Кафедра банківської справи та страхування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1711
 • Item
  Цифровізація як нова реальність страхового ринку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-10) Кривошлик, Тетяна Дмитріївна; Kryvoshlyk, Tetiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна; Мудренко, Н. В.
 • Item
  Місце банківського кредитування у вирішенні сучасних екологічних викликів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Yuliia; Стрельчук, Юлия Игоревна
 • Item
  Перспективи розвитку медичного страхування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Кривошлик, Тетяна Дмитріївна; Kryvoshlyk, Tetiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна
 • Item
  Страхові компанії і банки: особливості партнерських відносин в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Кривошлик, Тетяна Дмитріївна; Kryvoshlyk, Tetiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна; Терлецька, Т.
 • Item
  Банківська підтримка екологічних проектів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoriia; Белошапка, Виктория Степановна
 • Item
  Стабільність банківського сектору України – випробування війною
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrii; Никитин, Андрей Валерьевич
 • Item
  Fintech та цифрові трансформації на фінансовому ринку
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Щеглюк, Максим Сергійович; Shchehliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич; Тур, Г. О.; Tur, H.
  У статті досліджено рушійні сили, тенденції та проблеми цифрової трансформації фінансового ринку та банків. Розглянуто напрями впливу FinTech-технологій та цифрових сервісів на розвиток фінансового ринку. Визначено детермінанти, механізми цифрової трансформації фінансового ринку, ключові тренди FinTech-технологій. Революційний характер змін та глибина їх впливу на всі бізнес-процеси та моделі функціонування учасників фінансового ринку дозволяє розглядати динаміку розвитку ринку саме як трансформацію, а не модернізацію. Акцентовано увагу, що в сучасних умовах вектор цифрових трансформацій повинен бути клієнтоорієнтованим. Зважаючи, що банківський сектор більш схильний до трансформації визначено особливості еволюції моделей функціонування банків під впливом розвитку фінансових технологій. Від традиційного банкінгу, до цифрового, як базового етапу трансформаційних змін з переходом до відкритого банку та, в майбутньому, до Open-X банкінгу. The article examines the driving forces, trends and challenges of digital transformation of the financial market and banks. The directions of influence of FinTech technologies and digitalization on the transformation of the financial market are considered. The determinants, mechanisms of digital transformation of the financial market, and dominant global technological trends that shape the directions of digital transformation in the financial market are identified. The revolutionary nature of the changes and the depth of their impact on all business processes and models of functioning of financial market participants allows us to consider the dynamics of market development as a transformation rather than modernization. The author emphasizes that in modern conditions, the vector of digital transformations is changing from business efficiency to increased mobility and focus on customer convenience, i.e., it is becoming customer-oriented. Accordingly, the potential for digital transformation development will be determined by such technologies of individual capabilities as mobile applications, customer-oriented programs, electronic and personal accounts. Given that the banking sector is more prone to transformation, the peculiarities of the evolution of bank functioning models under the influence of financial technologies are identified. From traditional banking to digital banking as a basic stage of transformational changes with the transition to an open bank and, in the future, to Open-X banking. Digital banking should cover the digitalization of all levels of banking services, from external to internal. At the same time, competition for customers with non-financial institutions is intensifying, which creates the basis for interaction between banking and non-banking financial services. The concept of BaaS (bank as a service, or bank as a service) is gaining ground. It is noted that new financial market participants and new business models of financial intermediation require transformation of partnership relations between banks and clients. The combination of these changes actualizes the need to form financial market ecosystems as the main platforms within which financial services will be provided.
 • Item
  Структурна позиція ліквідності банківської системи в циклічних умовах
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, lryna; Громницкая, Ирина Юрьевна
  Метою даного дослідження є виявлення індикаторів ідентифікації та процесу розгортання кризи ліквідності. Узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття «ліквідність комерційного банку» та суміжних з ним понять, розмежовано ієрархічні рівні ліквідності економіки, сформовано авторське розуміння поняття «ліквідність банківської системи» в цілому як якісно нового рівня економічних відносин. Зокрема під ліквідністю банківської системи (banking system liquidity) запропоновано розуміти динамічну спроможність банківської системи забезпечувати можливість своєчасної та повної реалізації функцій фінансового посередництва у масштабах національної економіки. Сформовано авторське розуміння поняття та видів «структурної позиції» ліквідності банківської системи. Позитивна величина структурної ліквідної позиції називається структурним профіцитом ліквідності, а негативна величина - структурним дефіцитом ліквідності. Дослідження спрямоване на: здійснення аналізу ліквідності банківської системи України та визначення її структурної позиції; встановлення причин виникнення дефіциту чи профіциту структурної позиції ліквідності банківської системи; визначення діючих каналів трансмісії вільної ліквідності банківської системи. Для дослідження використано дані по банківський системі України, що характеризують стан ліквідності та фактори, що на неї впливають. Дані було перевірено на стаціонарність, автокореляцію, мультиколінеарність та гетероскедастичність. За результатами тесту Ґрейнджера побудовано причинно-наслідкові зв’язки вільної ліквідності банківської системи з банківськими та макроекономічними показниками, виявлено котрі показники мають найбільший вплив на ліквідність і на котрі впливає вона. Ліквідність є системною концепцією, а порушення доступу до неї є центральним елементом виникнення або посилення системних фінансових криз. Отже, результати дослідження будуть корисними для макропруденційного регулювання ліквідності банківської системи та швидкого реагування на створення спіралей ліквідності в банківській системі в умовах кредитних циклів. The purpose of this research is to identify indicators of identification and the process of unfolding the liquidity crisis. Scientific approaches to defining the essence of the concept of "liquidity of a commercial bank" and concepts related to it are summarized, hierarchical levels of liquidity of the economy are delimited, the author's understanding of the concept of "liquidity of the banking system" as a qualitatively new level of economic relations is formed. In particular, banking system liquidity is proposed to mean the dynamic ability of the banking system to ensure the timely and full implementation of financial intermediation functions on the scale of the national economy. The author's understanding of the concept and types of "structural position" of liquidity of the banking system was formed. A positive value of a structural liquid position is called a structural liquidity surplus, and a negative value is called a structural liquidity deficit. The research is aimed at: conducting an analysis of the liquidity of the banking system of Ukraine and determining its structural position; establishing the causes of the deficit or surplus of the structural liquidity position of the banking system; determination of active channels of transmission of free liquidity of the banking system. The research was built by the Data on the banking system of Ukraine, which characterize the state of liquidity and factors affecting it. Data were tested for stationarity, autocorrelation, multicollinearity, and heteroskedasticity. Based on the results of the Granger causality test, cause-and-effect relationships of the free liquidity of the banking system with banking and macroeconomic indicators were constructed, which indicators have the greatest impact on liquidity, and which are affected by it. Liquidity is a systemic concept, and disruption of access to it is central to the emergence or intensification of systemic financial crises. Therefore, the results of the research will be useful for macroprudential regulation of the liquidity of the banking system and quick response to the creation of liquidity spirals in the banking system in terms of credit cycles.
 • Item
  Концептуальний підхід data-driven бюджетування інвестиційних проєктів для сталого розвитку України
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2023) Циганова, Надія Вікторівна; Tsyhanova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна
  У статті вибудовано концепцію прийняття рішень у бюджетуванні інвестиційних проєктів з використанням публічних коштів. Також запропоновано data-driven бюджетування вбудовувати у систему з випереджальним (anticipatory) державним управлінням за результатами розпорядників коштів. За допомогою даних і їхньої аналітики місцеві органи влади можуть краще розподіляти ресурси та визначати пріоритетність інвестицій, які поліпшують результати діяльності громади. Проблематика. Data-driven бюджетування розпорядників коштів, у мережі яких здійснюються інвестиційні проєкти, необхідне для усунення систематичного недовиконання капітальних видатків бюджетів порівняно з планом та забезпечення сталого розвитку за бюджетні кошти. Бюджетне законодавство України виокремлює капітальні видатки бюджетів, видатки розвитку бюджетів та інвестиційні проєкти за бюджетні кошти, але чітко не узгоджує використання цих понять, що потребує їх подальшого теоретико-методологічного обґрунтування. Мета – концептуалізація техніки data-driven бюджетування при реалізації інвестиційних проєктів для відбудови України на основі випереджального управління, визначення пропозицій щодо його законодавчого регламентування, вимог до даних та методів аналізу видатків для інвестиційних проєктів з використанням бюджетних коштів. Методи. Використано методи аналізу і наступного теоретичного узагальнення закордонного досвіду data-driven бюджетування на рівні громад з матеріалів ООН, МВФ, ОЕСД, досліджень зарубіжних учених. Результати. Охарактеризовано реалізацію інвестиційних проєктів на основі випереджального управління, сформульовано пропозиції щодо законодавчого регламентування, вимог до даних та методів аналізу видатків для інвестиційних проєктів з використанням бюджетних коштів. Визначено, що data-driven бюджетування полегшує співпрацю між владою, розпорядниками коштів та громадянами, котрі як зацікавлена сторона підвищують прозорість і підзвітність виконання проєктів завдяки використанню бюджетних даних. Розглянуто застосування довгострокових бюджетних програм при data-driven бюджетуванні для інвестиційних проєктів. Економічна класифікація видатків та кредитування бюджету потребує перегляду та модернізації для тіснішого її зв’язку з інвестиційними проєктами та видатками розвитку. Обґрунтовано необхідність системного підходу до забезпечення якісного використання даних. Запропоновано формат довгострокового бюджету розвитку, що спирається на випереджальне управління, поряд із річними та трирічними бюджетами споживання. This article presents a concept for decision-making on budgeting investment projects using public funds. The proposed approach is to embed data-driven budgeting into a system of anticipatory government management based on the results of fund managers. Through data and analytics, local authorities can better allocate resources and determine the priority of investments that improve community performance. Problem Statement. Data-driven budgeting of fund managers, in the network of which investment projects are carried out, is necessary to eliminate the systematic underperformance of capital expenditures of budgets compared to the plan and to ensure sustainable development using budgetary funds. Ukrainian budget legislation separates capital expenditures, development expenditures, and investment projects using budgetary funds, but does not clearly coordinate the use of these concepts. Purpose. Conceptualization of the technique of data-driven budgeting in the implementation of investment projects for the reconstruction of Ukraine on the basis of anticipatory management determination of proposals for its legislative regulation, data requirements and methods of analysis of expenditures for investment projects using budgetary funds. Methods. The study uses methods of analysis and subsequent theoretical generalization of foreign experience of data-driven budgeting at the community level from UN, IMF, OECD materials, and foreign scholars' research. Results. The implementation of investment projects based on anticipatory management is described, and proposals for legislative regulation, requirements for data and expenditure analysis methods for investment projects using budgetary funds are formulated. It is determined that data-driven budgeting facilitates cooperation between the government, fund managers, and citizens, who as interested parties increase transparency and accountability in implementing investment projects by using budgetary data. The use of long-term budget programs in data-driven budgeting for investment projects is considered. It is determined that the economic classification of expenditures and budget financing requires review and modernization for a closer connection with investment projects and budget development expenditures. The need for a systemic approach to ensuring the quality use of data based on requirements for data and methods of their use in data-driven budgeting is substantiated. A format for a long-term development budget based on anticipatory management is proposed, alongside annual and three-year consumption budgets. Conclusions. Conceptualization of data-driven budgeting emphasizes the use of a special format for budget programs that manage development expenditures. Investment projects using budget funds should be implemented through long-term budget programs and with a business approach by fund managers in whose networks they are carried out.
 • Item
  Особливості ведення бухгалтерського обліку в Україні в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-08) Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Yuliia; Стрельчук, Юлия Игоревна; Прилуцький, Богдан Віталійович
 • Item
  Функціональні дисбаланси та асиметрії сучасного фінансового посередництва
  (ГО «Східноукраїнський інститутекономіки та управління», 2019-11) Стеценко, Богдан Станіславович; Stetsenko, Bohdan; Стеценко, Богдан Станиславович
  В статті аналізується проблематика розвитку фінансового посередництва на сучасному етапі в результаті прояву тенденцій, що притаманні глобальній економіці. Детерміновано ключові характеристики економічної глобалізації та їх вплив на фінансові відносини. Розкрито трансформацію класичних функцій фінансових інституцій. Визначено зміну функціональної ролі фінансових посередників у розподілові капіталу, подоланні бар’єрів невизначеності, відборі об’єктів інвестування, модифікації ризиків фінансових операцій, економії на масштабах операцій. Охарактеризовано вплив зазначених змін на стратегічні перспективи розвитку фінансових інституцій. The article analyzes the problematics of financial intermediation development at modern stage as a result of manifestation of tendencies inherent to global economy. The key features of economic globalization and their impact on financial relations are determined. The transformation of classical functions of financial institutions is revealed. Changes in the functional role of financial intermediaries in capital distribution, overcoming barriers of uncertainty, selection of investment objects, modification of risks of financial transactions, economies of operations' scale are determined. The impact of these changes on the strategic perspectives of financial institutions development is characterized. В статье анализируется проблематика развития финансового посредничества на современном этапе в результате проявления тенденций, присущих глобальной экономике. Детерминированы ключевые характеристики экономической глобализации и их влияние на финансовые отношения. Раскрыто трансформацию классических функций финансовых институтов. Определены изменения функциональной роли финансовых посредников относительно распределения капитала, преодоления барьеров неопределенности, отбора объектов инвестирования, модификации рисков финансовых операций, экономии на масштабах операций. Охарактеризовано влияние указанных изменений на стратегические перспективы развития финансовых институтов.
 • Item
  Боргова безпека України: ключові імперативи воєнного стану
  (Хмельницький національний університет, 2023) Стеценко, Богдан Станіславович; Stetsenko, Bohdan; Стеценко, Богдан Станиславович; Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Захожай, Костянтин Валерійович; Zakhozhai, Kostiantyn; Захожай, Константин Валерьевич; Прісняк, Сергій Олександрович; Prisniak, Serhii; Присняк, Сергей Александрович
  Стаття присвячена дослідженню практичних засад управління державним боргом та формуванню підходів до боргової безпеки України в умовах воєнного стану. Артикульовано, що з початком відкритої агресії проти нашої держави в лютому 2022 року, катастрофічно знизилися ключові макроекономічні показники, а здатність держави наповнювати державний бюджет суттєво скоротилася. Поряд з цим, з метою виконання державних функцій у сфері національної безпеки та оборони виникла потреба у різкому збільшенні фінансування цих напрямів. Фактично, у 2022–2023 рр. постало питання про фінансову спроможність України не тільки фінансувати оборонні статті державного бюджету, але й на мінімально можливому рівні спрямовувати ресурси на інші напрямки. Аналіз даних засвідчив, що виконання цих завдань було б неможливим без допомоги зовнішніх донорів. Разом з тим, треба визнати, що проблеми у сфері боргової безпеки України виникли задовго до 2022 року. Дисбаланси політики у сфері публічних фінансів змушували постійно використовувати боргове фінансування, що в кінцевому варіанті призвело до формування численних загроз та ризиків. Враховуючи надзвичайно потужну підтримку України серед країн-лідерів глобальної економіки, можна припустити, що зазначений рівень фінансової підтримки буде збережено. Проте, немає підстав стверджувати, що час та обсяги зовнішнього фінансування будуть нескінченними. Навіть в умовах воєнного стану державі потрібно реалізувати комплекс заходів, які б дали можливість зменшити рівень боргового тиску на державний бюджет. А в поствоєнному періоді зазначені задачі матимуть першочергове значення. Зазначені кроки у сфері боргової безпеки мають опиратися на досвід інших держав та використовувати сучасні сучасні технології державного боргового менеджменту. This article examines the practical principles of managing state debt and the formation of approaches to the debt security of Ukraine in a state of war. It articulates that with the onset of open aggression against our state in February 2022, key macroeconomic indicators catastrophically declined, and the state's ability to fill the state budget significantly diminished. Additionally, in order to fulfill state functions in the sphere of national security and defense, there arose a need for a sharp increase in funding for these areas. In fact, in 2022–2023, the issue of Ukraine's financial capacity arose not only to finance defense items in the state budget but also to allocate resources at the minimum possible level to other areas. Data analysis has shown that the accomplishment of these tasks would have been impossible without the assistance of external donors. However, it should be acknowledged that problems in the sphere of Ukraine's debt security arose long before 2022. Imbalances in public finance policy necessitated constant reliance on debt financing, which eventually led to the formation of numerous threats and risks. Taking into account the compelling support for Ukraine among the leaders of the global economy, it can be assumed that the aforementioned level of financial support will be maintained. However, there is no basis to claim that the duration and volumes of external financing will be infinite. Even in a state of war, the state needs to implement a set of measures that would reduce the level of debt pressure on the state budget. And in the post-conflict period, these tasks will be of paramount importance. The steps taken in the sphere of debt security should be based on the experience of other states and utilize modern technologies of state debt management.
 • Item
  Моніторинг та контроль рівня кредитного ризику як складова частина процесу ризик-менеджменту банку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016) Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей Иванович; Свириденко, Анна Юріївна; Svyrydenko, Anna; Свириденко, Анна Юрьевна
  У статті розглянуто сутність поняття «моніторинг» та організацію кредитного моніторингу в банку. Проаналізовано важливість моніторингу як елементу ризик-менеджменту. Детально розкрито основні напрями процесу кредитного моніторингу та їх особливості. The essence of monitoring and credit monitoring process organization in a bank is under consideration. The importance of monitoring as a part of risk management process is analyzed. The main areas of the credit monitoring process and their features are detailed. В статье рассмотрены сущность понятия «мониторинг» и организация кредитного мониторинга в банке. Проанализирована важность мониторинга как элемента риск-менеджмента. Детально раскрыты основные направления процесса кредитного мониторинга и их особенности.
 • Item
  Особливості оцінки кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні
  (Мукачівський державний університет, 2016) Свириденко, Анна Юріївна; Svyrydenko, Anna; Свириденко, Анна Юрьевна; Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей Иванович
  У статті розглянуто особливості здійснення оцінки рівня кредитного ризику при кредитуванні банком інвестиційних проектів. Визначено основні фактори, що впливають на рівень кредитного ризику інвестиційного кредиту. Розглянуто підхід до оцінки кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні. The features of credit risk assessment in investment projects lending process of a bank are under consideration. The main factors that affect the level of credit risk of an investment credit are determined. The approach for credit risk assessment in investment lending is described. В статье рассмотрены особенности проведения оценки уровня кредитного риска при кредитовании банком инвестиционных проектов. Определены основные факторы, которые влияют на уровень кредитного риска инвестиционного кредита. Рассмотрен подход для оценки кредитного риска при инвестиционном кредитовании.
 • Item
  Розвиток необанків в Україні та світі
  (Хмельницький національний університет, 2023) Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей Иванович; Пономаренко, Катерина; Ponomarenko, Kateryna; Журавльов, Олег; Zhuravlov, Oleh
  В статті досліджуються тенденції та перспективи розвитку необанківського сектору в Україні та світі. Висвітлється зростання популярності необанківських послуг, таких як цифрові платформи, мобільні додатки та їхній вплив на традиційний банківський сектор. Стаття аналізує ключові фактори успіху необанківських установ, зокрема швидкість, зручність та доступність послуг для клієнтів. Автор розглядає світові тренди в цьому секторі, включаючи зростання фінтех-стартапів, співпрацю з традиційними банками та використання інноваційних технологій. Аналізуються також виклики та ризики, пов'язані з розвитком необанківського сектору, включаючи безпеку даних та регуляторні аспекти. The coronavirus pandemic forced humanity to change its views on world trends. Innovative technologies permeate all spheres of our lives without exception, and primarily the financial sector. Every day, they conquer new markets of traditional services faster and faster, change them, make them more convenient, fast and profitable. Neobank is modernized and constantly updated banking with developed modern functionality, forms of communication and data transmission, including such basic elements as the Internet (websites, offices) and mobile banking (programs, messages). Neobanks are the most important stage in the evolution of financial technologies. One of the most pressing questions today is the question of the development trends of neobanks in Ukraine and the world. The article examines trends and prospects for the development of the neo-banking sector in Ukraine and the world. It highlights the growing popularity of neo-banking services, such as digital platforms and mobile applications, and their impact on the traditional banking sector. The article analyzes key success factors for neo-banking institutions, including speed, convenience, and accessibility of services for customers. The author explores global trends in this sector, including the rise of fintech startups, collaboration with traditional banks, and the use of innovative technologies. The challenges and risks associated with the development of the neo-banking sector are also discussed, including data security and regulatory aspects.
 • Item
  Місце банків у розбудові зеленої економіки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31) Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Yuliia; Стрельчук, Юлия Игоревна
  Тези присвячено проблемі становлення та розвитку зеленої економіки, що сприяє досягненню Цілей сталого розвитку ООН. Визначено важливу роль фінансового сектору в цілому та банків зокрема у переході до зеленої економіки та фінансуванні екологічних проектів. This paper is devoted to the problem of the development of green economy that encourages achievement of sustainable development goals. The importance of financial sector as well as banks in the transition to green economy and financing of ecological projects is underlined.
 • Item
  Регулювання біржової діяльності в умовах поширення новітніх інформаційних технологій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04) Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoriia; Белошапка, Виктория Степановна; Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна
 • Item
  Страхування кредитних ризиків в Україні
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-23) Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович
 • Item
  Андерайтинг в страхуванні майна промислових підприємств: сутність та особливості проведення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-23) Татаріна, Тетяна Володимирівна; Tatarina, Tetiana; Татарина, Татьяна Владимировна
 • Item
  Інформація як ключовий фактор системи фінансового моніторингу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-23) Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetiana; Стецюк, Татьяна Ивановна