Система принципів фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства

Abstract
В даній статті визначено важливість принципів в системі фінансової відповідальності. Відзначено, що фінансова відповідальність є видом юридичповідальності, якій притаманні всі загальні ознаки останньої та специфічні ознаки, які виходять з змісту фінансових правовідносин, що урегулної відьовані нормами податкового та фінансового права. Акцентовано увагу, що принципи фінансового права класично поділено на три групи: загально-правові (принципи, що визначають загальні закономірності, основні ідеї застосування фінансової відповідальності за порушення фінансово-правових норм); міжгалузеві (головні засади, що можуть витікати з різних галузей права, наприкллад, фінансове право, податкове право та визначають закономірності притягнення субєкта до фінансової відповідальності) та спеціальні принципи (індивідуалізації фінансово-правової відповідальності, відмежування фінансової санкції від фінансового обов’язку, презумпція винуватості недержавних учасників фінансової діяльності в неподатковій сфері). Фінансова відповідальність характеризується наступним: 1) є видом юридичної відповідальності; 2) настає за наявності юридичних підстав; 3) містить державний осуд протиправного діяння, що посягає на встановлений порядок фінансового регулювання суспільних відносин; 4) передбачено нормами Податкового кодексу та інших законів України; 5) застосовується до субєкта правопорушення; 6) передбачає застосування адміністративних та фінансових санкцій; 7) субєктом притягнення до фінансової відповідальності є суд чи компетентний субєкт публічної адмінітсрації. Фінансова відповідальність це негативна реакція держави в особі компетентних суб’єктів за вчинення протиправних діянь, що посягає на встановлений порядок фінансового регулювання та передбачає настання негативних наслідків майнового характеру до правопорушників. Принципи фінансової відповідальності це основні вихідні положення (головні ідеї) та закономірності, котрі закладено в основу даного підвиду юридичної відповідальності, на основі яких на правопорушника накладаються адміністративні та фінансові санкції. this article defines the importance of principles in the system of financial responsibility. It was noted that financial responsibility is a type of legal responsibility, which has all the general features of the latter and specific features that arise from the content of financial legal relations, regulated by the norms of tax and financial law. Attention is drawn to the fact that the principles of financial law are classically divided into three groups: general legal (principles defining general patterns, basic ideas of applying financial responsibility for violations of financial and legal norms); interdisciplinary (the main principles that can flow from different branches of law, for example, financial law, tax law and determine the regularities of bringing the subject to financial responsibility) and special principles (individualization of financial and legal responsibility, separation of financial sanction from financial obligation, presumption of guilt non-state participants in financial activities in the non-tax sphere). Financial responsibility is characterized by the following: 1) is a type of legal responsibility; 2) occurs in the presence of legal grounds; 3) contains a state condemnation of an illegal act that encroaches on the established order of financial regulation of social relations; 4) provided by the norms of the Tax Code and other laws of Ukraine; 5) applies to the subject of the offense; 6) provides for the application of administrative and financial sanctions; 7) the court or competent subject of public administration is subject to financial liability. Financial responsibility is a negative reaction of the state in the person of competent subjects for the commission of illegal acts, which encroaches on the established order of financial regulation and foresees the occurrence of negative property consequences for offenders. The principles of financial responsibility are the main initial provisions (main ideas) and regularities that are the basis of this subtype of legal responsibility, on the basis of which administrative and financial sanctions are imposed on the offender.
Description
Keywords
фінансова відповідальність, фінансове правопорушення, фінансові санкції, податкове законодавство, Податковий кодекс України, принципи фінансової відповідальності, financial responsibility, financial offense, financial sanctions, tax legislation, Tax Code of Ukraine, principles of financial responsibility
Citation