Оцінка ризиків концентрації кредитно-депозитних операцій банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто можливості використання кривих концентрації для аналізу ризиків видачі великих кредитів та залучення великих депозитів. Запропоновано графічний та аналітичний способи ідентифікації та оцінки ризику концентрації, що дає змогу унаочнювати та вимірювати ризикованість кредитно-депозитних операцій.
В статье рассмотрены возможности использования кривых концентрации для анализа рисков выдачи крупных кредитов и привлечения крупных депозитов. Предложен графический и аналитический способы идентификации и оценки риска концентрации, что позволяет измерять рискованность кредитно- депозитных операций.
Description
Keywords
ризик, крива концентрації, коефіцієнт концентрації, метод найменших квадратів, риск, кривая концентрации, коэффициент концентрации, метод наименьших квадратов
Citation
Стащук Д. М. Оцінка ризиків концентрації кредитно-депозитних операцій банку / Д. М. Стащук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 289–299.