Адаптація дистанційних курсів до онлайнового навчання в кризових умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»
Abstract
В умовах кризового онлайнового навчання актуальним залишається завдання щодо формування якісного цифрового навчального контенту та ефективного його використання в освітньому процесі. Умови карантинних обмежень та воєнного стану, за яких освітній процес перейшов переважно в дистанційний (онлайновий) формат, вимагали адаптації структури дистанційних курсів з урахуванням можливостей різних типів освітніх комунікацій. У статті розглядаються особливості адаптації дистанційних курсів інформатичних дисциплін до онлайнового навчання в кризових умовах з врахуванням синхронних та асинхронних типів комунікації, а також характерних особливостей поведінки здобувачів мережевого покоління. Розглянуто сучасну структуру дистанційних курсів на макрорівні, яка залишається незмінною для здобувачів усіх форм навчання. Проаналізовані особливості використання дистанційних курсів за різних форматів організації освітнього процесу для здобувачів денної форми навчання. Обґрунтовано необхідність проведення реструктуризації на мезо- та мікрорівнях дистанційних курсів задля забезпечення організації навчання для студентів денної форми здобуття вищої освіти у зв’язку з кризовими умовами пандемії Covid-19 та воєнного стану. Відповідна реструктуризація дистанційних курсів розглянута на прикладі дистанційних курсів інформатичних дисциплін, розроблених на загальноуніверситетській платформі Moodle для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Проведена реструктуризація дистанційних курсів перш за все забезпечила зменшення психологічного напруження здобувачів в умовах кризового онлайнового навчання, а також сприяла активізації їх навчальної діяльності. In the conditions of crisis online education, the task of forming high-quality digital educational content and its practical use in the educational process remains relevant. The conditions of quarantine restrictions and martial law, under which the educational process moved mainly to a distance (online) format, required adaptation of the structure of distance courses, taking into account the possibilities of different types of educational communications. The article examines the peculiarities of the adaptation of distance courses of informatics disciplines to the crisis conditions of online education, taking into account synchronous and asynchronous types of communication, as well as the characteristic features of the behavior of network generation learners. The modern structure of distance courses at the macro level, which remains unchanged for students of all forms of education, is considered. The peculiarities of the use of distance courses in various formats of the organization of the educational process for full-time students are analyzed. The need for restructuring at the meso- and micro-levels of distance courses to ensure the organization of training for full-time students of higher education in connection with the crisis conditions of the Covid-19 pandemic and martial law is substantiated. The appropriate restructuring of distance courses is considered on the example of distance courses in informatics, developed on the university-wide Moodle platform for applicants of the first (bachelor) level of full-time higher education. First of all, the restructuration of distance courses ensured the reduction of psychological stress of applicants in the conditions of crisis online education. Also, it contributed to the activation of their educational activities.
Description
Keywords
кризове онлайнове (дистанційне) навчання, синхронний режим навчання, асинхронний режим навчання, дистанційний курс, Moodle, інформатичні дисципліни, crisis online (distance) learning, synchronous learning mode, asynchronous learning mode, distance course, Moodle, informatics disciplines
Citation
Красюк Ю. М. Адаптація дистанційних курсів до онлайнового навчання в кризових умовах [Електронний ресурс] / Красюк Юлія Миколаївна, Сільченко Марина Валеріївна // Перспективи та інновації науки. Серії: Педагогіка, Психологія, Медицина : електр. наук. журн. / Вид. група «Наук. перспективи» [та ін.] ; [редкол.: Жукова І. В. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2022. – Вип. 9. – С. 197–210. – Назва з титул. екрану.