Управління лояльністю персоналу сфери послуг в умовах змін

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито специфіку та складові поняття «лояльність персоналу». Проаналізовано взаємозв’язок між лояльністю персоналу сфери послуг та прихильністю клієнтів організації. Запропоновано ключові елементи системи управління лояльністю працівників сфери послуг в умовах змін.
Essence and component elements of concept «loyalty of personnel» are exposed. Interconnection between loyalty of personnel and adherence of clients of services-organization is analyzed. The basic elements of the control system by loyalty of personnel of services-organization in the conditions of changes are offered.
Раскрыты специфика и составляющие понятия «лояльность персонала». Проанализирована взаимосвязь между лояльностью персонала и приверженностью клиентов организации сферы услуг. Предложены ключевые элементы системы управления лояльностью работников сферы услуг в условиях изменений.
Description
Keywords
лояльність, лояльність персоналу, прихильність споживача, відданість персоналу, залученість, прихильність організації, сфера послуг, loyalty, loyalty of personnel, adherence of user, devotion of personnel, adherence of organization, sphere of services, лояльность, лояльность персонала, приверженность потребителя, преданность персонала, приверженность организации, сфера услуг
Citation
Обіход С. В. Управління лояльністю персоналу сфери послуг в умовах змін / С. В. Обіход // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 444-452.