Фактори ефективності функціонування людського капіталу на мезоекономічному рівні та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено загальні наукові принципи дослідження процесу стратегічного управління та методологічна база стратегії розвитку людського капіталу мезоекономічного рівня. Виконано аналіз факторів ефективності функціонування регіонального людського капіталу.
The article defines the basic principles of scientific study of the process of strategic management and methodological base of human capital development strategy mesoeconomic level. The analysis of the efficiency of the factors of regional human capital is accomplished.
В статье определены общие научные принципы исследования процесса стратегического управления и методологическая база стратегии развития человеческого капитала мезоэкономического уровня. Выполнен анализ факторов эффективности функционирования регионального человеческого капитала.
Description
Keywords
людський капітал, стратегія розвитку, методологія дослідження, економічна діагностика, критерії ефективності, human capital, strategy of development, methodology of investigation, economic diagnostics, criterion of effectiveness, человеческий капитал, стратегия развития, методология исследования, экономическая диагностика, критерии эффективности
Citation
Хромов М. І. Фактори ефективності функціонування людського капіталу на мезоекономічному рівні та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону / М. І. Хромов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 542-548.