Регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення шляхом залучення жінок до військової служби

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
З результатами попередніх досліджень авторів синтезовано проведений аналіз наукових праць, присвячених удосконаленню гендерної політики в Україні, зокрема у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення. На підставі цього запропоновано командирам військових частин розглянути можливість комплектування військових посад жінками. Визначено заходи щодо організації вивчення предмета (навчальної дисципліни) «Захист Вітчизни», які сприяють формуванню гендерної рівності у виборі військової служби.
The analysis of the scientific works devoted to improvement of gender policy in Ukraine, in particular in military and special purpose law enforcement units agencies, has been carried-out and has been synthesized with results of the previous researches of authors. On it basis it has been proposed to commanders of military units to consider possibility of completing of military positions by women. The actions of studying of a subject «Protection of the Fatherland», which formate of gender equality in military service choice has been defined.
С результатами предыдущих исследований авторов синтезирован проведенный анализ научных работ, посвященных совершенствованию гендерной политики в Украине, в частности в воинских формированиях и правоохранительных органах специального назначения. Предложено командирам воинских частей рассмотреть возможность комплектования военных должностей женщинами. Определены меры по организации изучения предмета (учебной дисциплины) «Защита Отечества», которые способствуют формированию гендерного равенства в выборе военной службы.
Description
Keywords
Регулювання зайнятості, гендерна політика, праця жінок, військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення, військова служба, комплектування військових посад, предмет (навчальна дисципліна) «Захист Вітчизни», Employment regulation, gender policy, women employment, military and special purpose law enforcement units agencies, military service, completing of military positions, subject «Protection of the Fatherland», Регулирование занятости, гендерная политика, труд женщин, воинские формирования и правоохранительные органы специального назначения, военная служба, комплектование военных должностей, предмет (учебная дисциплина) «Защита Отечества»
Citation
Медвідь М. М. Регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення шляхом залучення жінок до військової служби / М. М. Медвідь, В. М. Дем’янишин // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 129-135.