Випуск № 35

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-07) Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна
  У статті представлено моделі, що дозволяють оцінити додану вартість підприємства, які з точки зору автора, є найпривабливішими для практичного використання. Визначено переваги та недоліки моделей ринкової доданої вартості, економічної доданої вартості, вартості потоку грошових коштів, акціонерної доданої вартості. В узагальненішому вигляді представлено аргументацію доцільності використання моделі доданої вартості для стейкхолдерів. Визначено, що дані моделі формують вектор розвитку сучасної бізнес-аналітики, так як саме ці моделі усувають невідповідності фінансових даних про підприємство системі інформації і показників, у яких має потребу сучасний рівень розвитку бізнес-моделей.
 • Item
  Ефективність реалізації систем управління техніко-технологічним оновленням
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29) Шевчук, Лариса Миколаївна; Shevchuk, Larysa; Шевчук, Лариса Николаевна
  У статті розглянуто складові ефективності управління техніко-технологічним оновленням на промисловому підприємстві, виділені підсистеми та основні елементи системи управління. Визначено різновиди управлінських робіт та норми часу на їх виконання; здійснено порівняння існуючої системи управління техніко-технологічним оновленням на ПАТ «Завод «Темп» із новою запропонованою системою управління за певними критеріями оцінки.
 • Item
  Сучасні підходи до систематизації методів економічної діагностики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-10) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla; Ткаченко, Алла Михайловна
  У статті розглянуто позиції різних науковців щодо формування методів економічної діагностики. Спираючись на сучасні здобутки економічної науки обґрунтовано класифікацію методів економічної діагностики за низкою істотних і незалежних ознак. Автором аргументовано, що економічна діагностика передбачає класифікацію можливих відхилень основних параметрів явищ, що досліджуються; їхніх проявів, процедури збору та обробки необхідного інформаційного масиву.
 • Item
  Взаємозв’язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-30) Тирінов, Андрій Вікторович; Tyrinov, Andriy; Тыринов, Андрей Викторович
  У статті визначено види витрат за цільовим підходом щодо формування собівартості, підготовки інформації, контролю. Проведено дослідження структури витрат на підприємствах України у цілому та промислових, зокрема. Розроблено схему взаємозв’язку найважливіших функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності діяльності підприємства.
 • Item
  Економічна безпека підприємства: категоріальний аналіз
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhuieva, Tetyana; Пожуева, Татьяна Александровна
  У статті обґрунтовано, що стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Визначено завдання економічної безпеки підприємства та виокремлено принципи її побудови. Окреслено коло питань, щодо економічної безпеки підприємства, які потребують нагальної уваги з боку підприємців.
 • Item
  Безпека підприємства: економічна сутність і змістовний контекст
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29) Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич
  Стаття присвячена висвітленню авторської концепції економічної безпеки підприємства, як об’єкту управління. На підставі дослідження економічної природи підприємства розкривається сутність безпеки в контексті вартісно-орієнтованого управління. Аналізуються передумови формування управління економічною безпекою підприємства.
 • Item
  Моделювання системи економічної безпеки промислових підприємств на основі використання теорії «м’яких» обчислень
  (Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 35. –, 2014-10-14) Копитко, Марта Іванівна; Kopytko, Marta; Копытко, Марта Ивановна
  У статті промислові підприємства позиціонуються як складні соціальні системи, в яких прослідковується значний вплив людського фактора. На основі цього зроблено висновок, що властивостям промислового підприємства, як системи, притаманний нечіткий характер. Запропоновано використання теорії «м’яких» обчислень для моделювання системи економічної безпеки як організаційної одиниці промислових підприємств. Врахування вказаного фактора дозволить формувати комплекс управлінських заходів, що сприятиме мінімізації впливу дестабілізуючих чинників у сфері кадрової безпеки суб’єктів господарювання.
 • Item
  Структура визначення факторів впливу на стійкість функціонування промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-10) Земцова, Катерина Анатоліївна; Zemtsova, Kateryna; Земцова, Екатерина Анатольевна
  Відповідно до сучасного стану промисловості України у статті розглянуто сутність розуміння стійкості промислових підприємств. Визначено внутрішні і зовнішні фактори впливу на стійкість функціонування підприємств. Розроблено структуру факторів впливу на стійкість функціонування промислових підприємств.
 • Item
  Ліквідація підприємства як базовий інструмент антикризового менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-14) Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович
  У статті розглянуто сутність, значення, функції ліквідації підприємств як базового механізму ринковоорієнтованої економіки. На основі комплексного підходу запропоновано розширену класифікаційну систему, досліджено масштаби та тенденції поширення в економіці України, висвітлено загальну технологію здійснення та зміст окремих її етапів, сформульовано базові критерії доцільності застосування ліквідації підприємства як важливого інструменту антикризового управління.
 • Item
  Щодо проблеми визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-14) Артищук, Ірина Володимирівна; Artyshchuk, Iryna; Артищук, Ирина Владимировна
  Розглядаються підходи до визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства (ТП), а саме вирішується проблема пов’язана з оцінюванням рівня ризикозахищеності на основі інтегрального оцінювання показників фінансово-господарської діяльності конкретного ТП. Здійснюється акцент на аспектах формування практичного інструментарію та алгоритму розрахунку рівня ризикозахищеності торговельного підприємства.
 • Item
  Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки в Київській області
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-13) Тонюк, Марина Олександрівна; Tonyuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна
  Висвітлено проблеми інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві. Розглянуто сутнісно-змістовне наповнення поняття інвестиції. Проаналізовано динаміку й сучасний стан інвестиційного забезпечення підприємств аграрного сектору, впровадження інвестиційних проектів корпоративними об’єднаннями і компаніями. Запропоновано заходи щодо залучення інвестицій в аграрну сферу економіки України, зокрема в Київську область.
 • Item
  Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-02) Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна
  У статті висвітлено фактори, що визначають вибір споживачами продуктів харчування, розкрито вплив бренду та репутації компанії, а також каналів отримання інформації про них, на споживчий вибір. Доведено, що на сьогодні змінюється технологія взаємодії компаній із зовнішнім середовищем, яке висуває вимоги до підвищення суспільної цінної діяльності компаній та їх відкритості. Як наслідок, управлінські зусилля зміщуються з бренд-менеджменту до корпоративно-відповідального управління репутацією.
 • Item
  Ефективність формування та використання фінансового потенціалу гірничо-збагачувальних комбінатів України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-10) Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr; Буханец, Владимир Владимирович
  Представлено авторське бачення фінансового потенціалу підприємства, як здатність до ефективного формування та використання ресурсів в процесах інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. На основі використання сучасних інструментів бізнес-аналізу, запропоновано оцінювати ефективність формування та використання фінансового потенціалу на основі концепції економічної доданої вартості. В основу оцінки ефективності формування фінансового потенціалу закладено критерії та показники, що характеризують рівень раціональності структури капіталу, в основу ефективності використання — критерії та показники прибутковості та продуктивності активів та його структурних елементів. Представлено результати реалізації пропонованого підходу на прикладі національних гірничо-збагачувальних підприємств, що дозволило виявити проблеми забезпечення ефективності формування та використання їх фінансового потенціалу.
 • Item
  Управління якістю туристичних послуг у сучасних умовах господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29) Брич, Василь Ярославович; Brych, Basil; Брич, Василий Ярославович; Мазур, Володимир Степанович; Mazur, Volodymyr; Мазур, Владимир Степанович
  У статті розглянуто проблеми впливу трансформації еконoмічної системи в Україні на сферу туристичних послуг. Вирішення більшoсті з них при встановленому пріоритеті макроекономічних вимoг потребує значних змін на мiкроекономічному рівні. Динамізм сучаснoго економічного розвитку України та активiзація сфери туристичних послуг зумoвлюють необхідність розрoбки та впровадження системи управління якiстю як обов’язкової складoвої стратегії розвитку індустрії туризму в цілoму та окремих туристичних фірм.
 • Item
  Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-30) Бакалова, Наталія Леонідівна; Bakalova, Natalya; Бакалова, Наталья Леонидовна
  У статті проаналізовано основні проблеми забезпечення якості продукції підприємств молокопереробного підкомплексу. Беручи до уваги складне становище, в якому опинились вітчизняні виробники молокопереробного підкомплексу, запропоновано змінити орієнтацію з виключно внутрішнього ринку молочної продукції на ринки країн Європи та Латинської Америки. Доведено, що для виходу на нові ринки підприємству-виробнику потрібно використати наявний потенціал компанії, залучити інвестиції та створити власні джерела високоякісної сировини — великі ферми з утримання крупної рогатої худоби молочних порід.
 • Item
  Інституціональний аналіз кооперативних процесів в аграрному секторі України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-23) Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyi, Oleg; Загурский, Олег Николаевич
  У статті проведено науково-теоретичне дослідження економічної природи кооперативних процесів. Визначено економічну та соціальну функції кооперативних структур і переваги, які отримуються ними у результаті спільної діяльності в аграрній сфері. Розглянуто проблеми подальшої інституціоналізації кооперативів та інституціональні обмеження, що стримують процеси їх розвитку. Проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що мають переважний вплив на розвиток кооперативного руху в аграрному секторі економіки України.
 • Item
  Державне регулювання як елемент розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-02) Ворошилова, Ганна Олександрівна; Voroshylova, Hanna; Ворошилова, Анна Александровна
  У статті розглянуто актуальні проблеми державного регулювання міжнародного ринку туристичних послуг у світі. Проведено комплексний аналіз розвитку міжнародного туризму провідних країн-лідерів з надання туристичних послуг. Автором досліджено системи органів державного управління туристичною індустрією у таких країнах, як Китай і Туреччина, виявлено основні напрями адміністративного та економічного впливу на розвиток міжнародного туризму, що забезпечують стійкий розвиток міжнародного туризму у визначених країнах.
 • Item
  Інтегроване управління матеріальними ресурсами промислового підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-14) Степаненко, Татьяна Олеговна
  У статті розглянуто сутність інтегрованого підходу до управління матеріальними ресурсами підприємства, запропоноване авторське бачення процесу створення системи інтегрованого управління, її організаційно-функціональний склад і механізм функціонування, запропонована ієрархічна система оцінок для аналізу ефективності інтегрованого управління матеріальними ресурсами. Процес створення інтегрованої системи управління матеріальними ресурсами розглянуто з позицій функціонального підходу. У рамках структури системи інтегрованого управління матеріальними ресурсами автором виділено підсистему інформаційного забезпечення, структурно-функціональну та підсистему постійного вдосконалення та саморозвитку. Інтегроване управління розглядається як передумова більш гручкого та стабільного розвитку підприємства, чим зумовлюється необхідність комплексного та всеохоплюючого оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами на систематичній основі.
 • Item
  Методичні аспекти оцінювання стратегічної ефективності управління ресурсами підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-08) Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич
  У статті на тлі порівняння традиційного та інноваційного напрямку в управлінні ресурсами підприємства розкрито логіку і еволюцію категорії «цінність» з її максимізацією для всіх учасників стейкхолдерської взаємодії. Базуючись на різноманітності підходів до оцінки ефективності управління ресурсами підприємства, автором довено, що поєднання управлінських механізмів контролю над ресурсами та розвитку динамічних здатностей є основою комплексного оцінювання ефективності управління ресурсами підприємства у фінансовій і стратегічній площинах.
 • Item
  Стратегічна матриця моделі управління активами підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-26) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна
  Запропоновано конструкцію стратегічної матриці моделі управління активами підприємств, яка базується на стратегічних альтернативах менеджменту активів підприємства в межах базових стратегій і сукупності політик управління активами суб’єкта господарювання. У статті надано авторське визначення політиці управління активами підприємства та виокремлено шістнадцять її різновидів.