До тлумачення поняття «праця»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті в дискусійній формі обґрунтована необхідність «розширеного» розуміння поняття праця за рахунок включення цілеспрямованого потенціалу людини, а й підсвідомого, а також включення у процес праці процес самопізнання, самоосвіти, самореалізації тощо.
In this paper the necessity of «labor» concept extended understanding is grounded in the form of discussion. The concept is extended because of the inclusion not only purposeful man potential but also subconscious one and the inclusion the process of self-knowledge, self-education, self-realization etc. in labor process.
В статье в дискуссионной форме обосновывается необходимость «расширенного» понимания понятия «труд» за счет включения не только целенаправленного потенциала человека, но и подсознательного, а также включения в процесс труда процесс самопознания, самообразования, самореализации и т.д.
Description
Keywords
праця, цілеспрямованість, підсвідомість, творчість, інформація, продуктивна та непродуктивна праця, labor, expediency, subconsciousness, art, information, productive and reproductive labor, труд, целесообразность, подсознание, творчество, информация, производительный и репродуктивный труд
Citation
Єрмоленко В. А. До тлумачення поняття «праця» / В. А. Єрмоленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 431-439.