Провідні напрями змін політологічного дискурсу на етапі розгортання «п’ятої інформаційної революції»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
У статті представлений авторський погляд на проблематику трансформації сучасного політологічного дискурсу та формування провідних напрямів зміни поняттєво-категоріального апарату і методологічних засад досліджень політичної науки під впливом процесів розгортання «п’ятої інформаційної революції». Запропонований теоретичний розгляд і висвітлення можливостей прикладного застосування таких понять, як «медіакратія», «мережеве громадянське суспільство», «е-держава», «адвергеймінг». Окрема увага звертається на дослідження комунікаційного простору сучасного політичного життя – через розкриття сутності принципу транспарентної комунікації та з’ясування особливостей формування комунікаційної системи політичної влади в е-державі.
The article presents the author's view on the problems of transformation of modern political discourse and the formation of the leading trends of change concepts and categorical apparatus and methodological foundations of research in political science under the influence of the deployment of the «fifth information revolution». A theoretical consideration of lighting and possibilities of application of such concepts as «mediacracy», «network of civil society», «egovernment», «advergaming». Special attention is drawn to the study of communication space modern political life − through the disclosure of the principle of transparent communication and clarification of the features of formation of the communication system of political power in the egovernment.
В статье представлен авторский взгляд на проблематику трансформации современного политологического дискурса и формирования ведущих направлений изменения понятийно-категориального аппарата и методологических основ исследований политической науки под влиянием процессов развертывания «пятой информационной революции». Предлагается теоретическое рассмотрение и освещение возможностей прикладного применения таких понятий, как «медиакратия», «сетевое гражданское общество», «э-государство», «адвергейминг». Отдельное внимание обращается на исследование коммуникационного пространства современной политической жизни – через раскрытие сущности принципа транспарентной коммуникации и выяснение особенностей формирования коммуникационной системы политической власти в э-государстве.
Description
Keywords
інформаційна революція, медіакратія, мережеве громадянське суспільство, е-держава, політична комунікація, адвергеймінг, information revolution, mediacracy, network of civil society, e-government, political communication, advergaming, информационная революция, медиакратия, сетевое гражданское общество, э-государство, политическая коммуникация, адвергейминг
Citation
Бульбенюк С. С. Провідні напрями змін політологічного дискурсу на етапі розгортання «п’ятої інформаційної революції» / Бульбенюк С. С., Манелюк Ю. М. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. П. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 21. – С. 42–47.