Кафедра інформатики та системології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 487
 • Item
  Інформаційні системи і технології на підприємстві
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia; Грицак, Неля Юрьевна; Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Мозговий, Сергій Анатолійович; Mozghovyi, Serhii; Мозговой, Сергей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Бескоровайный, Виталий Сергеевич
 • Item
  Інтегративний підхід до формування цифрових навичок майбутніх фахівців
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна
 • Item
  Викладання комп’ютерної графіки з використанням систем штучного інтелекту
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Бескоровайный, Виталий Сергеевич
 • Item
  Використання моделі штучного інтелекту ChatGPT у навчальній діяльності
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна
 • Item
  Альтернативні засоби автоматизації бізнесу в сучасних умовах надання освітніх послуг
  (Одеський національний економічний університет, 2023-02) Гострик, О. М.; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович
 • Item
  Валідація даних в інформаційних системах обліку закладів охорони здоров’я
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Мозговий, С. А.; Mozghovyi, S.; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович
  Зростання значення інформаційних технологій у нашому житті змушує постійно переглядати підходи до їх використання. Інформаційні системи з метою максимальної автоматизації процесів запроваджуються в усіх сферах життя, творчості та підприємницької діяльності людини. Ускладнення структури об’єктів предметної області, яка має бути автоматизована, призводить до комплікації архітектури інформаційної системи та логіки її функціонування. У статті розглянуто програмну реалізацію автоматизації обліку реорганізованих підприємств галузі охорони здоров’я з урахуванням постійних, часом кардинальних, змін предметної області діяльності цих суб’єктів господарювання. Проаналізовано основні завдання, які постають перед розробниками автоматизованих інформаційних систем для забезпечення потреб користувачів, досліджено структуру АІС «Дебет Плюс» на прикладі конфігурації для закладів охорони здоров’я. Розглянуто підходи проєктування архітектури, розробки та використання інформаційних систем з урахуванням невизначеності вимог до програмного забезпечення. Обґрунтовано важливість контролю за дотриманням валідності вхідних та вихідних даних, які опрацьовуються інформаційною системою. Подано конкретні приклади процесів взаємодії як користувачів з кінцевим програмним забезпеченням, так і різних інформаційних систем для реалізації потреб обміну інформацією, формування звітності, її аналізу та аудиту. Розглянуто основні складові частини автоматизованої інформаційної системи, подано опис їхніх функцій, способів взаємодії, реалізації механізмів валідації даних на різних етапах та рівнях функціонування інформаційної системи. Зроблено висновки щодо важливості та необхідності валідації даних на всіх рівнях функціонування інформаційної системи для покращення процесів обміну інформацією як в середині окремо взятої інформаційної системи, так і в рамках інфраструктури галузевих та загальнодержавних інформаційних систем. The growing importance of information technologies in our lives forces us to constantly review approaches to their use. Information systems with the aim of maximum automation of processes are introduced in all spheres of human life, creativity, and entrepreneurial activity. The complexity of the structure of objects in the subject area, which must be automated, leads to the complication of the architecture of the information system and the logic of its functioning. The article considers the software implementation of accounting automation of reorganized enterprises in the field of health care, considering constant, sometimes drastic, changes in the subject area of activity of these business entities. The main tasks faced by the developers of automated information systems to meet the needs of users were analyzed, and the structure of the automated information system Debet Plus was studied using the example of a configuration for healthcare institutions. Approaches to architecture design, development, and use of information systems are considered, considering the uncertainty of software requirements. Special attention is paid to the validation of data in the context of reporting of business entities. The importance of monitoring the validity of input and output data processed by the information system is substantiated. Specific examples of the processes of interaction of both users with the end software and various information systems to implement the needs of information exchange, reporting, analysis, and auditing are provided. The main components of the automated information system are considered, and a description of their functions, methods of interaction, and implementation of data validation mechanisms at various stages and levels of the information system's functioning are provided. Conclusions were made regarding the importance and necessity of data validation at all levels of information system functioning to improve information exchange processes both within a single information system and within the framework of the infrastructure of industry and national information systems.
 • Item
  Застосування методів глибокого навчання до прогнозування зміни короткострокових трендів валютних курсів
  (Мукачівський державний університет, 2020) Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Луняк, Ірина Вікторівна; Luniak, Iryna; Луняк, Ирина Викторовна
  Робота присвячена питанням короткострокового прогнозування валютних курсів за допомогою моделей глибокого навчання, що є актуальним як для наукової спільноти, так і для трейдерів та інвесторів. Метою роботи є побудова моделі прогнозу напряму зміни руху цін валютних котирувань на основі глибоких нейронних мереж. В основу розробленої архітектури було покладено модель вентильного рекурентного вузла, що є модифікацією моделі «довготривалої короткочасної пам’яті», але є більш простою за кількістю параметрів і часом навчання. Проведено прогнозні розрахунки динаміки котирувань валютної пари євро/долар і найбільш капіталізованої криптовалюти біткоїн/долар із використанням щоденних, чотиригодинних і щогодинних спостережень. Отримані результати бінарної класифікації (прогнозу напряму зміни тренду) під час застосування щоденних і годинних котирувань виявились загалом кращими, ніж дають моделі часових рядів, або моделі нейронних мереж іншої архітектури (зокрема, багатошарового персептрону, чи моделі на основі «довготривалої короткочасної пам’яті»). Згідно з одержаними результатами, найбільша точність класифікації виявилася для моделі щоденних котирувань як для євро/долар – близько 72 %, так і для біткоїн/долар – близько 69 %. Під час використання чотирьохгодинних і щогодинних часових рядів точність класифікації зменшувалась, що можна пояснити як збільшенням впливу «ринкового шуму», так і вірогідним перенавчанням моделей. Унаслідок комп’ютерних експериментів було з’ясовано, що моделі краще прогнозують зростаючий тренд, ніж спадаючий. Проведене дослідження підтвердило перспективність застосування моделей глибокого навчання для задач короткострокового прогнозування часових рядів валютних котирувань. Водночас використання розроблених моделей виявилось ефективним як для фіатних, так і для криптовалют. Запропоновану систему моделей на основі глибоких нейронних мереж можна покласти в основу під час розробки автоматизованої торгової системи на валютному ринку. This paper investigates the issues of short-term forecasting of exchange rates using deep learning models, which is relevant for both the academia and traders and investors. The purpose of this study is to build a model to forecast the direction of changes in the price movement of currency quotes based on deep neural networks. The developed architecture is based on the gated recurrent unit model, which is a modification of the “long short-term memory” model, but is simpler as to the number of parameters and learning time. Forecast calculations of the dynamics of quotations of the euro/dollar currency pair and the most capitalised cryptocurrency – bitcoin/dollar are carried out using daily, four-hour, and hourly observations. The obtained results of binary classification (forecasting the direction of trend change) when applying daily and hourly quotes turned out to be generally better than those given by time series models, or models of neural networks of other architecture (namely multilayer perceptron, or models based on “long short-term memory”). According to the results obtained, the highest classification accuracy was found for the model of daily quotes for both EUR/USD – about 72%, and for BTC/USD – about 69%. When using the four-hour and hourly time series, the classification accuracy decreased, which can be explained both by an increase in the impact of “market noise” and by the likely retraining of models. As a result of computer experiments, it was found that models better predict an upward trend than a downward one. The conducted research confirmed the prospects of using deep learning models for short-term forecasting of time series of currency quotes. At the same time, the use of the developed models proved to be effective for both fiat and cryptocurrencies. The proposed system of models based on deep neural networks can be used as a basis for the development of an automated trading system in the foreign exchange market.
 • Item
  Концепція впровадження в Україні інструментів автоматизації для обміну звітами в розрізі країн
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, Larysa; Николенко, Лариса Анатольевна
 • Item
  Відновлення міст, постраждалих у результаті воєнних дій: проблеми та шляхи їх вирішення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Саливон, Олександр Анатолійович; Salyvon, Oleksandr; Саливон, Александр Анатольевич
  Розробка плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України. Реформи децентралізації та регіонального розвитку в Україні. Концепція щодо відновлення та довгострокового розвитку України на основі побратимства між містами та регіонами України та ЄС.
 • Item
  Інформаційно-освітні технології як сукупність інформаційно-комп’ютерних засобів і підходів: теоретико-методологічне підґрунтя
  (Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2023) Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Головко, Наталія Робертівна; Holovko, Nataliia; Головко, Наталия Робертовна; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Македон, Геннадій Петрович; Makedon, Hennadii; Македон, Геннадий Петрович; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, Viktoriia; Кулида, Виктория Ивановна
  У статтідосліджено теоретико-методологічне підґрунтя інформаційно-освітніх технологій як сукупність інформаційно-комп’ютерних засобів та підходів. Показано, що вирішення проблематики теоретико-методологічного підґрунтя інформаційно-комп’ютерних засобів пов’язано з модернізацією і цифровізацією змісту вищої освіти економічного спрямування, оптимізацією механізмів організації освітнього процесу. Обґрунтовано, що дистанційна система як форма існування е-навчання може бути реалізована на її всіх рівнях. Доведено, що розвиток дистанційного навчання сприяє появі інноваційних методологічних принципів: доцільності застосування новітніх інформаційних технології в організації дистанційного навчання; викладацької доцільності організації дистанційного навчання; інновації, тобто раціонального введення в освітній процес інноваційних засобів комунікації; інформаційної безпеки, яка використовується у навчальному процесі, що особливо актуально під час дії воєнного стану в Україні. Обґрунтовано, що сучасні операційні принципи дистанційного навчання можна вважати адаптаційними механізмами і розглядати як реакцію на змінюваність зовнішнього середовища. Аргументовано, що найбільш ефективними різновидами дистанційного навчання вважаються інтерактивні дидактичні системи. Проаналізовано в контексті вивчення теоретико-методологічного базису інформаційно-освітніх технологій як сукупності інформаційно-комп’ютерних засобів і підходів практичне застосування змішаної системи дистанційного навчання на основі системи Moodle в Інституті інформаційних технологій в економіці КНЕУ. The article examines the theoretical and methodological basis of information and educational technologies as a set of information and computer tools and approaches. It is shown that solving the problems of the theoretical and methodological basis of information and computer tools is connected with the modernization and digitalization of the content of higher education of the economic direction, optimization of the mechanisms of the organization of the educational process. It is substantiated that the distance system as a form of existence of e-learning can be implemented at all its levels. It has been proven that the development of distance learning contributes to the emergence of innovative methodological principles: the expediency of using the latest information technology in the organization of distance learning; teaching expediency of distance learning organization; innovation, rational introduction of innovative means of communication into the educational process; information security, which is used in the educational process, which is especially relevant during the martial law in Ukraine. It is substantiated that the modern operational principles of distance learning can be considered adaptation mechanisms and considered as a reaction to the changeability of the external environment. It is argued that the most effective types of distance learning are interactive didactic systems. The practical application of a mixed distance learning system based on the Moodle system at the Institute of Information Technologies in Economics of KNEU was analyzed in the context of studying the theoretical and methodological basis of information and educational technologies as a set of information and computer tools and approaches.
 • Item
  Етапи впровадження прикладного програмного забезпечення в навчальний процес
  (Sci-conf.com.ua, 2023-07) Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Мозговий, Сергій Анатолійович; Mozghovyi, Serhii; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia
  Викладено та проаналізовано досвід фахівців української компанії-розробника «Дебет Плюс» та науково-педагогічних працівників закладів освіти України по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес закладів освіти. Розглянуто опис кожного етапу процесу впровадження інформаційних технологій для здобувачів освіти економічного напряму, аргументовано переваги наведених методів та підходів цього процесу. Наведено приклади поєднання різних форм навчання на основі комунікації викладача, здобувачів освіти та фахівців компанії-розробника інформаційної системи для автоматизації бізнес-процесів.
 • Item
  Особливості впровадження інформаційних технологій в освітній процес
  (ФОП «Жукова Ірина Віталіївна», 2023) Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Мозговий, Сергій Анатолійович; Mozghovyi, Serhii; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia
  Рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-інноваційної діяльності. Програми навчання здобувачів освіти передбачають отримання фахових компетенцій в конкретній галузі. Практично кожна дисципліна базується на отриманні теоретичних знань та набуття практичних навичок майбутніх фахівців, які, як правило, базуються на овоєнні інформаційних технологій. Упровадження сучасних інформаційних технологій в освітні програми закладів освіти є запорукою підготовки висококваліфікованих спеціалістів для розбудови України. Економічний напрямок дисциплін не є виключенням у цьому випадку, а можливо, навіть і займає перші позиції в рейтингу необхідності застосування інформаційних систем і технологій у навчанні. У статті викладено та проаналізовано досвід фахівців української компанії-розробника «Дебет Плюс» та науково-педагогічних працівників закладів освіти України по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес закладів освіти. Розглянуто опис кожного етапу процесу впровадження інформаційних технологій для здобувачів освіти економічного напряму, аргументовано переваги наведених методів та підходів цього процесу. Наведено приклади поєднання різних форм навчання на основі комунікації викладача, здобувачів освіти та фахівців компанії-розробника інформаційної системи для автоматизації бізнес-процесів «Дебет Плюс». Доведено доцільність використання різноманітних сучасних засобів комунікації для покращення процесу засвоєння навчального матеріалу, проведення контролю набутих знань, умінь і навичок та отримання зворотнього зв’язку про рівень задоволеності здобувачів освіти від отриманих компетенцій з автоматизації бізнес-процесів під час навчання. Наведені приклади успішного впровадження програмного продукту «Дебет Плюс» в науково-навчальний процес закладів освіти, подані перспективи подальшого застосування інформаційних технологій і систем в навчальному процесі. The level of higher education involves the acquisition by a person of theoretical knowledge, abilities, skills, and other competencies sufficient to produce new ideas, solving complex problems in the field of professional or research and innovation activities. Training programs for education seekers provide for the acquisition of professional competencies in a specific field. Practically every discipline is based on the acquisition of theoretical knowledge and the acquisition of practical skills of future specialists, which, as a rule, are based on the development of information technologies. The introduction of modern information technologies into the educational programs of educational institutions is the key to the training of highly qualified specialists for the development of Ukraine. The economic direction of disciplines is not an exception in this case, and perhaps even takes the first positions in the ranking of the need to use information systems and technologies in education. The article describes and analyzes the experience of specialists of the Ukrainian development company "Debet Plus" and scientific and pedagogical workers of educational institutions of Ukraine on the implementation of information technologies in the educational process of educational institutions. The description of each stage of the process of implementing information technologies for students of economic education is considered, and the advantages of the methods and approaches of this process are argued. Examples of the combination of various forms of education based on the communication of the teacher, students of education, and specialists of the information system development company for automating business processes "Debet Plus" are given. The expediency of using various modern means of communication to improve the process of assimilation of educational material, control of acquired knowledge, abilities, and skills, and receiving feedback on the level of satisfaction of the students of education with the obtained competencies in automating business processes during training has been proven. Examples of successful implementation of the "Debet Plus" software product in the scientific and educational process of educational institutions are given, and prospects for the further use of information technologies and systems in the educational process are given.
 • Item
  Академічна доброчесність: проблеми контролю дотримання здобувачами освіти у дистанційному форматі навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, Dmytro; Рзаев, Дмитрий Александрович; Рзаєва, Світлана Леонідівна
 • Item
  Трансформація вартості надання освітніх послуг за карантинних обмежень
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko; Сильченко, Марина Валерьевна; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, Larysa; Николенко, Лариса Анатольевна
 • Item
  Впровадження гнучкої моделі blended learning в освітній процес під час воєнного стану в Україні
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Македон, Геннадій Петрович; Makedon, Hennadii; Македон, Геннадий Петрович; Ляпіна, Ірина Юріївна; Liapina, Iryna; Ляпина, Ирина Юрьевна
 • Item
  Внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності на рівні кафедри: досвід реалізації з урахуванням кризових умов
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Головко, Наталія Робертівна; Holovko, Nataliia; Головко, Наталия Робертовна
 • Item
  Типи комунікацій, застосовуваних під час дистанційного навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Македон, Геннадій Петрович; Makedon, Henadii; Македон, Геннадий Петрович; Ляпіна, Ірина Юріївна; Liapina, Iryna; Ляпина, Ирина Юрьевна
 • Item
  Організація навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації за умов дистанційного режиму
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна; Супрунюк, Галина Михайлівна; Supruniuk, Halyna; Супрунюк, Галина Михайловна
 • Item
  A dynamic model for evaluation of the economic cluster development strategy regarding transport component
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021) Kravchenko, Volodymyr; Кравченко, Володимир Георгійович; Кравченко, Владимир Георгиевич; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Тетяна Володимирівна; Кравченко, Татьяна Владимировна; Koliada, Yurii; Коляда, Юрій Васильович; Коляда, Юрий Васильевич; Soloviova, O.; Соловйова, O. О.; Vysotska, I.; Висоцька, I. І.
  The article presents an approach to evaluating the strategy of economic development of the cluster, which includes a dynamic economic-mathematical model and tools of adaptive modeling, in particular the formation of generalized model coefficients based on neurofuzzy model. The mechanism of obtaining estimates of generalized coefficients of the dynamic model, which influences the choice of the scenario of development of the studied clusters and the forecasted limits of possible changes of economic indicators is shown. Computer experiments of choosing the strategy of economic development of clusters (on the example of Kyiv region and Kyiv, Dnipropetrovsk and Odessa regions) and analysis of alternative scenarios of their development. According to the results of the study, the combination of a nonlinear dynamic model with a neuro-fuzzy model makes it possible to find such scenarios of economic development of the cluster that will provide a constant and balanced growth of the studied cluster. This, in turn, will provide a targeted increase in economic growth at the micro or macro levels and timely prevention of economic downturn. Представлено підхід до оцінювання стратегії економічного розвитку кластера, що включає динамічну економіко-математичну модель та інструментарій адаптивного моделювання, зокрема формування узагальнених коефіцієнтів моделі на базі нейронечіткої моделі. Це механізм отримання оцінок узагальнених коефіцієнтів динамічної моделі, який впливає на вибір сценарію розвитку досліджуваних кластерів і спрогнозовані межі можливих змін економічних показників. Проведено комп’ютерні експерименти вибору стратегії економічного розвитку кластерів (на прикладі Київської області та м. Києва, Дніпропетровської та Одеської областей) і здійснений аналіз альтернативних сценаріїв їхнього розвитку. Дослідження ґрунтується на застосуванні методів системного аналізу, а також апарату математичної статистики й економіко-математичного, адаптивного, зокрема імітаційного та нейронечіткого моделювання тощо. За результатами дослідження виявлено, що поєднання нелінійної динамічної моделі з нейронечіткою моделлю дає змогу знайти такі сценарії економічного розвитку кластера, що забезпечить постійне і збалансоване зростання показників досліджуваного кластера, забезпечить цілеспрямоване підвищення рішення економічного зростання на мікро- або макрорівні та своєчасне попередження економічного спаду.
 • Item
  Спектральний аналіз середньо- та довгострокових економічних циклів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021) Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, Andrii; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Луняк, Ірина Вікторівна; Luniak, Iryna; Луняк, Ирина Викторовна
  Робота присвячена питанням дослідження та ідентифікації середньо- та довгострокових економічних циклів. Дослідження особливостей циклічного розвитку економіки, у тому числі за допомогою статистичних методів і моделей, є однією з необхідних складових для розробки адекватних антициклічних заходів щодо регулювання економічного розвитку як на макро-, так і на мезорівні. Однією з проблем дослідження економічних циклів, зокрема довгострокових, є вибір адекватного методу, за допомогою якого можливо виявити та пояснити природу економічного циклу за наявними статистичними даними, що в подальшому є основою для здійснення прогнозу майбутньої економічної динаміки. Окрім цього відкритими лишаються питання щодо визначення тривалості циклів Жугляра, Кузнеця, Кондрат’єва. З цією метою в роботі було проведено спектральний аналіз часових рядів ВВП на душу населення для Англії, США та Франції за період з 1820 по 2016 рр. Для забезпечення стаціонарності ми перетворили вихідні часові ряди у темпи приросту (рік до попереднього року). Окрім цього ряди було згладжено ковзною середньою 5-го порядку. Застосування ковзних середніх різних порядків дозволяє позбутися високочастотного шуму. У результаті проведення спектрального аналізу побудовано графіки періодограм і спектрограм для Англії, США та Франції, що є основою для ідентифікації та визначення тривалості економічних циклів. Згідно одержаних результатів для усіх трьох країн найчіткіше ідентифікуються середньострокові економічні цикли. При цьому для європейських країн (Англії та Франції) найбільш значущими виявилися цикли Жугляра (9–14 років), а для США — цикли Кузнеця (18–28 років). Що стосується довших циклів 38–55 років, то відповідні їм гармоніки хоча і присутні в спектральному розкладі, але мають менші амплітуди (особливо для США), що не дозволяє однозначно їх ідентифікувати. This paper is devoted to research and identification of medium- and long-term economic cycles. The study of the peculiarities of cyclical economic development by using statistical approaches is one of the necessary components for the countercyclical regulation of the economy at the macro and meso levels. One of the problems of studying economic cycles, in particular long-term ones, is the choice of an adequate method by using which it is possible to identify and explain the nature of the economic cycle according to available statistical data. This is the basis for forecasting future economic dynamics. In addition, the questions of determining the duration of the cycles of Juglar, Kuznets, Kondratieff remain unresolved. For this purpose the paper conducted a spectral analysis of time series of GDP per capita for England, the United States and France for the period from 1820 to 2016. To ensure stationarity, we converted the original time series into growth rates (year to previous year). In addition, all time series were smoothed by a moving average of the 5th order. The use of moving averages of different orders allows to get rid of high-frequency noise. As a result of the spectral analysis, the charts of the periodogram and the spectrogram for England, the USA and France were received, which are the basis for identifying and evaluating the period of economic cycles. The well-known results for all three countries are the most clearly identifiable medium-term economic cycles. At the same time, for the European countries (England and France), Juglar’s cycles (9-14 years) were the most significant, and for the USA — Kuznets’ cycles (18-28 years). For the long waves (38-55 years), the harmonics have a lower amplitude in the spectral decomposition (especially for the USA), which does not allow clear to identify them.