Випуск № 34

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Тенденції розвитку форм організації функціональних підсистем сучасних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-25) Володькіна, Марина Владиславівна; Volodkina, Marya
  Розглянуто причини вибору компаніями стратегічного напрямку розвитку — аутсорсінгу як форми реалізації конкретних функцій управління сучасним підприємством, переваги та проблеми використання аутсор- сінгу, доцільність застосування аутсорсінгу у бізнес-діяльності з точки зору визначення впливу на рівень ефективності функціонування підприємства та рівень ефективності управління.
 • Item
  Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Багацький, Володимир Миколайович; Bagatskiy, Volodymyr; Островський, Ярослав Вікторович; Ostrovskiy, Yaroslav
  У статті розглянуто основні проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції. Запропоновано спосіб удосконалення оцінювання окремих параметрів (чинників) конкурентоспроможності продукції шляхом підвищення рівня її об’єктивності.
 • Item
  Концептуальна схема некомерційного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-25) Борисова, Т. М.
  У статті запропоновано концептуальну схему некомерційного маркетингу, визначено її структурні елементи та спосіб їх взаємодії. Обґрунтовано, як співвідносяться категорії «некомерційний маркетинг» і «маркетинг некомерційних суб’єктів».
 • Item
  Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21) Скопенко, Н. С.
  Розроблено систему абсолютних і відносних показників, що характеризують інтеграцію з позицій доцільності та ефективності результатів і дає можливості спрямовувати зусилля на розвиток інтеграційної взаємодії з урахуванням функціональної, технологічної, економічної, комерційної, бюджетної, інституціональної, екологічної, інноваційної та соціальної ефективності.
 • Item
  Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-14) Полянська, А. С.
  Обґрунтувано актуальність концепції ситуаційного управління для забезпечення цілей сучасного розвитку вітчизняних підприємств. Узагальнено важливість концепції менеджменту знань у вирішенні завдань ситуаційного управління. Обґрунтовано методи управління знаннями, що дозволяють приймати рішення в умовах ситуаційного управління на підприємстві.
 • Item
  Еволюція управлінських технологія як віддзеркалення проблематики та завдань розвитку підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-17) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна
  У статті визначено тенденції розвитку управлінських технологій, виявлено динаміку використання управлінських інструментів з контексті актуалізації вирішення проблематиці та завдань розвитку підприємств. Представлено результати емпіричних досліджень чинників, пріоритетів і тенденцій розвитку вітчизняних підприємств. Наведено аналітичну оцінку практики впровадження найпоширеніших у світі управлінських технологій в українських компаніях.
 • Item
  Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-06) Черпак, Антоніна Євгенівна
  Стаття присвячена дослідженню проблем в організації та здійсненні корпоративного управління, зокрема, факторів побудови системи корпоративного управління, які призвели до корпоративних скандалів і банкрутства крупних корпорацій. Запропоновано методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління, впровадження яких забезпечить розвиток технологій оцінки якості корпоративного управління.
 • Item
  Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної діяльності підприємств на інтегративній платформі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20) Хлевицька, Т. Б.
  У статті запропоновано методику інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємств в сфері корпоративної соціальної відповідально- сті. Продемонстровано можливості поєднання концепції «потрійного результату» зі збалансованою системою показників для отримання полівекторної оцінки корпоративної соціальної діяльності.
 • Item
  Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-21) Кузик, О. В.
  Основним чинником забезпечення конкурентоспроможності підприємств стає ефективна система маркетингових комунікацій, яка характеризується широким застосуванням різних комунікаційних інструментів. Здатність раціонально організувати їх взаємодію стає запорукою успіху фірми на ринку сьогодні.
 • Item
  Імперативи формування і реалізації фінансової стратегії корпорації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-24) Богатирьов, Ігор Ігорович
  Визначено місце і роль фінансової стратегії в процесі стратегічного управління корпорацією. Розглянуто питання про принципи і алгоритми вибору фінансової стратегії компанії. Показанj особливості вибору та реалізації стратегій корпорацій.
 • Item
  Вдосконалення стратегічного управління шляхом використання концепції FORESIGHT
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-14) Поплавська, Ж. В.
  З урахуванням вимог до стратегічного управління та можливостей Foresight у статті накреслено потенційні сфери зміни стратегічного управління внаслідок залучення до цього процесу Foresight досліджень. Ви- користання концепції Foresight є переломом у стратегічному управлінні, оскільки вона може слугувати способом творення бажаної візії майбутнього, обмеження бар’єрів раціональності та пристосування стратегічного управління до вимог оточення.
 • Item
  Інноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інновацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-04) Соболєва, Тетяна Олександрівна
  Сучасні тенденції в управлінні організаціями демонструють позиціонування інноваційної діяльності як ключового ресурсу у стратегічному розвитку. Одним із способів забезпечення такого розвитку в останнє десятиліття все частіше називають реалізацію відкритих інновацій. У статті розглянуто основні тенденції в здійсненні інноваційної діяльності в Україні, а також передумови для активізації інноваційних процесів.
 • Item
  Формування системи управління нематеріальними активами підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28) Кукурудзяк, Леся Василівна
  У статті окреслено основні наукові підходи до управління нематеріальними активами підприємства та визначено необхідність їх вдосконалення. Запропоновано модель системи управління нематеріальними активами, яка ґрунтується на системному підході та об’єктно-орієнтованому аналізі і дає можливість керівнику приймати об’єктивні управлінські рішення в умовах обмеженої інформації.
 • Item
  Менеджмент регіонального інноваційного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-24) Носирєв, О. О.
  Статтю присвячено дослідженню питання ефективності менеджменту регіонального інноваційного розвитку. Узагальнено модель механізму інноваційного розвитку регіону та виділено складові механізму менеджменту регіонального інноваційного розвитку. Надано рекомендації щодо активізації регіональної інноваційної політики.
 • Item
  Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-27) Скочиляс, С. М.; Черничинець, С. П.
  Досліджено методи успішної реалізації проектно-будівельних контрактів, організаційні зміни в структурі управління, обґрунтовано необхідність впровадження методів управління, котрі б забезпечували ефективну взаємодію учасників виробничих підрозділів будівельної організації.
 • Item
  Активізація інноваційного розвитку – підґрунтя економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-13) Никифоренко, В. Г.; Кравченко, В. О.
  Розглянуто питання активізації інноваційного розвитку як підгрунття економічної безпеки підприємства. Доведено взаємозв’язок між еко- номічною безпекою та інноваційним розвитком підприємства. Визначено дію чинників, що стримують інноваційний розвиток і загрожують економічній безпеці українських підприємства.
 • Item
  Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-20) Ковтун, К. С.
  У сучасних умовах господарювання постійно виникають чинники, що здійснюють як позитивний, так і негативний вплив на інноваційний процес вітчизняних підприємств, що обумовлює в більшості випадків затягування процесу реалізації інноваційного проекту.
 • Item
  Організаційний механізм управління формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20) Рябенко, В. В.
  Обґрунтовано сутність і складові елементи організаційного механізму управління формуванням стратегічного потенціалу підприємств. Визначено роль функціональних підрозділів підприємств у формуванні страте- гічного потенціалу. Досліджено особливості організаційного механізму управління формуванням стратегічного потенціалу на підприємствах харчової промисловості.
 • Item
  Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11) Клєцова, Н. В.
  У статті здійснено ґрунтовне дослідження сучасних тенденцій плинності найманих працівників на підприємствах України в галузі сільського господарства. Проведено аналіз ефективності використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах рослинницького напрямку спеціалізації окремих областей Північно-Східного регіону України та виявлено перелік основних причин і наслідків плинності найманих працівників.
 • Item
  Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-05) Кісь, С. Я.; Кісь, Г. Р.; Вівчар, Г. О.
  Проаналізовано характерні риси та відмінності процесів капіталізації підприємств нафтогазового комплексу. Обґрунтовано необхідність і можливості розширення шляхів зростання вартості їх капіталу.