Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань

Thumbnail Image
Date
2012-04-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Акцентується увага на: інноваційній праці та інноваційній діяльності як складових стратегічного державного пріоритету в умовах розвитку економіки знань; світовій та вітчизняній економіці ХХ ст. та її новітніх аспектах у ХХI ст.; інноваційній стратегії розвинених країн; мотиваційному механізмі інноваторів (авторське визначення ініціатора інновації) інфраструктурі інноваційної діяльності; небхідності відродження престижу науковця; інноваційному капіталі нації; необхідності створення Національного інноваційного інституту України.
The article focuses attention on: innovation work and innovation as components of a strategic state priority in the conditions of development of the knowledge economy; on the world and domestic economy of the twentieth century. and its newest aspects in the 21st century: on the innovation strategy of developed countries; motivational mechanism of innovators (author's definition of the initiator of innovation); on the infrastructure of innovation; the need to revive the prestige of the scientist; the innovative capital of the nation; the need to create a National Innovation Institute of Ukraine.
Акцентируется внимание на: инновационном труде и инновационной деятельности как составляющих стратегического государственного приоритета в условиях развития экономики знаний; мировой и отечественной экономике ХХ в. и ее новейших аспектах в ХХI в.; инновационной стратегии развитых стран; мотивационном механизме инноваторов (авторское определение инициатора инновации); инфраструктуре инновационной деятельности; необходимости возрождения престижа ученого; инновационном капитале нации; необходимости создания Национального инновационного института Украины.
Description
Keywords
інновації, інноваційна праця, інноваційна діяльність, інноваційний процес, ініціатор інновації, менеджмент, мотивація, инновации, инновационный труд, инновационная деятельность, инновационный процесс, инициатор инновации, менеджмент, мотивация
Citation
Терещенко Н. В. Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань / Н. В. Терещенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 141–149.