Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Том ІІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 74
 • Item
  Зайнятість сільського населення: оцінка динаміки та напрями забезпечення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-22) Махсма, Марія Борисівна; Волощук, Сергій Дмитрович
  У статті висвітлено основні тенденції зайнятості в агарній сфері сучасної України. Розглядаються фактори, які впливають на кількість найманих працівників аграрних підприємств. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу досліджується вплив різноманітних факторів на кількість найманих працівників аграрних підприємств. Для зростання зайнятості пропонується нарощування матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств і розвиток у них тваринницької галузі.
 • Item
  Психолого-педагогічні основи професійного самовизначення молоді
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31) Якимова, Н. С.
  Стаття присвячена актуальним питанням професійного самовизначення молоді. Проведено систематизацію основних підходів до визначення поняття «професійне самовизначення», сформульовано його основні вікові етапи. Проведено систематизацію чинників, що впливають на професійне самовизначення. У статті визначено сучасні теоретичні проблеми з досліджуваної теми. В результаті проведеного теоретичного аналізу запропоновано напрями вдосконалення проблемних питань професійного самовизначення молоді.
 • Item
  Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту безробітних в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-12) Юрчик, Г. М.; Самолюк, Н. М.
  Проаналізовано чинний механізм соціального захисту безробітних в Україні у розрізі інструментів активної та пасивної політики. Запропоновано напрями його удосконалення в цілях зростання рівня соціальної захищеності населення в умовах безробіття.
 • Item
  Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31) Шушпанов, Д. Г.
  Розглянуто підходи до трактування людського капіталу та капіталу здоров’я. Виявлені сучасні проблеми, які пов’язані з збереженням здоров’я населення в Україні. Проаналізовані проблеми інвестування в здоров’я населення. Окреслені пріоритетні джерела та напрямки інвестицій в здоров’я населення, з врахуванням міжнародного досвіду та рекомендацій Міжнародної організації охорони здоров’я.
 • Item
  Людський капітал: регіональні напрямки інвестування та індикатори ефективності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30) Шурпа, С. Я.
  У статті розглянуто інвестиції в людський капітал, його стан та проблеми розвитку, систематизовано пріоритетні сфери інвестування у людський капітал та запропоновано індикатори, на основі яких можна визначити ефективність інвестицій у людський капітал Карпатського регіону.
 • Item
  Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-23) Штундер, І. О.
  У статті йдеться про проблеми забезпечення ефективної зайнятості в економіці країни з урахуванням особливостей її інноваційного розвитку. Ефективна зайнятість передбачає такий тип соціально-трудових відносин, який забезпечує робочу силу стабільним та гідним заняттям, а також передбачає отримання достатнього рівня доходів. Стратегічним аспектам формування ефективної зайнятості присвячена дана стаття.
 • Item
  Модель компетенцій у системі стратегічного управління персоналом (на прикладі туристичних агенцій)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-22) Шпак, Л. І.
  Стаття присвячена дослідженню значення моделі компетенцій в системі стратегічного управління персоналом, визначенню критеріїв людського потенціалу та компетенцій працівників туристичних агенцій, визначенню етапів формування моделі компетенцій для менеджерів туристичної сфери діяльності.
 • Item
  Взаємозв’язок людського та соціального капіталів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-09) Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна
  У статті проаналізовано взаємозв’язок людського та соціального капіталів підприємства. Визначено напрямки створення умов для накопичення і розвитку цих капіталів, окреслено їх спільні та відмінні риси. Проілюстровано вплив тенденцій світового розвитку на посилення ролі людського та соціального капіталів у бізнес-моделі сучасного підприємства.
 • Item
  Власність на робочу силу: сучасний погляд на проблему
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-08) Шевченко, Л. С.
  Здійснено теоретико-інституціональний аналіз власності на робочу силу. Охарактеризовано «пучок правомочностей», специфікацію та механізм передавання прав власності на робочу силу. Особливу увагу приділено ролі держави в захисті прав власності на робочу силу.
 • Item
  Техніко-технологічна складова раціоналізації трудових процесів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30) Шевченко, А. С.
  У статті визначено сучасний стан з перспективи вдосконалення техніко-технологічної складової раціоналізації трудових процесів, розглянуто основні етапи розробки та впровадження проектів з раціоналізації, визначено роль інформаційних технологій у процесі оптимізації.
 • Item
  Трудова сфера та сталий розвиток: взаємообумовленість та взаємодія
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-14) Шаульська, Л. В.; Панькова, А. Д.
  В статті визначена роль трудової сфери в процесі реалізації концепції сталого розвитку національної економіки. Враховані принципі сталості як механізм розвитку соціально-трудової сфери України.
 • Item
  Дослідження регіональних ринків робочої сили: історично-еволюційний підхід
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-19) Чурсіна, Н. М.
  У статті наведено результати дослідження історично-еволюційних передумов формування регіональних ринків робочої сили в Україні, відображено періоди його становлення. Обґрунтовано, що в сучасних умовах використання регіонального критерію для дослідження ринку робочої сили є об’єктивною необхідністю, яка обумовлена низкою факторів: нерівномірністю розміщення продуктивних сил, особливостями в етнічному та демографічному розвитку регіонів, руйнуванням міжрегіональних господарських зв’язків.
 • Item
  Сучасні аспекти мотивації управлінського персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-21) Чернушкіна, О. О.
  У статті наголошено на актуальності дослідження та охарактеризовано сучасні аспекти мотивації управлінського персоналу промислових підприємств.
 • Item
  Еволюційні аспекти розвитку інноваційної діяльності персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11) Червінська, Любов Петрівна
  Проаналізовано еволюційні аспекти використання інноваційної діяльності персоналу. Виявлено позитивні сторони та недоліки управління цим процесом на різних етапах розвитку національної економіки.
 • Item
  Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні: аналіз практики та напрями удосконалення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-13) Цимбалюк, Світлана Олексіївна
  У статті розглянуто основні проблеми регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні. Проаналізовано зміст галузевих угод. На основі виявлених недоліків окреслено основні напрями удосконалення практики колективно-договірного регулювання.
 • Item
  Фактори ефективності функціонування людського капіталу на мезоекономічному рівні та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-19) Хромов, М. І.
  У статті визначено загальні наукові принципи дослідження процесу стратегічного управління та методологічна база стратегії розвитку людського капіталу мезоекономічного рівня. Виконано аналіз факторів ефективності функціонування регіонального людського капіталу.
 • Item
  Оцінка впливу фінансово-економічної кризи на показники заробітної плати в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-05) Хазах, К. О.
  У статті проаналізовано динаміку номінальної та реальної заробітної плати в Україні у докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Вивчено показники заборгованості з виплати заробітної плати та їх структуру. Розроблено напрями системної модернізації економіки в сучасних умовах, що дозволять оптимізувати стан справ у сфері оплати праці.
 • Item
  Деонтологія соціальної відповідальності і механізм соціального контролю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30) Филиппова, І. Г.; Сумцов, В. Г.
  У статті інститут соціальної відповідальності розглядається як обов’язкове доповнення інститутів ринку і інституту державної влади, оскільки він сприяє зниженню трансакційних витрат соціально-економічної системи за рахунок усунення дискримінації суб’єктів відносин. Найважливішою функцією держави є формування і розвиток механізму соціального контролю.
 • Item
  Институциональные аспекты пенсионного обеспечения трудовых мигрантов
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-14) Умурзаков, Б. Х.
  Рыночные механизмы мировой экономики позволяют сегодня странам постсоветского пространства свободно формировать выезд трудовых мигрантов в другие страны. Причём это происходит в стихийной, неорганизованной форме. Ни для кого не секрет, что большая часть трудовых мигрантов уезжает в Россию, используя неофициальные и нелегальные каналы, тем самым лишая себя государственной поддержки и не имея доступа к какой-либо социальной помощи. Прекрасно осознавая уязвимый статус нелегальных мигрантов, работодатели зачастую проявляют жестокое обращение по отношению к ним и эксплуатируют их. Учитывая важный социальный аспект данной проблемы, автор предлагает свои аргументированные предложения о необходимости принятия государственных мер и межгосударственных соглашений, которые позволят в значительной степени упорядочить условия выезда, трудоустройства и трудовой деятельности мигрантов, гарантии их социальной обеспеченности, которые могут сыграть решающую роль в существенном увеличении уровня их доходов населения, снизят социальное неравенство в обществе, снять напряжение на внутреннем рынке труда.
 • Item
  Достойный труд как форма разрешения противоречий социально-трудовой сферы
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-11) Тютюнникова, С. В.
  Раскрыто содержание понятия достойного труда. Показаны особенности его становления в странах рыночной трансформации. Обобществлены основные тенденции и противоречия социально-трудовой сферы в условиях рыночной трансформации, выявлены пути их разрешения.