Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Том І

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Наука про працю і соціально-трудові відносини: становлення, начала теоретико-методологічного оновлення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-17) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii
  У статті розглянуто здобутки науки про працю і соціально-трудові відносини, проблеми дальшого розвитку наукового забезпечення стійкої економічної й соціальної динаміки. Акцентується увага на необхідності оновлення теоретико-методологічних начал цієї науки.
 • Item
  Статистичний аналіз маятникової трудової міграції в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31) Купець, О. В.
  У роботі оцінено масштаби маятникової трудової міграції в Україні у 2004—2010 рр. на основі вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, а також проаналізовано основні напрями переміщень мігрантів за регіонами та їхній склад за соціально-демографічними характеристиками у 2010 р. На основі проведеного аналізу зроблено ряд висновків для державної політики з урахуванням того, що Україна є країною з перехідною економікою та старіючим населенням, чисельність якого стрімко скорочується.
 • Item
  Проблеми формування механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу та напрями його удосконалення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31) Кузнецова, Наталія Богданівна
  У статті визначено основні проблеми формування механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу в умовах становлення економіки знань і напрями його вдосконалення.
 • Item
  Роль служби персоналу в забезпеченні кадрової безпеки організації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-29) Красномовець, В. А.
  Визначено роль служби персоналу в забезпеченні кадрової безпеки організації. Проаналізовано елементи кадрової стратегії ХХI ст. і розглянуто чинники кадрової безпеки в діяльності служби персоналу.
 • Item
  Трудова адаптація персоналу як складова кадрової політики в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Крючко, О. С.
  Стаття присвячена формуванню первинної та вторинної трудової адаптації персоналу як складової кадрової політики на підприємствах в умовах ринкової трансформації економіки України. Визначено сутність, цілі та чинники трудової адаптації та її вплив на ефективність діяльності працівників і конкурентоспроможність підприємства.
 • Item
  Стан виплати заробітної плати в контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-12) Кравченко, О. О.
  Статтю присвячено дослідженню стану виплати заробітної плати за трьома типами підприємств: економічно активних, економічно неактивних і підприємств-банкрутів у контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання в сучасних умовах розвитку національної економіки.
 • Item
  Організаційно-економічні та соціальні аспекти трансформації праці в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-27) Костишина, Т. А.
  У статті розглядаються організаційно- економічні та соціальні аспекти трансформації праці на підприємствах споживчої кооперації в умовах її ринкового розвитку. Визначено динаміку мотивів працівників до ефективної праці та особливості їх трудового менталітету в умовах інноваційного розвитку.
 • Item
  Вдосконалення мотивації персоналу ІТ-підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-23) Кокарєв, І. В.; Коваль, Т. О.
  Дослідження присвячене питанням розробки і використання методичних підходів до формування системи мотивації персоналу на ІТ- підприємствах.
 • Item
  Актуальні напрями модернізації соціальнотрудових відносин в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Кравцова, Т. Г.
  У статті викладено основні напрями і завдання модернізації соціально-трудових відносин у сучасних умовах; обґрунтовано необхідність зростання ролі держави в реформуванні трудової сфері в контексті інтенсифікації інтеграційних глобалізаційних процесів і загострення соціально-економічних кризових явищ.
 • Item
  Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Коцур, А. С.; Островерхов, В. М.
  У статті висвітлено особливості сучасної системи соціальних пільг і запропоновані шляхи її оптимізації.
 • Item
  Ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Костенко, Микола Анатолійович
  Розглянуто поняття соціальної відповідальності бізнесу та наведено приклади соціально та екологічно безвідповідальної господарської діяльності. Сформульовано ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Item
  Професійно значущі якості фахівця з управління персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11) Компанієць, Володимир Миколайович
  Статтю присвячено визначенню поняття «професійно значущі якості» та формулюванню переліку професійно значущих якостей фахівця з управління персоналом.
 • Item
  Наукові засади формування концептуальної моделі творчого управління в сфері праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-10) Комар, Ю. М.; Комар, В. Ю.
  Проведено обґрунтування наукових засад формування концептуальної моделі творчого управління у сфері праці.
 • Item
  Социально-трудовые отношения: индивидуализация и cоциокультурная доминанта
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-23) Колосова, Р. П.; Стальнова, Ю. О.
  Основными трендами современного развития рынка труда является гибкость и индивидуализация социально-трудовых отношений. Если первый из названных вопросов получил в научном сообществе достаточно полное освещение, то второй — нуждается, считают авторы статьи, в развернутых фундаментальных исследованиях, направленных на выявление достоинств и проблемных аспектов этого типа социально-трудовых отношений, а так же поиск решений, нивелирующих проблемные аспекты. Как один из самых эффективных инструментов решения этой задачи в статье рассматривается учет социокультурной доминанты в социально-трудовых отношениях. Далее в статье представлены результаты эмпирического исследования социокультурных особенностей работников на предприятиях при управлении их трудовым поведением на основе модифицированного методологического подхода, предложенного Г. Хофстеде. В результате исследования выявлены расхождения между социокультурными характеристиками работников и их руководителей, между реальными и нормативными социально-трудовыми отношениями и др. Показано, что эти явления ведут к снижению эффективности кадровой политики и предложен ряд методических рекомендаций по учету социокультурного контекста в кадровой политике, реализация которых может выступать дополнительным источником повышения производительности труда и роста удовлетворенностью трудом работников российских предприятий.
 • Item
  Компетентнісні засади моделювання діяльності менеджера з персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-22) Кожан, Тамара Олексіївна
  У контексті Національної рамки кваліфікацій розглядаються поняттєво-термінологічний апарат застосування компетентнісного підходу в управлінні персоналом, дескриптори s поведінкові індикатори компетенцій, класифікація компетенцій, алгоритм розробки моделі компетенцій менеджера з персоналу, методика оцінювання рівня розвитку компетенцій у фахівці
 • Item
  Методы комплексного исследования человеческого капитала в структуре трудового потенциала
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Ковалев, В. Н.; Атаева, Е. А.
  Статья посвящена проблемам комплексного исследования человеческого капитала в структуре трудового потенциала. Раскрыты методы стоимостной оценки уровня, эффективности использования, структуры, ценности, учета, стимулирования, капитализации.
 • Item
  Роль корпоративної соціальної відповідальності у процесі сталого розвитку суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-14) Кицак, Тарас Григорович; Коваленко, Іван Федорович
  У статті розглянуто сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності та її роль у процесі сталого розвитку суспільства. Досліджено особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Визначено основні напрями розвитку КСВ в українському бізнес-середовищі.
 • Item
  Особливості застосування психодіагностичного інструментарію в управлінні персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-13) Кир’янова, Олена Вікторівна; Kyrianova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна
  У статті висвітлено основні психодіагностичні методики в управлінні персоналом, проаналізовано основні критерії психодіагностичного інструментарію, визначено ключові компетенції та особистісні якості основних категорій фахівців, уповноважених розробляти, інтерпретувати та застосовувати психодіагностичний інструментарій в управлінні персоналом, сформульовано основні принципи проведення психодіагностики.
 • Item
  Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-24) Качан, Є. П.; Коцелко, С. М.
  У статті розглянуто оплату праці в хлібопекарській галузі як один з методів мотивації праці та рівні регулювання оплати праці.
 • Item
  Взаимодействие домохозяйств с рынками рабочей силы и образовательных услуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-24) Калиниченко, М. П.; Онищук, А. А.
  В статье определена важность для домохозяйств инвестирования в образование, проведен анализ состояния и тенденций развития рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы, подтверждена проблема несбалансированности между ними, предложена концептуальная схема, отражающая этапы взаимодействия домохозяйств, рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы.