An entropic perspective on business relocation in the context of sustainable development

Abstract
This article explores dynamic shifts in entropy, focusing on the entropic perspective of business relocation within the sustainable development framework. Emphasizing sustainable practices and long-term goals, the research employs deep interviewing to gain profound insights into Ukrainian businesses' perspectives on relocation challenges. The study examines the intricacies of moving through the prism of entropy. It comprehensively addresses multifaceted issues during relocation, highlighting the delicate balance between disruption and opportunities. Providing insights into adaptive strategies, the study aids scholars, policymakers, and businesses in navigating the uncertainties of global economic changes. It serves as a guiding beacon for strategic and successful relocation, offering practical insights based on real-life cases. Stakeholders can optimize the relocation process by leveraging the key features outlined in the article. The article, with its economic dimension, emerges as a vital resource for stakeholders aiming to streamline the relocation process. Through the outlined key features, businesses and policymakers can make well-informed decisions that not only align with sustainable development goals but also foster economic resilience and growth. Furthermore, the research carries substantial potential in exploring the post-relocation development of companies, drawing insights from the experiences of those who have already undergone relocation. By delving into the economic, social, and environmental dimensions of businesses' evolution post-relocation, the study can reveal patterns of resilience, innovation, and growth. Examining the post-relocation landscape provides an opportunity to assess the effectiveness of sustainable practices adopted during relocation and their impact on long-term economic performance. Leveraging the experiences of previously relocated enterprises offers practical insights into the challenges and opportunities in the post-relocation phase. In essence, the article not only optimizes the relocation process but also serves as a foundation for an exploration of post-relocation development, offering a roadmap for sustained economic resilience and growth. У статті досліджено динаміку змін в ентропії, зосереджуючись на ентропійній перспективі переміщення бізнесу в рамках сталого розвитку. Акцентуючи увагу на сталих практиках та довгострокових цілях, для дослідження було використано глибокі інтерв'ю для отримання розуміння поглядів українських підприємств на виклики переміщення. У дослідженні розглянуто тонкощі переміщення крізь призму ентропії. Розкрито сутність ентропійних змін через розуміння складної взаємодії між інноваціями та стабільністю в бізнес-середовищі. Аналізуючи стратегічні рішення в сучасних умовах, дослідження виявляє патерни, що визначають успішні кейси щодо переміщення бізнесу за кордон. У статті розглянуті проблеми, з якими стикалися підприємці під час переїзду, та виокремлені нові можливості. Надаючи розуміння адаптивних стратегій, дослідження допомагає вченим, політикам і підприємствам орієнтуватися в невизначеності глобальних економічних змін. Воно буде корисним для стратегічного й успішного переміщення бізнесу за кордон, оскільки проведене на основі реальних опитувань. За допомогою описаних ключових характеристик бізнесмени та політики можуть ухвалювати обґрунтовані рішення, які не лише відповідають цілям сталого розвитку, але й сприяють економічній стійкості та зростанню. Крім того, дослідження буде корисним для вивчення розвитку компаній після переміщення, використовуючи досвід тих, які вже пройшли цей процес. Аналізуючи економічні, соціальні та екологічні аспекти еволюції бізнесів після переміщення, дослідження може розкрити патерни стійкості, інновацій і зростання. З його допомогою можна оцінити ефективність сталих практик, упроваджених під час переміщення, та їхній вплив на довгострокову економічну діяльність.
Description
Keywords
entropic perspective, business relocation, require careful planning, strategic thinking, international business, sustainable development, ентропійна перспектива, переміщення бізнесу, ретельне планування, стратегічне мислення, міжнародний бізнес, сталий розвиток
Citation
An entropic perspective on business relocation in the context of sustainable development / Mariia Tepliuk, Yevheniia Polishchuk, Boris Fomenko [et al.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. навч.-наук. ін-т ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [редкол.: Б. Самородов (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – Т. 1, № 54. – С. 421–439.