Процес створення фіскального союзу країн ЄС

Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто еволюцію створення фінансової системи Європейського Союзу, проблеми, які виникли останніми роками в процесі її функціонування та основні напрямки реформування (модифікації). У ході аналізу основну увагу приділено питанню створення в рамках ЄС Фіскального союзу. У зв’язку з цим, у Євросоюзі все частіше говорять про дві різні групи країн, що рухатимуться до спільної мети з різними швидкостями. Перша група — це країни-донори, які дотримуються усіх укладених угод, бюджетної дисципліни, мають відповідні позитивні макроекономічні показники. Друга група — країни європериферії, в якій зазначені вище процеси відбуваються зі значними ускладненнями або не відбуваються взагалі. У цих країнах також досить міцні позиції євроскептиків, які часто вживають заходи всупереч спільно ухваленим рішенням. На даний час у Євросоюзі немає чіткого розуміння, яким шляхом потрібно виходити з кризової ситуації. Однак, наявність глибокого розуміння причин кризового стану та активна робота щодо підготовки та проведення заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків такої кризи дозволяють зробити висновок щодо достатньо сприятливі перспектив подальшого розвитку фінансової системи ЄС (зокрема, формально створенного Фіскального союзу). На основі проведено аналізу зроблено висновки щодо можливих напрямів дій, спрямованих на вдосконалення фінансової системи ЄС, а також внесено певні рекомендації стосовно заходів, які повинна здійснити Україна (зокрема, в питаннях бюджетного прогнозування та планування) з тим, щоб адаптувати свої фінансові інститути та механізми до модернізованої фінансової системи ЄС.
The paper presents evolution of the European Union fiscal system creation process as well as outlines problems in functioning thereof that have arisen during recent years and the main reforming (modification) trends. The analysis is primarily focused on creation of the fiscal union within the EU. In this regard, the idea of two different groups of countries moving to the common goal at different paces is becoming ever increasingly much-talked-about in the EU. The first group comprises donor countries that adhere to all treaties and fiscal discipline, while demonstrating respective positive macroeconomic indicators. The second group implies countries of Euro-periphery, where the above processes take place along with significant complications or do not occur at all. In these countries Eurosceptic positions are also quite strong, which often leads to taking measures contrary to the jointly adopted decisions. Currently, there is no clear understanding within the EU as to which way out of the crisis should be taken. However, profound understanding of the crisis causes and active work on preparation and implementation of measures to overcome the negative effects of this crisis suggest availability of sufficiently favorable prospects for further development of the EU fiscal system (including formal creation of the Fiscal Union). Based on the conducted analysis conclusions have been made as to potential vectors of action aimed at improving EU fiscal system, while specific recommendations on actions to be taken by Ukraine have been developed (particularly, as regards budget forecasting and planning) with the purpose of harmonizing Ukrainian financial institutions and mechanisms with the EU fiscal system.
Description
Keywords
Європейський союз, Маастрихтська Угода, Фіскальний союз, Пакт стабільності та зростання, Європейський механізм фінансової стабільності, Європейський семестр, European Union, Maastricht Treaty, Fiscal Union, Stability and Growth Pact, European Financial Stability Facility, European Semester
Citation
Шаров А. Процес створення фіскального союзу країн ЄС / А. Шаров // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 1. – С. 74–99.
Sharov O. The European fiscal union creation process / O. Sharov // International economic policy. – 2015. – № 1. – С. 75–99.