Правове регулювання фінансової відповідальності за порушення екологічних нормативів охорони тваринного світу

Abstract
В даній статті правове регулювання фінансової відповідальності за порушення екологічних нормативів охорони об’єктів тваринного світу. Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної безпеки повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу та середовища існування тварин. Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів добування диких тварин здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, передбаченому законом. Суб’єктами фінансової за порушення екологічних нормативів охорони об’єктів тваринного світу є користувачі об’єктів тваринного світу та фізичні і юридичні особи, які своїми діями чи бездіяльністю порушують встановлені екологічні нормативи, тобто в даному випадку мова йде про те, що суб’єкт може бути як загальний, так і спеціальний. Фінансово-правова відповідальність в сфері охорони тваринного світу в більшій мірі стосується діяльності самих юридичних осіб та сплати ними податків з провадження діяльності в сфері охорони тваринного світу. Однак, у разі завдання шкоди об’єктам тваринного світу діяльністю фізичних та юридичних осіб передбачено застосовування адміністративно-фінансових санкцій. Однією з головних проблемних питань, на нашу думку, є питання методики розрахування збитків завданих тваринному світу внаслідок знищення, пошкодження, неналежного ставлення до тваринного світу. Одним з пріоритетних завдань державної екологічної політики, що визначено Стратегією державної екологічної політики України на період до 2030 року є: забезпечення невідворотності відповідальності за порушення природоохоронного законодавства та відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної інформації. В той же час, даним нормативно-правовим актом визначено необхідність посилення відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов’язань України. This article deals with the legal regulation of financial responsibility for violations of environmental regulations for the protection of animal world objects. During the development and establishment of environmental safety standards, the requirements for the protection of the animal world and the habitat of animals must be taken into account. The approval of environmental safety standards and limits of hunting of wild animals is carried out by the central executive body, which ensures the formation of state policy in the field of environmental protection, in the manner prescribed by law. Subjects of financial liability for violation of environmental standards for the protection of animal world objects are users of animal world objects and natural and legal persons who, by their actions or inaction, violate established environmental standards, i.e. in this case it is about the fact that the subject can be both general and special. Financial and legal responsibility in the field of animal protection concerns to a greater extent the activities of legal entities themselves and their payment of taxes for carrying out activities in the field of animal protection. However, in case of damage to the objects of the animal world by the activities of individuals and legal entities, the application of administrative and financial sanctions is provided. One of the main problematic issues, in our opinion, is the question of the method of calculating damages caused to the animal world as a result of destruction, damage, improper treatment of the animal world. One of the priority tasks of the state environmental policy, defined by the Strategy of the State Environmental Policy of Ukraine for the period until 2030, is to ensure the inevitability of responsibility for violations of environmental legislation and the responsibility of executive authorities and local self-government bodies for the availability, timeliness and reliability of environmental information. At the same time, this normative legal act defines the need to strengthen responsibility for damage caused to the environment, in accordance with Ukraine's international obligations.
Description
Keywords
об’єкти тваринного світу, природні ресурси, екологічна політика держави, правове регулювання, фінансова відповідальність, правопорушення, екологічні нормативи, тваринний світ, навколишнє природнє середовище, фінансові санкції, objects of the animal world, natural resources, environmental policy of the state, legal regulation, financial responsibility, offenses, environmental regulations, animal world, natural environment, financial sanctions
Citation
Чорна В. Г. Правове регулювання фінансової відповідальності за порушення екологічних нормативів охорони тваринного світу / Чорна Вікторія Григорівна, Кузьменко Оксана Володимирівна, Кожура Людмила Олександрівна // Актуальні питання у сучасній науці. (Серія «Історія та археологія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка»). – 2023. – № 12. – С. 717–727.