Випуск № 1 (22)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Процес створення фіскального союзу країн ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шаров, Олександр Миколайович; Sharov, Oleksandr
  У статті розглянуто еволюцію створення фінансової системи Європейського Союзу, проблеми, які виникли останніми роками в процесі її функціонування та основні напрямки реформування (модифікації). У ході аналізу основну увагу приділено питанню створення в рамках ЄС Фіскального союзу. У зв’язку з цим, у Євросоюзі все частіше говорять про дві різні групи країн, що рухатимуться до спільної мети з різними швидкостями. Перша група — це країни-донори, які дотримуються усіх укладених угод, бюджетної дисципліни, мають відповідні позитивні макроекономічні показники. Друга група — країни європериферії, в якій зазначені вище процеси відбуваються зі значними ускладненнями або не відбуваються взагалі. У цих країнах також досить міцні позиції євроскептиків, які часто вживають заходи всупереч спільно ухваленим рішенням. На даний час у Євросоюзі немає чіткого розуміння, яким шляхом потрібно виходити з кризової ситуації. Однак, наявність глибокого розуміння причин кризового стану та активна робота щодо підготовки та проведення заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків такої кризи дозволяють зробити висновок щодо достатньо сприятливі перспектив подальшого розвитку фінансової системи ЄС (зокрема, формально створенного Фіскального союзу). На основі проведено аналізу зроблено висновки щодо можливих напрямів дій, спрямованих на вдосконалення фінансової системи ЄС, а також внесено певні рекомендації стосовно заходів, які повинна здійснити Україна (зокрема, в питаннях бюджетного прогнозування та планування) з тим, щоб адаптувати свої фінансові інститути та механізми до модернізованої фінансової системи ЄС.
 • Item
  Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana; Небыльцова, Оксана Владимировна; Король, Володимир Іванович; Korol, Volodymyr
  Статтю присвячено дослідженню як загальних тенденцій, так і особливостей процесів економічної інтеграції у Великій Східній Азії, яка відіграє роль одного із основних центрів сучасного глобального розвитку. Розкрито основні детермінанти та бар’єри реалізації Китаєм, Японією, АСЕАН регіональних стратегій, які впливатимуть на геоекономічну політику України не лише на східно-азійському, а й на європейському та євразійському напрямах. Увагу сфокусовано на основних засадах реалізованих і потенційно можливих у майбутньому інтеграційних моделей у форматі «АСЕАН+» з варіативним складом держав—учасниць, які різною мірою відповідають стратегічним цілям як зазначених ключових суб’єктів регіону, так і позарегіональних держав, які мають глобальні та транснаціональні інтереси. Здійснення екстраполяції домінуючих тенденцій щодо характеру і динаміки трансформаційних процесів східно-азійської економічної регіоналізації дозволило сформувати прогноз щодо збереження у довгостроковій перспективі актуальності угод про вільну торгівлю за відсутності передумов для створення митних союзів. Поряд з цим наголошено, що належне забезпечення національних інтересів суб’єктів міжнародних економічних відносин здійснюватиметься, спираючись на договірний інструментарій на міждержавному рівні, без створення інституціонально-правової надбудови за аналогією з Європейським Союзом або Євразійським Економічним Союзом у вигляді наднаціонального права та наднаціональних органів.
 • Item
  Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Константінова, Анастасія Анатоліївна; Konstantinova, Anastasiia
  У статті досліджено чинники та макроекономічні особливості формування та функціонування міжнародних регіональних економічних об’єднань різних форм. Представлено ієрархічну типологізацію сучасних міжнародних регіональних економічних інтеграційних угрупувань. Проведено аналіз внеску найбільших світових інтеграційних угрупувань у виробництво світового ВВП. Охарактеризовано основні макроекономічні результати участі країн в інтеграційних об’єднань різних форм на етапах до та після їх створення, визначено позитивні ефекти, які отримують країни в результаті запровадження певних спільних умов економічної діяльності. Визначено потенційні для України ризики євроінтеграції та перспективні позитивні ефекти інтеграції у світове господарство. Обґрунтовано концептуальні засади державної політики блокування потенційних ризиків міжнародної регіональної економічної інтеграції для України.
 • Item
  Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович
  Університети як інституції генерування та дифузії знань у своїй діяльності мають враховувати не лише рівень організації чи країни, але й ідивідульної трансформації знань створюючи умови для креативності випускників та науково-педагогічних працівників, які становлять базис інтелектуального капіталу університету та країни. Національний інтелектуальний капітал, функціонуючи в умовах глобальної конкуренції, є одним з факторів соціально-економічного розвитку та міжнародного конкурентного статусу країн. Еволюція концепції університету за декілька десятиліть пройшла значний шлях у напрямку визначення режиму діяльності університету як інституції, що забезпечує масову освіту, здійснює фундаментальні та прикладні дослідження та значним чином бере участь у місцевому, національному та глобальному розвитку, однак парадигма їх діяльності є екле́ктичною. Рівноправні відносини між університетами, урядом і промисловістю в суспільстві знань добре окреслені концепцією інноваційних систем потрійної спіралі, до якої долучаються громадські організації. Університети світового класу до своїх характеристик усе частіше долучають поняття підприємницького університету, який активно конкурує в глобальному науково-освітньому просторі.
 • Item
  Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об’єктів інтелектуальної власності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Бєлєнький, Олексій Юрійович; Bielienkyi, Oleksii; Беленький, Алексей Юрьевич; Столярчук, Вікторія Михайлівна; Stoliarchuk, Viktoriia; Столярчук, Виктория Михайловна
  У статті комплексно досліджено сучасні процеси транснаціоналізації світового ринку об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), визначено їх механізми та оцінено вплив на параметри інноваційно-технологічної безпеки країн і регіонів. Розкрито роль ТНК у міжнародному науково-технологічному обміні та проаналізовано їх конкурентні позиції на світовому ринку ОІВ. Обґрунтовано глобальний характер монополізації ринку об’єктів інтелектуальної власності та ключові напрями модернізації технологічної політики транснаціональних структур у контексті зміцнення їх інноваційного лідерства. Значну увагу приділено аналізу діяльності транскордонних стратегічних альянсів як однієї з інституційних форм нарощування корпоративних портфелів патентів і зміцнення конкурентних позицій ТНК на світовому ринку об’єктів інтелектуальної власності. Доведено, що з метою утримання стійких конкурентних переваг на глобальному ринку ОІВ переважна більшість транснаціональних корпорацій активно відслідковує появу нових технологій ще на початковому етапі проведення фундаментальних досліджень, що навіть за умов техноглобалізму поглиблює міжкраїновий інноваційно-технологічний розрив.
 • Item
  Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola
  У статті досліджено сутність та особливості експорту високотехнологічної продукції в умовах глобальної конкуренції, проведено класифікації його моделей на корпоративному рівні. Виявлено особливості корпоративної мотивації експортування високотехнологічної продукції. Показано взаємозв'язок системи управління інноваціями в транснаціональних корпораціях та їх можливостями посилення своїх конкурентних позицій на світових ринках високотехнологічної продукції. Досліджено тенденції фінансування досліджень і розробок протягом останнього десятиліття провідних компаній, а також його вплив на корпоративний інноваційний потенціал. На прикладі авіакосмічного сектору України виявлено можливості посилення впливу високотехнологічного експорту на підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Доведено необхідність і показано шляхи залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні сектори української економіки шляхом покращення середовища ведення бізнесу, захисту прав інтелектуальної власності, розвитку співробітництва між вітчизняними та транснаціональними компаніями. Показано напрями використання інтеграційних факторів нарощування обсягів експорту високотехнологічних продуктів України на основі розвитку співробітництва вітчизняних підприємств з російськими партнерами.
 • Item
  Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Кулай, Аліна Василівна; Kulai, Alina
  Розкрито сутність, етапи становлення і розвитку бюджетної системи Європейського Союзу (ЄС), основні напрями та механізми консолідації національних бюджетних систем країн-членів. Визначено роль і місце бюджету ЄС у системі економічних відносин інтеграційного об’єднання, джерела формування і цільові напрями використання спільного бюджету. На підставі нормативно-правових актів ЄС і наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених проаналізовано принципи та загальні правила управління бюджетним процесом, розкрито сутність та основні причини суперечливості міжбюджетних взаємовідносин у ЄС. Досліджено порядок організації і проблеми інституційної взаємодії в бюджетній системі ЄС та їх вплив на формування бюджетної політики ЄС і країн-членів. Проаналізовано доходи і витрати бюджету ЄС, їх динаміку, структуру, ефективність і роль у регіональному розвитку Спільноти. Проведено математичні розрахунки прогнозних тенденцій міжбюджетних відносин, а також аргументовано авторське бачення щодо застосування окремих механізмів та нструментів у бюджетному процесі ЄС.