Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Том I

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  Стратегія та політика менеджменту персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Романюк, М. Д.
  У статті висвітлено роль, значення та основні елементи стратегії і політики менеджменту персоналу у реалізації інноваційного розвитку підприємства.
 • Item
  Управління лояльністю персоналу сфери послуг в умовах змін
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-19) Обіход, С. В.
  Розкрито специфіку та складові поняття «лояльність персоналу». Проаналізовано взаємозв’язок між лояльністю персоналу сфери послуг та прихильністю клієнтів організації. Запропоновано ключові елементи системи управління лояльністю працівників сфери послуг в умовах змін.
 • Item
  Методологические подходы к проведению компенсационной политики на основе индексации заработной платы
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-03) Лебедева, С. Н.
  В статье отражены методологические аспекты индексации заработной платы в связи с инфляцией в ракурсе проведения компенсационной политики на микроуровне. Особое внимание уделено преимуществам и недостаткам основных элементов механизма индексации в соответствии выделенными автором классификационными признаками.
 • Item
  Людський капітал як найважливіша передумова конкурентоспроможності організації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-24) Леонтенко, Ольга Михайлівна
  У статті розглянуто передумови визначення людського капіталу як провідного чинника зростання конкурентоспроможності організації у сучасних умовах економічного розвитку. Наведено основні аксіоми управління персоналом, які відображають спільність підходу до управління персоналом менеджерів різних країн. Визначено роль та завдання служби управління персоналом при формуванні професійного та конкурентоздатного трудового колективу.
 • Item
  Економічна активність і становище молоді на ринку праці в Україні: ціннісний та поведінковий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Курило, І. О.
  У статті на матеріалах спеціального репрезентативного вибіркового обстеження молоді, проведеного в Україні у квітні 2010 р., аналізуються ціннісні орієнтації молоді, пов’язані із сферою праці, її освітньо-професійні установки, становище молоді на ринку праці за самооцінкою, а також розкриваються наявні перепони для реалізації трудових і освітньо-професійних установок молодих людей в Україні.
 • Item
  Професійний розвиток людських ресурсів інноваційного типу в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-27) Кузнецова, Н. Б.
  У статті визначено сутність системи професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу, розглянуто її складові та особливості формування в умовах побудови економіки знань.
 • Item
  Проблеми соціалізації ринку праці України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01) Крушельницька, Ярослава Володимирівна
  У статті розглянуто сутність якості економічного зростання та роль у ньому соціалізації ринку праці. Розкрито сутність процесів соціалізації та ознаки соціально орієнтованого ринку праці. Запропоновано шляхи прискорення соціалізації ринку праці в Україні.
 • Item
  Корпоративна культура як чинник мотивації управлінської праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-02) Кравченко, В. О.
  Стаття присвячена проблемі формування взаємозв’язку корпоративної культури та мотивації управлінських кадрів. Обґрунтовано, що корпоративна культура є такою, що поєднує мотивацією персоналу і стратегією організації. Запропоновано комплекс напрямків щодо формування ефективної корпоративної культури як чинника мотивації управлінської праці.
 • Item
  Вплив макроекономічних чинників на механізм оплати праці в промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Коцелко, С. М.
  Досліджено вплив чинників на заробітну плату найманих працівників та оплату праці в цілому.
 • Item
  Соціальна політика як чинник економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22) Котов, Є. В.
  У статті розглянуто стан та напрями реформування системи соціальних пільг. Визначено доцільність використання програмно-цільових методів планування в соціальній сфері та запропоновано шляхи підвищення ефективності їх застосування.
 • Item
  Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти як передумова формування конкурентоспроможної системи оплати праці в споживчій кооперації України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25) Костишина, Т. А.
  У статті розкрито роль інноваційно-інтелектуальної складової формування конкурентоспроможної системи оплати праці.
 • Item
  Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
  У статті визначено структурні рівні корпоративної культури та її прояв на різних стадіях розвитку. Обґрунтовано вплив корпоративної культури на ефективність виробництва та зайнятості, а також підвищення конкурентоспроможності. Виявлено провідну роль корпоративної культури в процесі побудови гармонійної системи соціально-трудових відносин на підприємстві.
 • Item
  Развитие творческого содержания труда в постиндустриальной экономике
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22) Кисель, Н. Ф.; Кисель, Д. С.
  В статті розглянуто об’єктивні світові тенденції розвитку творчого змісту праці в постіндустріальному періоді й відзначені основні принципи розвитку гуманізації соціально-економічних відношень в Україні.
 • Item
  Интеллектуализация трудового потенциала
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Квитка, А. В.
  У статті розглядаються та аналізуються процеси інтелектуалізації трудового потенціалу країни, а також приводиться порівняння категорії трудового потенціалу з людським потенціалом.
 • Item
  Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-25) Качан, Є. П.; Прохоровська, С. А.
  У статті вивчено рівень розвитку колективно-договірного регулювання у регіоні та його вплив на ефективне використання трудового потенціалу найманих працівників, виявлено недоліки та запропоновано положення, які підвищать змістовність колективних договорів.
 • Item
  Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15) Карюк, В. І.
  У статті визначено важливість людського фактору в розвитку інноваційної діяльності; побудовано регресійну модель ефективності управління персоналом на підприємстві, на основі якої встановлено найбільш значимі фактори впливу на ефективність інноваційної діяльності персоналу; запропоновано загальну модель і конкретні шляхи підвищення інноваційного потенціалу підприємств на основі активізації людського фактора шляхом формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу.
 • Item
  Сутність «компенсаційного пакету» та її зв’язок з іншими економічними категоріями
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-05-27) Ільєнко, Алла В’ячеславівна
  У статті розглянуто сутність компенсаційного та соціального пакетів. Розроблено класифікацію компенсаційних пакетів. Запропоновано порівняльний аналіз структури зарплати, витрат на робочу силу, компенсаційного та соціального пакетів.
 • Item
  Перспективи реалізації пенсійної реформи в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-12) Згалат-Лозинська, Л. О.
  У статті визначено основні проблеми зміни пенсійної системи в Україні; здійснено аналіз досвіду європейських країн щодо вирішення питання удосконалення пенсійної системи; обґрунтовано доцільність та визначено основні підходи до реформування пенсійної системи в Україні.
 • Item
  Оплата праці як елемент соціальної відповідальності роботодавців в Україні: інституціональний аспект аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-02) Звонар, В. П.
  У статті визначено основні параметри національної моделі корпоративної соціальної відповідальності в контексті вітчизняних проблем оплати праці з урахуванням їх інституціональної інтерпретації, розглянуто особливості зарплатної «інституційної пастки», досліджено можливий характер та чинники участі соціально відповідального бізнесу у її подоланні.
 • Item
  Грейдова система оплати праці в організації
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-06-18) Завіновська, Галина Терентіївна
  Розглянуто основи застосування грейдової системи оплати праці в організації.