№ 26 (частина 2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
  • Item
    Сутність вартості інвестиційного капіталу
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna; Урванцева, Светлана Владимировна
    Розглянуто різні погляди на сутність вартості інвестиційного капіталу та визначено найбільш важливі аспекти використання дефініції вартість капіталу в управлінні фінансами.
  • Item
    Проектне фінансування як метод залучення інвестиційних ресурсів на ринках країн, що розвиваються
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Кузяк, Д. О.
    В статті розглядається проектне фінансування як метод інтенсифікації залучення інвестиційних ресурсів в країни, що розвиваються в умовах глобалізованої економіки. Показано переваги проектного фінансування в інвестиційному процесі за умови відсутності розвинутого фінансового ринку.
  • Item
    Фінансовий стан промисловості України в період 2007—2010 рр.
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Зимовець, В. В.; Кошик, О. М.
    У статті проаналізовано зміну фінансового стану промисловості України за 2007 р.—I квартал 2010 р., тобто в передкризовий, кризовий та на початку посткризового періодів. Виявлено чинники погіршення фінансового стану підприємств. З урахуванням проведеного аналізу, запропоновано заходи по прискоренню його покращення в період виходу з кризи.
  • Item
    Основні тенденції розвитку лізингових ринків України, Росії, Білорусі
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Жолнерчик, Ганна Юріївна; Zholnerchyk, Ganna; Жолнерчик, Анна Юрьевна
    У статті окреслено сучасний стан лізингового ринку в Україні та зазначено тенденції розвитку лізингових ринків Росії та Білорусі. Проаналізовано основні перешкоди і проблеми для подальшого розвитку лізингу.
  • Item
    Інформаційно-організаційне забезпечення процесу управління операціями комерційного банку з банківськими металами
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Василенко, В. В.
    Розглядаються питання організації і забезпечення процесу ефективного управління операціями уповноважених комерційних банків з банківськими металами, сформовано характеристику ризиків операцій з такими активами, виявлено внутрішні й зовнішні джерела якісної управлінської інформації, що необхідна для забезпечення ефективності широкого спектру таких операцій.
  • Item
    Регіональне економічне середовище в розвитку міжнародної торговельно-маркетингової діяльності
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Циганкова, Тетяна Михайлівна
    Запропоновано формат дослідження регіонального економічного середовища для успішного розвитку торговельно-маркетингової діяльності. Виокремлено позитивні та негативні аспекти впливу регіональних торговельних блоків на діяльність фірм-резидентів та нерезидентів.
  • Item
    Забезпечення, непередбачені зобовязання і активи в міжнародному бухгалтерського обліку державного сектору
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
    У статті розглянуті основи бухгалтерського обліку забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Висвітлено порядок визнання, оцінки, відображення в обліку та розкриття інформації в фінансовій звітності положень щодо забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.
  • Item
    Оцінка ризиків концентрації кредитно-депозитних операцій банку
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Стащук, Д. М.
    В статті розглянуто можливості використання кривих концентрації для аналізу ризиків видачі великих кредитів та залучення великих депозитів. Запропоновано графічний та аналітичний способи ідентифікації та оцінки ризику концентрації, що дає змогу унаочнювати та вимірювати ризикованість кредитно-депозитних операцій.
  • Item
    Підходи до розуміння сутності механізму формування торговельної політики країни
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Солодковська, Ганна Володимирівна
    У статті систематизовано основні підходи щодо визначення механізму формування торговельної політики країни, сформульовано їх базові принципи, переваги та недоліки. Визначено підходи, які превалюють в сучасній практиці формування торговельної політики країн.
  • Item
    Податковий компонент стимулювання іноземного інвестування національних економік
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Сітнер, Т. Г.
    У статті розкривається зміст та сутність компонентів стимулювання іноземного інвестування національних економік з виокремленням податкового компоненту, як одного з найефективніших важелів державної підтримки залучення міжнародних інвестицій. Особливу увагу акцентовано на досвід використання податкових пільг різними країнами та визначенні характеру впливу на розвиток та стабілізацію економік цих країн.
  • Item
    Дискретні динамічні моделі оцінювання вартості похідних фінансових інструментів
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Силантьєв, Сергій Олексійович
    Проведено аналіз ціноутворення похідних фінансових інструментів на основі дискретної динамічної моделі, узагальненому варіанті біноміальної моделі Кокса-Росса-Рубінштейна. Динаміка визначення ціни похідних фінансових інструментів у запропонованій дискретній динамічній моделі визначається ризик-нейтральними ймовірностями. На основі запропонованої моделі і ринкових цін опціонів різних серій компаній Apple і ІВМ проведено обчислення їх часових структур безризикової відсоткової ставки і визначення типу ф’ючерсного ринку.
  • Item
    Кадровий етап технології аналітичного процесу в банках
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Семениченко, Юлія Костянтинівна
    У статті розглядається власний підхід до характеристики кадрового потенціалу аналітичного процесу в банках. Було досліджено роль аналітичної служби як суб’єкта управління в системі банківського менеджменту, розкриті функції аналітичної служби банку. Розкрито напрями побудови технології аналітичного процесу та питання взаємодії між підрозділами банку в сфері формування аналітичної інформації.
  • Item
    Конкуренція та глобальна конкуренція: сутність, еволюція, взаємозв’язок
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Савченко, І. А.
    У статті висвітлено та класифіковано наукові погляди вчених на сутність і еволюцію категорії «конкуренція». Проведено дослідження тенденцій та передумов виникнення і розвитку глобальної конкуренції як економічної багатоаспектної ринкової категорії.
  • Item
    Технологічні та соціологічні моделі управління в обліково-інформаційній системі
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Самборський, Олександр Володимирович
    Збільшення рівня конкуренції в умовах глобалізації ринку сприяють застосовуванню нових підходів для підвищення ефективності системи управління. Проектуючи власну систему управлінського обліку підприємства застосовують організаційно-технологічні моделі побудовані на системах ABC, JIT та інше.
  • Item
    Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-21) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna
    Стаття присвячена питанням оцінювання ефективності формування та використання активів суб’єкта господарювання за допомоги методу таксономічного аналізу.
  • Item
    Гармонізація системи управління витратами підприємства відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Проскурня, Марина Григорівна
    Розглянуто суттєві відмінності в обліку та звітності витрат підприємств за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку України 16 «Витрати», запропоновані рекомендацій щодо гармонізації процесу управління витратами підприємств України відповідно до МСФЗ.
  • Item
    Перспективи впровадження нової моделі енергетичного забезпечення світової економіки за умов зростаючого дефіциту енергетичних ресурсів
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Поручник, Анатолій Михайлович; Бусарєв, Д. В.
    У статті розкриваються зміст та сутність сучасного паливно-енергетичного балансу світу, особливість використання енергетичних ресурсів залежно від їх природи походження та перспективи заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів нетрадиційними. Особливу увагу акцентовано на нерівномірність розподілу та використання енергетичних ресурсів країнами світу та визначенні характеру впливу енергетичних ресурсів на розвиток та стабільність економік цих країн.
  • Item
    Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Піскунова, Олена Валеріївна
    На основі статистичних даних за регіонами України побудовано економетричні моделі для визначення факторів розвитку вітчизняних малих підприємств-юридичних осіб. Досліджено фактори, що визначають збільшення обсягів реалізації та капітальних інвестицій в основні фонди малих підприємств у розрахунку на одного найманого працівника.
  • Item
    Транснаціональні корпорації: соціально-економічна сутність
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Панчук, Лариса Володимирівна
    У статті висвітлюються теоретико-методологічні основи соціально-економічної сутності ТНК, розглядаються поняття ТНК та їх класифікація, акценктується увага автора на посиленні ролі ТНК у світовому господарстві.
  • Item
    Методи кількісної оцінки нетарифних заходів у міжнародній торгівлі
    (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Олефіренко, Вікторія Володимирівна
    Стаття присвячена аналізу методів кількісної оцінки нетарифних заходів в міжнародній торгівлі, які допомагають вимірювати вплив нетарифних обмежень на ціну, торговельні потоки, добробут країни та економіку в цілому. У статті також виокремлено переваги та недоліки методів кількісної оцінки нетарифних заходів.