Особливості використання скорингових систем у банківському кредитуванні фізичних осіб

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-12-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто переваги та недоліки використання скорингових систем при кредитуванні населення, їх класифікацію. Досліджено основні організаційні проблеми, які виникають перед банками при запровадженні скорингових систем оцінки кредитоспроможності позичальників.
Advantages and disadvantages of the scoring systems use at crediting people and their classification are considered in the article. Basic organizational problems of banks with implementation of the scoring systems of estimation of borrowers are investigated.
В статье рассмотрены преимущества и недостатки использования скоринговых систем при кредитовании населения, их классификацию. Исследованы основные организационные проблемы, которые возникают перед банками при внедрении скоринговых систем оценки кредитоспособности заемщиков.
Description
Keywords
скоринг, кредитний скоринг, скоринг-організація роботи, скоринг-модель, види скорингу, scoring, credit scoring, scoring-organization of work, scoring model, types of scoring, скоринг, кредитный скоринг, скоринг-организация работы, скоринг-модель, виды скоринга
Citation
Брітченко І. Г. Особливості використання скорингових систем у банківському кредитуванні фізичних осіб / І. Г. Брітченко, О. М. Момот // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 31–37.