Значення доходів у процесі розвитку трудового потеціалу регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено місце та роль доходів, розміру заробітної плати у розвитку трудового потенціалу регіону. Вивчено структуру доходів та оцінено рівень їхньої достатності для задоволення потреб населення, досліджено критерії, що визначають належність людини до певного соціального класу. Запропоновано напрямки підвищення доходів від трудової діяльності у процесі розвитку трудового потенціалу.
A place and role of profits, wage rate are investigational in development of labour potential of region. The structure of earnings is studied and the level of their sufficientness is appraised for satisfaction of necessities of population, criteria that determine belonging of man to the certain social class are investigational. Directions of increase of profits are offered from labour activity in the process of development of labour potential.
Исследовано место и роль доходов, размера заработной платы в развитии трудового потенциала региона. Изучена структура доходов и оценен уровень их достаточности для удовлетворения потребностей населения, исследованы критерии, которые определяют принадлежность человека к определенному социальному классу. Предложены направления повышения доходов от трудовой деятельности в процессе развития трудового потенциала.
Description
Keywords
Дохід, заробітна плата, рівень життя, розвиток трудового потенціалу, середній клас, трудовий потенціал, Profit, salary, standard of living, development of labour potential, middle class, labour potential, Доход, заработная плата, уровень жизни, развитие трудового потенциала, средний класс, трудовой потенциал
Citation
Прохоровська С. А. Значення доходів у процесі розвитку трудового потеціалу регіону / С. А. Прохоровська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 229-235.