Зниження енергоємності продукції — інноваційний шлях розвитку підприємств харчової промисловості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У конкурентній боротьбі за споживача на перший план поряд з необхідністю технічної реконструкції, впровадженням європейських стандартів контролю якості, розробкою нових видів продуктів, вийшли проблеми зниження собівартості продукції й у першу чергу — економія палива, електроенергії. Найважливіша задача сьогодні — це серйозна реконструкція виробництва, заснована на новітніх технологіях і процесах, що пропонують істотні можливості економії енергії.
In competition for the consumer next to the necessity of technical reconstruction, introduction of the European standards of quality control, development of new types of products, the problems of decline of unit cost come to the fore; and mainly, the economy of fuel, electric power. The most important task for today is the serious reconstruction of production, based on the newest technologies and processes that offer substantial possibilities of economy of energy.
Description
Keywords
eнергозбереження, енергоємність, енергоощадливість, energy-savings, power intensity
Citation
Бевз В. В. Зниження енергоємності продукції — інноваційний шлях розвитку підприємств харчової промисловості / В. В. Бевз // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 16–24.