Випуск № 1 (5)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-28) Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна
  У статті систематизовано нормативно-правове забезпечення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у сфері авіаційних перевезень. Проаналізовано стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на авіапідприємствах, що виконують авіаційні перевезення, у 2008—2010 рр., і проблеми у цій сфері, які проявилися протягом 2011—2013 рр. і призвели до банкрутства деяких провідних вітчизняних авіакомпаній.
 • Item
  Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-07-04) Білецький, О. В.
  У статті розглянуто еволюцію методологічних підходів до визначення ролі людського фактору в економічному розвитку через призму категорійного апарату від уявлень про трудові ресурси, трудовий потенціал до трактування сутності людського капіталу. Визначено національні проблеми відтворення його інноваційних властивостей в умовах постіндустріальних перетворень. Запропоновано інноваційні форми розвитку та напрями управління людським капіталом на національному рівні.
 • Item
  Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-21) Павловська, В. А.
  У статті запропоновано новий метод стимулювання екологічної діяльності персоналу машинобудівних підприємств, який визначають за такими його параметрами: податок на прибуток; витрати на екологічні заходи; рівень фонду заохочувальних виплат; економічний ефект роботодавця; норматив рентабельності інвестицій.
 • Item
  Совершенствование системы мониторинга социально-экономической дифференциации региона
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12) Кочеткова, Н. В.
  В статье рассмотрена сущность мониторинга социально-экономической дифференциации региона. Предложена система мониторинга социально-экономической дифференциации региона, которая включает ядро, подсистемы методологического обеспечения, оценки и принятия управленческих решений. Обосновано использование методов и показателей оценки тенденций развития региона.
 • Item
  Діагностика ефективності професійного навчання в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11) Орлова, А. А.
  У статті здійснено діагностику ефективності професійного навчання в Україні відповідно до потреб національної економіки, визначені основні протиріччя сучасної системи професійного навчання, сформульовані проблеми її розвитку.
 • Item
  Формування інтелектуального капіталу в банківській сфері
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-21) Чумаченко, А. С.
  У статті визначено особливості трудової діяльності в банківській сфері, запропоновано новий метод обчислення інтелектуального капіталу та відображено динаміку формування інтелектуального капіталу провідних банків України.
 • Item
  Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-16) Омельченко, Ю. Ю.
  У статті наводено аналіз поняття метапрограми, здійснено огляд історії вивчення даного питання, представлено стислий опис основних метапрограм. Показано зв’язок між метапрограмним підходом і сучасною практикою добору персоналу в організації.
 • Item
  Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21) Мельничук, О. П.
  У статті обґрунтовано необхідність перегляду державою організаційного, економічного, фінансового, правового та інших механізмів розвитку трудового потенціалу в системі професійної та вищої освіти. Оцінено можливості сучасного вітчизняного ринку праці щодо надання перших робочих місць та забезпечення соціальних стандартів. Науково обґрунтовано пріоритетність співпраці освіти та бізнесу для збалансованого розвитку трудового потенціалу.
 • Item
  Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-29) Ефименко, И. А.
  В статье разработана концепция устойчивого развития рынка труда. Определена система показателей для оценки уровня устойчивого развития региональных (локальных) рынков труда. Проведен их сравнительный анализ по областям Республики Беларусь и г. Минске, а также предложены направления развития региональных (локальных) рынков труда Беларуси в контексте устойчивого развития.
 • Item
  Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-20) Юрчик, Г. М.
  Досліджено сутність та альтернативні методи вимірювання тіньової зайнятості. Оцінено масштаби та соціально-економічні наслідки тінізації зайнятості населення в Україні.
 • Item
  Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-06) Ілюченко, І. І.; Пінчук, С. М.
  У статті розглянуто проблему формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю.
 • Item
  Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-27) Гаман, Галина Володимирівна
  У статті розкрито проблему бідності населення як найбільшу перепону розвитку людського капіталу, наводить основні її причини і фактори впливу, особливості вітчизняного ринку та світові дослідження, а також зазначає можливі шляхи її викорення.
 • Item
  Ментальність української нації як складова соціально-економічної поведінки в умовах розвитку неокапіталізму початку ХХІ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-15) Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна
  Обґрунтовуються: дефініції «менталітет» і «ментальність» у контексті з категорією «соціально-економічна поведінка» з урахуванням історичного та географічного факторів; ментальність сприйняття соціалістичної та капіталістичної системи; необхідність дозованості задоволення потреб; формування відповідальності перед суспільством, державою за соціальні наслідки власної економічної діяльності та поведінки на противагу постійних вимог прав; ставлення до грошей, їх роль у житті людей та в умовах ринку; пропозиція редакції назви II розділу Конституції України.
 • Item
  Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30) Василик, Алла Володимирівна
  Визначено сутність інноваційної сприйнятливості як чинника розвитку трудового потенціалу. Обґрунтовано, що формування інноваційного економічного мислення є передумовою підвищення інноваційної сприйнятливості трудового потенціалу та інноваційної активності підприємств. Окреслено напрями розвитку інноваційної сприйнятливості трудового потенціалу на мікро- та макрорівнях.
 • Item
  Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі ХХ—ХХІ століття
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-19) Коваленко, Іван Федорович; Кицак, Тарас Григорович; Шевчук, Олена Володимирівна
  У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності соціалізації та десоціалізації відносин у сфері праці та заходи щодо забезпечення соціалізації відносин між працею і капіталом на сучасному етапі формування нової парадигми економічних і соціальних трансформацій.
 • Item
  Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-28) Згалат-Лозинська, Л. О.
  Стаття присвячена визначенню проблем відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу України. Звертається увага на те, що вагоме значення в удосконаленні цього процесу мають відіграти реформи в галузі охорони здоров’я Україні в цілому. Першорядною задачею для активізації потенціалу медичних працівників є забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати в цій сфері.
 • Item
  Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-22) Руженський, М. М.
  У статті проаналізовано стан зайнятості сільського населення України, окреслено шляхи формування економічних передумов його соціального захисту від безробіття.
 • Item
  Дослідження поняття «трудовий потенціал» в умовах ринкової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-18) Ганіч, Л. В.
  У статті досліджено поняття трудового потенціалу різними вченими економістами. На основі результатів дослідження дано уточнення даного поняття стосовно до умов ринкової економіки.
 • Item
  Особливості мотивації працівників банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18) Данилевич, Наталія Станіславівна; Желтова, Н. П.
  У статті визначено теоретичні аспекти мотивації праці працівників банківських структур, запропоновано заходи мотивації до праці формувати на основі системного підходу та застосовувати різні форми мотивації.
 • Item
  Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-28) Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ilnitskiy, Yaroslav
  У статті розглянуто проблеми забезпечення відповідальної діяльності соціальних партнерів у сфері зайнятості, обґрунтовано необхідність активації інституціонального підходу до її регулювання на основі ефективного використання інструментів, методів, важелів за напрямами, що виявлені в результаті аналізу діючої нормативно-правової бази. Запропоновано систему механізмів координації соціальної відповідальності партнерів у сфері зайнятості на регіональному рівні.