Взаємодія сфери освіти і навчання та сфери ринку праці щодо проектування та запровадження нових кваліфікацій і професій (на прикладі металообробної та електротехнічної галузі Німеччини)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті відображено передові німецькі підходи щодо оптимізації та збалансування інтересів сторін, залучених до підготовки кваліфікованих кадрів.
The article deals with the advanced German approaches to optimize and balance the interests of the sides involved in the training of qualified personnel.
В статье отражены передовые немецкие подходы по оптимизации и сбалансированию интересов сторон, вовлеченных в подготовку квалифицированных кадров.
Description
Keywords
компетентність, нові професії, підготовка кадрів, працівники, роботодавці, трудові функції, competence, new professions, training, workers, employers, labor functions, компетентность, новые профессии, подготовка кадров, работники, работодатели, трудовые функции
Citation
Мельник С. В. Взаємодія сфери освіти і навчання та сфери ринку праці щодо проектування та запровадження нових кваліфікацій і професій (на прикладі металообробної та електротехнічної галузі Німеччини) / С. В. Мельник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 146-153.