Formation of the public financial control system

No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Чернігівський національний технологічний університет
Abstract
Urgencyoftheresearch.There is a current need in the formation of an effective public financial control system. Target setting.Nowadays a very important and urgent issue raised is theissue of development and creation of a single public financial control system in Ukraine, which if not solved can prevent progressive social and economic development, formation of civil society in Ukraine. Actual scientific researches and issues analysis.The problems of financial control in all its aspects were investigated both by domestic and foreign scientists, such as О. Baranovskyi, І.Basantsov, V. І.Stefaniuk, S. Shokhin, Т. Yunusova and others.Uninvestigated parts of general matters defining. However, noted that today there is a number of unresolved problems in this area. First of all -absencescience-based concept of DFK system.The research objective.Target settingdevelopment of proposals as to formation of the effective public financial control system.The statement of basic materials.In order to carry out a single public financial policy effectively, financial organs of the state power should function as a system, as only a systematic approach allows to make financial control an unalienable part of social and economic life of society, to analyze and take account of all significant factors influencing the economic development of the state, professionally assess and predict the consequences of the decisions made related to the financial and material sphere. The systematic approach to the public financial control provides, in the first place, for the search of the ways of constructional interaction of controlling bodies of different levels, legislative ensuring of their organization and functioning, a single methodology of common activity, creation of a single information space.Conclusions.The efficient system has to provide the effective performance of the public financial control by the three main directions: the formation and the usage of all public funds, regardless of their form–budgetary or any other; the activity of the executive authorities which are vested with the practical realization of financial, budgetary, credit, monetary, tax and exchange policy; attraction and the usage of the legal entities’ and individuals’ funds by the credit and other organizations legally authorized to have that power. Актуальність теми дослідження.Потребою сьогодення є формування дієвої системи державного фінансового контролю. Постановка проблеми.Сьогодні доволі важливим і актуальним є питання розбудови і становлення цілісної системи державного фінансового контролю в Україні, без вирішення якого неможливо забезпечити, поступальний соціально-економічний розвиток,становлення в Україні громадянського суспільства. Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблематикою фінансового контролю в усіх його проявах займались такі вітчизняні і зарубіжні вчені, якО. Барановський, І. Басанцов, І. Стефанюк, С. Шохін,Т. Юнусова та ін.Виділення недосліджених частин загальної проблеми.Сьогодні залишається низка невирішених проблем у цій сфері. Перш за все це –відсутність науково обґрунтованої концепції створення системи ДФК. Постановка завдання.Розробити пропозицій щодо формування ефективної системи державного фінансового контролю.Виклад основного матеріалу. Для ефективного проведення єдиної державної фінансової політики фінансові органи державної влади мають функціонувати як система, так саме системний підхід дозволяє вплести державний фінансовий контроль у живу тканину соціально-економічного життя суспільства, аналізувати і враховувати всі значущі чинники розвитку економіки країни, кваліфіковано оцінювати і прогнозувати наслідки рішень, що зачіпають фінансово-матеріальну сферу. Системний підхід до державного фінансового контролю передбачає, насамперед, пошук шляхів конструктивної взаємодії контрольних органів різних рівнів, законодавче забезпечення їх організації і функціонування, єдину методологію спільної діяльності, створення єдиного інформаційного простору.Висновки.Дієва система має забезпечувати надійне здійснення державного фінансового контролю за трьома основними напрямами: формування і використання всіх державних коштів, незалежно від того, в якому вигляді вони існують – бюджетному чи будь-якому іншому; діяльність органів виконавчої влади, на які покладено практичне проведення фінансової, бюджетної, кредитної, грошової, податкової та валютної політики; залучення і використання коштів юридичних і фізичних осіб кредитними й іншими організаціями, яким законодавством надане таке право.
Description
Keywords
public financial controlsystem, subjects, objects, means and methods of control, monitoring systems, система державного фінансового контролю, суб’єкти, об’єкти, засоби і методи контролю, системи забезпечення контролю
Citation
Shevchuk O. A. Formation of the public financial control system / O. A. Shevchuk // Науковий вісник Полісся : зб. наук. пр. / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; [редкол.: Л. О. Коваленко (голова) та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1, ч. 1. – С. 113–118.