Проблемы трансформации форм и мотивов занятости в Российской Федерации

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито проблеми трансформації форм і мотивів зайнятості в Російській Федерації, обумовлені зростанням масштабів тіньового сектора економіки і розмиванням морально-етичних цінностей. Показано їх негативні соціально-економічні наслідки. Представлено особливості формування нестандартних форм зайнятості в передових країнах. Вироблено пропозиції щодо переходу до цивілізованих відносин у сфері нестандартної зайнятості.
В статье раскрыты проблемы трансформации форм и мотивов занятости в Российской Федерации, обусловленные ростом масштабов теневого сектора экономики и размыванием морально-этических ценностей. Показаны их негативные социально-экономические последствия. Представлены особенности формирования нестандартных форм занятости в передовых странах. Выработаны предложения по переходу к цивилизованным отношениям в сфере нестандартной занятости.
In the article the problem of transformation of forms and motifs of employment in the Russian Federation due to the growth of the shadow economy and the erosion of moral and ethical values. Shows their negative social and economic consequences. The features of the formation of non-standard forms of employment in the advanced countries. To proposals for the transition to civilized relations in the sphere of non-standard employment.
Description
Keywords
зайнятість, форми зайнятості, нестандартна зайнятість, мотиви зайнятості, трансформація, занятость, нестандартная занятость, формы занятости, трансформація, мотивы занятости, employment, forms of employment, precarious employment, employment reasons, transformation
Citation
Дашкова Е. С. Проблемы трансформации форм и мотивов занятости в Российской Федерации / Дашкова Е. С., Дорохова Н. В. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 94–97.