Інтелектуальні детермінанти адаптації вітчизняних підприємств до умов четвертої промислової революції

Abstract
У статті актуалізовано питання щодо ідентифікації інтелектуальних ресурсів підприємства за умов четвертої промислової революції. Доведено, що здатність використовувати інтелектуальну ресурсну базу шляхом нарощення ресурсної цінності дозволяє сформувати принципово нові ключові компетентності, а вміння створювати таку цінність трансформується у пролонговані конкурентні переваги підприємства на конкурентному ринку. Запропоновано доповнити перелік детермінант, що можуть спричинити як занепад, так і відновлювальний реконструктивний розвиток вітчизняних промислових підприємств у перспективі, інтелектуальними. Визначено передумови та запропоновано цільову модель компетенцій персоналу промислових підприємств в умовах четвертої промислової революції. Обґрунтовано ключові фактори подальшої успішної діяльності вітчизняних підприємств з адаптацією до диджитал-технологій як потужного драйверу розвитку інноваційного бізнесу.
The article actualizes the issue of identifying the intellectual resources of the enterprise in the conditions of the fourth industrial revolution. It is proved that the ability to use the intellectual resource base by increasing the resource value allows to form fundamentally new key competencies, and the ability to create such value - transformed into prolonged competitive advantages of the enterprise in a competitive market. It is proposed to supplement the list of determinants that can cause both decay, as well as restorative reconstructive development of domestic industrial enterprises in the future, intellectual. The preconditions are defined and the target model of competences of personnel of industrial enterprises in the conditions of the fourth industrial revolution is proposed. The key factors of the further successful activity of domestic enterprises with adaptation to digital technologies as a powerful driver of innovation business development are substantiated.
Description
Keywords
підприємство, інтелектуальні ресурси, інтелектуальні детермінанти, четверта промислова революція, деіндустріалізація, диджиталізація, адаптація, модель компетенцій, enterprise, intellectual resources, intellectual determinants, fourth industrial revolution, deindustrialization, digital technology, adaptation, model of competencies
Citation
Сагайдак М. П. Інтелектуальні детермінанти адаптації вітчизняних підприємств до умов четвертої промислової революції / Сагайдак М. П., Теплюк М. А. // International security in the frame of modern global challenges : collection of scientific works / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman ; [scientific ed.: B. Alvydas et al.]. – Vilnius, 2018. – P. 358–365.