Стратегічне спрямування корпоративної культури підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто стратегічні аспекти формування корпоративної культури підприємства, викладено алгоритм її побудови, розкрито її зміст і особливості в сучасних організаціях.
In the article strategic aspects of corporative culture development in a company are considered, algorithm of corporative culture creation is presented, the essence and features in the modern organizations are revealed.
В статье рассматриваются стратегические аспекты формирования корпоративной культуры предприятия, изложен алгоритм её построения, раскрыто её содержание и особенности в современных организациях.
Description
Keywords
корпоративна культура, стратегія компанії, лояльність персоналу, соціально-психологічний клімат, організаційні зміни, corporative culture, company strategy, loyalty of personnel, social atmosphere, organizational change, корпоративная культура, стратегия компании, лояльность персонала, социально-психологический климат, организационные изменения
Citation
Балика О. Г. Стратегічне спрямування корпоративної культури підприємства / О. Г. Балика // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 59-66.