Управління зовнішнім боргом у контексті забезпечення економічної безпеки держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено стан боргового навантаження та економічних наслідків існування зовнішнього державного боргу для економічної безпеки держави. Для досягнення мети проаналізовано динаміку та структуру зовнішньої заборгованості України, відношення державного боргу до ВВП, а також розглянуто можливі економічні наслідки існування зовнішньої державної заборгованості.
The aim of the article is to study the state of the debt burden and economic impact of the external public debt for economic security. To achieve the goal, it was analyzed the dynamics and structure of the external debt of Ukraine, the ratio of government debt to GDP, and also discussed the possible economic impact of the external public debt.
В статье исследовано состояния долговой нагрузки и экономических последствий существования внешнего государственного долга для экономической безопасности страны. Для достижения цели проанализированы динамика и структура внешней задолженности Украины, отношение государственного долга к ВВП, а также были рассмотрены возможные экономические последствия существования внешней государственной задолженности.
Description
Keywords
економічна безпека держави, боргове навантаження, зовнішній борг, economic security of the state, debt burden, external debt, экономическая безопасность государства, долговая нагрузка, внешний долг
Citation
Суторміна А. М. Управління зовнішнім боргом у контексті забезпечення економічної безпеки держави / А. М. Суторміна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 280–288.