Кооперативи та кластери в органічному секторі: світовий досвід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто та розкрито міжнародний досвід функціонування кооперативів і кластерів в органічному секторі із визначення переваг і мотивів таких форм об’єднання, враховуючи специфіку торгівлі органічною агропродовольчою продукцією. Виявлено характерну особливість кооперативної форми, яка є притаманною для більшості існуючих органічних кооперативів і має соціально направлений характер, оскільки ідея органічного виробництва полягає у синергії усіх його аспектів — економічного, екологічного, технічного та соціального. Досліджено переваги та важливість для місцевого населення діяльності існуючих кооперативів органічних виробників у світі, що полягають у забезпеченні населення сталим потоком екологоощадної та безпечної продукції, створенню додаткових робочих місць, розвитку локальної інфраструктури, встановленню довірливого двостороннього прямого зв’язку між виробником і споживачем, оскільки наявність посередників у такій системі призводить до виникнення інформаційної асиметрії, в результатів чого виникає так звана «криза довіри». Зазначено необхідність створення кластеру як дієвої платформи для діалогу між виробниками органічної продукції, органами місцевої влади та інших зацікавлених сторін, з метою нівелювання поточних проблем функціонування органічного ринку та обговоренню його подальшого напряму розвитку. Враховуючи, що органічний сектор України має експортоорієнтований напрям розвитку та значний нереалізований потенціал, було визначено, що доцільним є створення кооперативів задля збільшення обсягів експорту органічної агропродовольчої продукції, що вигідно вітчизняним виробників з комерційної та виробничої точки зору, оскільки в Україні виробники органіки представленні малими та середніми підприємствами. Наголошено на необхідності створення кластерів для ініціювання обміну досвіду та технологіями, спільним вирішенням проблемних питань, розробки та імплементації проектів в органічному секторі, проведенню тренінгів, промокампаній просвітницького направлення тощо. The article examines and discloses the international experience of operating cooperatives and clusters in the organic sector to determine the benefits and motives of such forms of association, taking into account the peculiarities of organic food trade. The characteristic feature of the cooperative form, which is inherent in most existing organic cooperatives, has a socially oriented character, is revealed, since the idea of organic production is a synergy of all its aspects — economic, environmental, technical and social. The advantages and importance for the local population of existing cooperatives of organic producers in the world, which are to provide the population with a steady stream of environmentally friendly and safe products, to create additional jobs, to develop local infrastructure, to establish a credible two-way direct link between producer and consumer, are investigated, therefore mediators in such system lead to information asymmetry, resulting in the so-called «crisis of confidence». The necessity of creating a cluster as an effective platform for dialogue between organic producers, local authorities and other stakeholders, in order to eliminate current problems of functioning of the organic market and discuss its further direction of development, is outlined. Considering that the organic sector of Ukraine has an export-oriented development direction and considerable unrealized potential, it was determined that it is advisable to create cooperatives in order to increase the volume of exports of organic products, which is advantageous for the domestic producers from the commercial and production point of view, since the organic producers are medium-sized enterprises. It is emphasized the need to create clusters to initiate the exchange of experience and technologies, joint problem solving, development and implementation of projects in the organic sector, training, promotional campaigns and more.
Description
Keywords
кооперативи, кластери, міжнародний ринок органічної агропродовольчої продукції, органічний сектор, експорт, cooperatives, clusters, international market of organic agri-food products, organic sector, export
Citation
Галнайтите А. Кооперативи та кластери в органічному секторі: світовий досвід / Галнайтите Аісте, Вірджинія Наміотко, Овчаренко Анна // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 48–55.