Корпоративні системи маркетингової інформації у забезпеченні безпеки міжнародного бізнесу

Abstract
Запропоновано доцільну структуру системи маркетингової інформації в міжнародному бізнесі. Здійснено порівняння ключових елементів системи маркетингової інформації компанії – моніторингу, маркетингових досліджень та конкурентної розвідки. Охарактеризовано особливості використання систем маркетингової інформації ТНК та малих і середніх підприємств. Ідентифіковано та розкрито сутність ключових методологічних та організаційних проблем формування систем маркетингової інформації в міжнародному бізнесі.
The appropriate structure of the marketing information system in international business is proposed. A comparison of key elements of the company’s marketing information system - monitoring, marketing research and competitive intelligence has been made. The features of the use of marketing information systems of TNCs and small and medium enterprises are described. The essence of the key methodological and organizational problems of the formation of marketing information systems in international business has been identified and disclosed.
Description
Keywords
система маркетингової інформації компанії, внутрішня інформація, зовнішня інформація, моніторинг бізнес-середовища, міжнародні маркетингові дослідження, конкурентна розвідка, аудит міжнародної маркетингової діяльності, company marketing information system, internal information, external information, business environment monitoring, international marketing research, competitive intelligence, audit of international marketing activity
Citation
Циганкова Т. М. Корпоративні системи маркетингової інформації у забезпеченні безпеки міжнародного бізнесу / Циганкова Т. М. // International security in the frame of modern global challenges : collection of scientific works / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman ; [scientific ed.: B. Alvydas et al.]. – Vilnius, 2018. – P. 424–430.