Випуск № 17

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Політичний ризик у проектному фінансуванні на прикладі проекту нафтотранспортної системи «Одеса–Броди»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-24) Кузяк, Д. О.; Kuziak, D.
  Розглянуто причини затримки розвитку проекту ЄАНТК політичного характеру, а також їх вплив на економічну ефективність проекту.
 • Item
  Системний підхід у визначенні сутності інвестиційного процесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-20) Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна
  Розглядаються особливості використання системного підходу у дослідженні сутності поняття «інвестиційного процесу», що дало можливість автору виокремити його характерні ознаки та запропонувати визначення у контексті використання на макро- та мікрорівнях.
 • Item
  Калькулювання собівартості виробленої продукції як складова обліку витрат виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15) Радченя, Любов Іванівна; Radchenya, Lubov
  У статті розкрито важливість калькулювання в господарській діяльності підприємства, сутність калькулювання як складової обліку витрат виробництва, вказані відмінності між калькулювання та калькуляцією.
 • Item
  Звільнення за переведенням на нове місце роботи: невже за це потрібно платити?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-10) Тюхляєва, Е. Ю.; Tuhlyaeva, E.
  Чинним законодавством України передбачено такий процес у кадровому діловодстві, як звільнення за переведенням на інше підприємство (ст. 81 КзПП, ст. 9 та 24 Закону про відпустки). Втім, практично відсутні рекомендації щодо обліку та оподаткування компенсації за невикористану відпустку працівникові, який переводиться на інше місце роботи.
 • Item
  Суб’єкти малого підприємництва: особливості сплати єдиного податку та фіксованого податку у співставленні з податком на доходи фізичних осіб
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-10) Ткаченко, Н. М.; Tkachenko, N.
  У статті розглянуто суб’єкти малого підприємництва, особливості сплати єдиного податку та фіксованого податку у співставленні з податком на доходи фізичних осіб з врахуванням Перехідних положень (Розділ ХХ) Податкового кодексу України.
 • Item
  Класифікація виробничих запасів на підприємствах фармацевтичної промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Титенко, Лариса Василівна; Tytenko, L.
  Запропоновано економічну та технічну класифікацію виробничих запасів для фармацевтичних підприємств з метою чіткої організації аналітичного обліку.
 • Item
  Консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору за МСБОДС: теоретичні положення та методичні підходи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  Статтю присвячено розгляду питань формування консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору відповідно до МСБОДС.
 • Item
  Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-11) Свідерський, Євген Іванович; Svidersky, Evgen; Свідерський, Дмитро Євгенович; Svidersky, Dmytro
  У статті розглянуто взаємозв’язки між принципами формування показників у податковому та бухгалтерському обліку, місце податкового обліку в загальній обліковій системі.
 • Item
  Поняття первинних документів та вимоги до їх оформлення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Пронь, Ніна Олександрівна; Pron, Nina
  У статті проаналізовано визначення поняття «первинні документи», що зазначені в нормативних та законодавчих актах України, та надано пропозиції щодо їх вдосконалення. Також розглянуто існуючі класифікації реквізитів первинних документів та запропоновано нову спільну для електронних та паперових документів.
 • Item
  Оподаткування інвестицій на підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-01-10) Писаренко, Юлія Вікторівна; Pysarenko, Yulia
  Стаття присвячується розгляду питання оподаткування від здійснення інвестицій на підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку. В роботі розглянуто визначення інвестиційної діяльності, яке на сьогоднішній день в Україні не врегульоване і запропоновано більш детально приділити увагу досліджуваному питанню.
 • Item
  Суттєвість та її вплив на доречність і достовірність фінансової звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15) Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla
  У статті досліджено зміст концепції «суттєвість», взаємозв’язок кількісних та якісних її характеристик, способи визначення рівня суттєвості на підприємстві, вплив суттєвості інформації на доречність фінансової звітності.
 • Item
  Нові підходи до оцінювання частки капіталу, що належить меншості, у консолідованому балансі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata
  У статті розглядаються питання, присвячені визначенню та методам оцінювання частки меншості як невід`ємного елемента консолідованих фінансових звітів, що передбачений П(С)БО України та Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
 • Item
  Особливості класифікації виробничих запасів у виноробній промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15) Дунаєва, Марія Віталіївна; Dunayeva, M. V.
  У статті розглядається класифікація виробничих запасів у виноробній промисловості. Головна увага звертається на те, що від забезпеченості організації виробничими запасами залежить фінансова стійкість підприємства.
 • Item
  Нематеріальні активи в інноваційному розвитку економіки та їх облік
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-17) Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav
  Статтю присвячено визначенню нематеріальних активів за певними ознаками і використанню таких активів як провідного фактору розвитку сучасної економіки. Розглянуто суперечності бухгалтерського обліку створених інтелектуальною діяльністю нематеріальних активів за аспектами доцільності відпрацювання нових підходів до визначення структури вартості продукції (послуг) на основі застосування інтелектуального капіталу.
 • Item
  Критерії формування облікової інформації для оцінювання відтворюваних економічних ресурсів у системі обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-15) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa
  Запропоновано критерії оцінювання відтворюваних економічних ресурсів за видами, які визнаються та не визнаються традиційною обліковою системою. Уперше введено та розкрито критерії якісного оцінювання сукупного інтелектуального потенціалу кожного працівника, які беруть участь у формуванні вартості інтелектуальних ресурсів.
 • Item
  Застосування традиційних методів обліку та калькулювання витрат незавершеного виробництва в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15) Гордієнко, Лариса Петрівна; Hordiienko, L.
  Доведено вплив традиційних методів обліку (абсорбшин-костинг, стандарт-кост, директ-костинг) на конкурентоспроможність продукції. Обґрунтовано вибір методів обліку витрат НЗВ по застосуванню на підприємстві.
 • Item
  Організаційно-нормативне забезпечення та методика обліку гуманітарної допомоги
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-15) Головко, Тетяна Василівна; Holovko, Tetiana
  Досліджуються проблеми законодавчо-нормативної бази одержання гуманітарної допомоги. Розглядаються методичні аспекти бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
 • Item
  Підходи щодо визначення прибутку підприємства як підґрунтя його фінансово-економічної безпеки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Гнилицька, Лариса Володимирівна; Hnylytska, Larysa; Гнилицкая, Лариса Владимировна
  У статті розкрито основні підходи до визначення прибутку підприємства, який є основним джерелом вимірювання діяльності окремих суб’єктів (як внутрішніх так і зовнішніх), що впливають на економічну безпеку підприємства, здійснено критичний аналіз цих підходів та показано особливості їх застосування при прийнятті певних управлінських рішень.
 • Item
  Стан, проблеми та перспективні напрями розвитку аналізу господарської діяльності комунальних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-15) Галенко, Сергій Миколайович; Halenko, Sergij
  У статті розглянуто стан, проблеми і напрями розвитку аналізу господарської діяльності комунальних підприємств.
 • Item
  Оподаткування фінансової допомоги
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15) Гавриловський, Олександр Степанович; Havrylovskyi, Oleksandr; Гавриловский, Александр Степанович
  Розглядається питання оподаткування фінансової допомоги. Автор розкриває сутність фінансової допомоги, основні види прибутку, визначення поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Розглянуто визначення фінансової допомоги, яке на сьогоднішній день в Україні не врегульоване.