Імітаційна модель туристично-рекреаційного комплексу

Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено розроблену автором імітаційну модель туристично-рекреаційного комплексу та результати її застосування. Обґрунтовано використання методу системної динаміки для створення динамічної моделі, що дає можливість експериментувати з об’єктом моделювання навіть тоді, коли на реальному об’єкті зробити це практично неможливо або недоцільно. Як середовище моделювання обрано пакет Vensim, оскільки він підтримує метод системної динаміки, а також має множину вбудованих функцій і можливостей, яких цілком достатньо для реалізації проектованого комплексу моделей.
The article presents developed by the author the simulation model of tourist-recreational complex and the results of its application. The article substantiates the use of the method of system dynamics to create a dynamic model that gives you the opportunity to experiment with the object model even when with the real object to make it virtually is impossible or impractical. As the simulation environment package Vensim is selected because it supports the method of system dynamics, and has many built-in features and capabilities, which is enough to implement the designed complex models.
Description
Keywords
туристично-рекреаційний комплекс, системна динаміка, рівні, потоки, імітаційна модель, рекреаційні установи, рекреанти, обслуговуючий персонал, адміністративні програми, tourist and recreational complex, system dynamics, levels, streams, simulation model, recreational facilities, recreants, administrative programs
Citation
Грабарєв А. В. Імітаційна модель туристично-рекреаційного комплексу / А. В. Грабарєв // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 133–145.