Активізація процесу створення нових робочих місць у сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сучасні тенденції і проблеми створення нових робочих місць. Визначено чинники-мотиватори створення нових високотехнологічних робочих місць. Запропоновано заходи по стимулюванню процесу створення високопродуктивних робочих місць. Обгрунтовано необхідність створення статистичної бази про наявність, структуру і рух робочих місць.
The article investigates the current trends and challenges of creating new jobs. The author identifies factors-motivators to create new high-tech jobs. The paper proposes measures to stimulate the process of creating high-performance workplaces. The work substantiates the necessity of creation of a statistical database about the availability, structure and movement of jobs.
В статье исследованы современные тенденции и проблемы создания новых рабочих мест. Определены факторы-мотиватори создания новых высокотехнологических рабочих мест. Предложены меры по стимулированию процесса создания высокопроизводительных рабочих мест. Обоснована необходимость создания cтатистической базы о наличии, структуре и движении рабочих мест.
Description
Keywords
створення нових робочих місць, зайнятість населення, безробіття, чинники-мотиватори, стимулювання, інвестиції, продуктивність праці, сreation of new jobs, employment, unemployment, motivating factors, encouragement, labor productivity, создание новых рабочих мест, занятость населения, безработица, факторы-мотиваторы, стимулирование, инвестиции, производительность труда
Citation
Куліков Г. Т. Активізація процесу створення нових робочих місць у сучасних умовах / Г. Т. Куліков // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 25-31.