Стратегічний підхід до визначення продуктивності підприємства

Thumbnail Image
Date
2014-10-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аргументовано доцільність розгляду продуктивності підприємства через призму основних висновків ресурсної концепції, яка розвивається в рамках теорії стратегічного менеджменту. На основі систематизації основних підходів до визначення ресурсів підприємства сформовано логікуа ресурсних трансформацій, результатом яких є зростання продуктивності підприємства. Розглядаючи детермінанти формування продуктивності, обгруновано доцільність зміни результатної складової, яка має враховувати полікритеріальність цільової функції діяльності підприємства (забезпечення інтересів усіх зацікавлених осіб бізнесу). Обґрунтовано авторський погляд на ресурси як детермінанту продуктивності підприємства. Представлено авторський підхід до формування продуктивності підприємства, який враховує особливості формування системного контуру капіталу в умовах розвитку інноваційної економіки та інформатизації суспільства.
The article deals with the idea that the performance of the enterprise through the prism of the main conclusions of the resource concept, which is developed in the framework of the theory of strategic management. On the basis of the systematization of the main approaches to the definition of enterprise resource formed the logic of resource transformations, which is to increase the productivity of the enterprise. Considering the determinants of formation productivity, the author proposed changes Scoring component, which should take into account the diversity of the objective function of the company (to ensure the interests of all stakeholders of business). The results of the development of the category of «resources» as a determinant of the performance of the enterprise. The approach is submitted to building enterprise productivity, which takes into account the peculiarities of the system circuit of capital in terms of the innovation economy and information society.
В статье аргументирована целесообразность рассмотрения производительности предприятия через призму основных выводов ресурсной концепции, которая развивается в рамках теории стратегического менеджмента. На основе систематизации основных подходов к определению ресурсов предприятия, сформирована логика ресурсных трансформаций, результатом которых является повышение производительности предприятия. Рассматривая детерминанты формирования производительности, обоснована целесообразность изменения результатной составляющей, которая должна учитывать поликритериальность целевой функции деятельности предприятия (обеспечения интересов всех заинтересованных сторон бизнеса). Обоснован авторский взгляд на ресурсы как детерминанту производительности предприятия. Представлен авторский подход к формированию производительности предприятия, который учитывает особенности формирования системного контура капитала в условиях развития инновационной экономики и информатизации общества.
Description
Keywords
продуктивність підприємства, детермінанти продуктивності, ресурси, здатності, компетенції, performance, determinants of productivity, resources, skills, competencies, производительность предприятия, детерминанты производительности, ресурсы, способности, компетенции
Citation
Васильцов Є. В. Стратегічний підхід до визначення продуктивності підприємства / Є. В. Васильцов // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 35. – С. 57-65.