Ще раз про проблему формування і менеджменту корпоративною політикою у акціонерних товариствах й шляхи її подолання в машинобудуванні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті уточнено визначення категорії «корпоративна політика» і конкретизовано її загальну характеристику, типологізовано корпоративну політику, розкрито структуру й визначено її місце у системі управління акціонерними товариствами (АТ) в машинобудуванні, розроблено, запропоновано та наведено систему управління нею на підприємствах.
In this article had been clarifies the definition of «corporate policy» and its general characteristics; had been given the classification of corporate policy,disclosed the structure and defined its place in the system of joint-stock companies (JSC) in mechanical engineering; had been developed, offered and presented corporate policy management system in enterprises by author.
В статье автором уточнено определение категории «корпоративная политика» и конкретизировано её общую характеристику, типологизовано корпоративную политику, раскрыто структуру и определено ее место в системе управления акционерными обществами (АО) в машиностроении, а также разработана, предложена и приведена система управления ею на предприятиях.
Description
Keywords
акціонерне товариство (корпорація), корпоративна політика, корпоративне управління (КУ), машинобудування, учасники (суб’єкти) корпоративного управління (корпоративних відносин), joint-stock company (corporation), corporate policy, corporate governance (CG), mechanical engineering, participants (subjects) of corporate governance (corporate affairs), акционерное общество (корпорация), корпоративная политика, корпоративное управление (КУ), машиностроение, участники (субъекты) корпоративного управления (корпоративных отношений)
Citation
Кудря Я. В. Ще раз про проблему формування і менеджменту корпоративною політикою у акціонерних товариствах й шляхи її подолання в машинобудуванні / Я. В. Кудря // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 495-507.