Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено систему абсолютних і відносних показників, що характеризують інтеграцію з позицій доцільності та ефективності результатів і дає можливості спрямовувати зусилля на розвиток інтеграційної взаємодії з урахуванням функціональної, технологічної, економічної, комерційної, бюджетної, інституціональної, екологічної, інноваційної та соціальної ефективності.
A system of absolute and relative indicators are developed. This indicators characterize the integration in the positions of feasibility and effectiveness of results and allow direct effort on the development of integration and interaction, taking into account the functional, technological, economic, commercial, fiscal, institutional, environmental, innovation and social efficiency.
Разработана система абсолютных и относительных показателей, которые характеризуют интеграцию с позиций целесообразности и эффективности результатов и дает возможности направлять усилие на развитие интеграционного взаимодействия с учетом функциональной, технологической, экономической, коммерческой, бюджетной, институциональной, экологической, инновационной и социальной эффективности.
Description
Keywords
інтеграція, інтеграційна взаємодія, доцільність, ефективність, integration, integration cooperation, appropriateness, effectiveness, интеграция, интеграционное взаимодействие, целесообразность, эффективность
Citation
Скопенко Н. С. Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання / Н. С. Скопенко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 163–170.