Prime earner gender bias in Europe: cross-country analysis

Abstract
European countriesconstantly make sufficient progress to overcome female discrimination, but men remain the critical missing link in the public agenda. Disproportionally demanding social expectations towards males violate the very core principles of gender equality. The authors used the data from World Value Survey (WVS) performed in 2010-2014 to conduct the cross-country analysis of prime earner gender bias in selected European countries based on data availability. The results of calculations show that open-minded societies of Germany, Netherlands, Spain, and Sweden support equal partnership, while traditional perception of men as prime breadwinners and women as major caregivers still prevails in less-developed Cyprus, Estonia and Ukraine. The study indicates that males stay the most vulnerable audience targeted by social and economic status challenges caused by scarcity of jobs. Measurement ofstatistical dependence between support for female economic empowerment and confidence in economic security provides hard evidence thatthere is the essential and noticeable correlation between them. In Ukraine, disproportionally demanding social expectations towards men do not meet the actual opportunities. This exaggerated need to earn and provide distorts their work and life balance urging Ukraine to balance its gender policies.
Європейські країни досягли значного прогресу в боротьбі з дискримінацією жінок, але її прояви стосовно чоловіків залишаються виключеними з порядку денного. Надмірні соціальні очікування від чоловіків руйнують основоположні принципи гендерної рівності. Автори використали дані зі «Світового опитування щодо цінностей за 2010-2014 рр.» та здійснили порівняльний аналіз країн у розрізі гендерних стереотипів щодо головного утримувача домогосподарства в європейських країнах, які були обрані за наявністю статистичної інформації. Результати дослідження показали, що в неупереджених суспільствах Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Швеції панує підтримка рівноправного партнерства. Натомість у менш розвинених країнах, зокрема Кіпрі, Естонії та Україні, розповсюджені традиційні погляди на роль чоловіків як основних годувальників, а жінок як доглядальниць. Дослідження показує, що чоловіки є найбільш уразливою частиною суспільства щодо ризику втрати соціально-економічного статусу через нестачу робочих місць. Вимірювання статистичної залежності між підтримкою розширення економічних можливостей жінок та впевненості в економічній безпеці довело істотнийрівень кореляції між цими явищами. Надмірні соціальні очікування щодо чоловіків в Україні не відповідають наявним можливостям. Відтак, гіпертрофована потреба заробляти та забезпечувати домогосподарство викривлює баланс приватного та робочого часу й вимагає змін у гендерній політиці держави.
Description
Keywords
gender bias, equal partnership, prime earner, female economic empowerment, European values, гендерні упередження, рівноправне партнерство, основний годувальник, розширення економічних прав та можливостей жінок, європейські цінності
Citation
Tokar V. Prime earner gender bias in Europe: cross-country analysis / Tokar Volodymyr, Vinska Oksana // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: М. М. Поплавський (голова) [та ін]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 109–113.