Стратегічні імперативи сучасного менеджменту (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 62
 • Item
  Стратегічне планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Юзик, Л. О.
  У статті розглянуто необхідність стратегічного підходу до соціально-орієнтованої маркетингової діяльності підприємства,етапи процесу стратегічного планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу та визначено механізм реалізації стратегій.
 • Item
  Синергетичний контекст стратегічного менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Шевцова, Г. З.
  Проаналізовано відомі школи стратегічного менеджменту з позицій синергетичної методології. Досліджено роль синергізму у створенні стратегічних переваг різної природи. Показано, що синергетичний контекст окремих стратегічних моделей можна розглядати як одне з теоретичних джерел концепції синергетичного менеджменту.
 • Item
  Дослідження чинників та мотивів активізації інтеграційних процесів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Скопенко, Н. С.
  Визначено основні чинники, що впливають на динаміку та характер інтеграційних процесів, з’ясовано мотиви, які визначають доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів. Доведено, що різноманітні чинники зовнішнього середовища актуалізуються в різні періоди становлення економічних відносин в Україні та обумовлюють виникнення багатоманітних мотивів щодо створення інтегрованих структур.
 • Item
  Патологии менеджмента в стратегическом управлении организацией
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Плешакова, Е. Ю.
  Належність до традиційної парадигми стратегічного управління не забезпечує сучасним компаніям сталого успіху в розвитку. Застосування нових методів оцінки системи менеджменту організації відкривають можливості в розробці стратегій на новому якісному рівні.
 • Item
  Сучасні підходи до формування фінансового ризик-менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Петренко, О. О.
  Розуміння сутності фінансового ризику в аспекті його впливу на фінансові ресурси в процесі застосування фінансової стратегії дозволяє адекватно окреслити його функції, в контексті яких визначити його вплив на підприємство. Запропонований у статті механізм ризик-менеджменту дозволяє не лише ефективно управлятти ризиком, а й підвищує швидкість та ефективність процесів менеджменту загалом.
 • Item
  Оцінка ефективності управління ресурсами промислового підприємства на основі показника ресурсоефективності товару
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Ляшенко, І. О.
  У статті запропоновано метод оцінки ефективності управління ресурсами промислового підприємства, який розраховується на основі показника ресурсоефективності, з урахуванням коефіцієнтів за групами основних ресурсовитрат, а також життєвих циклів технології та товару.
 • Item
  Ресурсний підхід як сучасна парадигма стратегічного управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Кузнецова, Інна О.
  Систематизовано доробки науковців стосовно розвитку ресурсного підходу. Визначено істотні ознаки ключової здібності організації як базового поняття ресурсного підходу. Обґрунтовано головні складові ключової здібності організації — технологія та компетенція персоналу.
 • Item
  Ще раз про проблему формування і менеджменту корпоративною політикою у акціонерних товариствах й шляхи її подолання в машинобудуванні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Кудря, Я. В.
  У статті уточнено визначення категорії «корпоративна політика» і конкретизовано її загальну характеристику, типологізовано корпоративну політику, розкрито структуру й визначено її місце у системі управління акціонерними товариствами (АТ) в машинобудуванні, розроблено, запропоновано та наведено систему управління нею на підприємствах.
 • Item
  Рейтингова оцінка якості корпоративного управління акціонерних товариств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Корпан, О. С.
  Визначено складові рейтингового оцінювання якості корпоративного управління підприємства та розраховано рейтинг якості корпоративного управління акціонерних товариств Вінницької області. За результатами оцінки ідентифіковано основні проблеми, які притаманні системам корпоративного управління та здійснено диференціацію акціонерних товариств.
 • Item
  Трансформація системи управління ТНК в умовах глобальної конкуренції та посилення ролі науково-технічного прогресу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Комшук, І. О.
  У статті висвітлено сучасні тенденції управління транснаціональними корпораціями в умовах глобальної конкуренції, розкрито особливості менеджменту НДДКР-підрозділів ТНК та представлено авторські пропозиції щодо формування умов для співпраці ТНК і держави в Україні.
 • Item
  Стратегічне планування персоналу на основі компетентнісного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Жаворонкова, Галина Василівна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна
  У статті визначено основні ознаки стратегічного планування персоналу та його етапи на основі компетентнісного підходу. Також наведено перелік складових елементів стратегічного плану з управління персоналом, показано взаємозв’язок моделі компетенцій та основних функцій менеджменту персоналу, розроблено матрицю зміни компетенцій.
 • Item
  Імперативи сучасного менеджменту для ефективного управління державою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Жаворонкова, Галина Василівна; Жаворонков, В. О.
  Проаналізовано моделі формування держав, методи оцінки ефективності та результативності державних органів за міжнародними методиками. Обґрунтовано необхідність впровадження в державне управління принципів сучасного менеджменту, визначено роль довіри для ефективного проведення державної економічної політики.
 • Item
  Порівняльна характеристика основних моделей корпоративного управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Домашенко, Тетяна Сергіївна
  Стаття містить результати дослідження основних моделей корпоративного управління, яке проведено на основі порівняльного аналізу їх характеристик та системи взаємовідносин ключових учасників. Також здійснено діагностику української моделі корпоративного управління з урахуванням особливостей становлення національного корпоративного сектору економіки.
 • Item
  Модель маркетингової системи спостережень
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Гуржій, Н. М.
  У статті розглянуто складові моделі маркетингової системи спостережень, методи отримання інформації в системі даної моделі, види технологій та вектори маркетингових спотережень. Проаналізовано модульну структуру комплексу Marketing Analytic 4.
 • Item
  Можливість використання стратегічного партнерства з метою впливу на національні економічні інтереси
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Горбачова, Н. С.
  У статті розглянуто національні економічні інтереси як сукупність макроекономічних показників, що визначають економічний стан країни. Детальний аналіз цих показників виявляє основні економічні інструменти впливу на них, а також можливості використання зовнішньоекономічних зв’язків у формі стратегічного партнерства, з метою покращення зазначених макроекономічних показників.
 • Item
  Системний підхід до управління взаємодією машинобудівних підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Боклан, Н. С.
  У статті висвітлено сучасні підходи до управління, наголос зроблено на актуальності системного підходу, наведено історичні етапи його розвитку, зазначено основні проблеми управління взаємодією машинобудівних підприємств як базової галузі економіки України
 • Item
  Реінжиніринг у системі стратегічного управління підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Балан, В. Г.; Ситницький, М. В.
  У статті розглянуто інтеграцію реінжинірингу в стратегічне планування підприємства. Запропоновано стохастичну модель розробки й упровадження стратегії реінжинірингу на підприємстві.
 • Item
  Стратегічне управління розвитком: динамічний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Якименко, О. С.
  Розглянуто тенденції зміни зовнішнього середовища та різновиди ситуацій відповідно до їхньої складності і динамізму. Сформовано класифікацію подій у діяльності підприємств.
 • Item
  Управленческие императивы как движущая сила развития современного менеджмента
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Цветков, А. Н.
  В статье рассматривается новое теоретическое понятие в менеджменте — управленческий императив. Дается авторское определение понятия «управленческий императив», выявляется совокупность управленческих императивов в современной управленческой реальности,приводится их описание, частично систематизация. Рассматривается динамика управленческих императивов.
 • Item
  Вплив експорту і імпорту агропромислового комплексу на формування фонду споживання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Федулова, І. В.
  У статті розглянуто проблеми формування фондів споживання основних продуктів харчування населення, а саме м’яса і м’ясних продуктів і молока і молочних продуктів. Сьогодні основною проблемою для цих продуктів виступає те, що в формуванні фондів їх споживання значне значення відіграють експорт і імпорт. Це потребує визначення кола заходів з метою захисту вітчизняного виробника і збільшення рівня задоволення споживача.