Проблеми соціальної модернізації на етапі «переходу від економічної фази глобалізації до політичної»: загальнотеоретичні та політико-правові аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наголошено, що економічна міць — необхідна, але недостатня умова політичної влади в умовах сучасного світу. На етапі «переходу від економічної фази глобалізації до політичної» не можна бути політичним лідером без морального лідерства.
It is marked in the article, that economic power is a necessary, but insufficient condition of political power in the conditions of the modern world. On the stage of «transition from the economic phase of globalization to political» it is impossible to be a political leader without moral leadership.
В статье отмечается, что экономическая мощь — необходимое, но недостаточное условие политической власти в условиях современного мира. На этапе «перехода от экономической фазы глобализации к политической» нельзя быть политическим лидером без морального лидерства.
Description
Keywords
глобалізація, група двадцяти (G20), правоцентризм, політична система, авторитаризм, модернізація, індекс розвитку людського потенціалу, globalization, group to twenty (G20), pravocentrism, political system, authoritarism, modernization, index of development of human potential, глобализация, группа двадцати (G20), правоцентризм, политическая система, авторитаризм, модернизация, индекс развития человеческого потенциала
Citation
Федоренко Г. О. Проблеми соціальної модернізації на етапі «переходу від економічної фази глобалізації до політичної»: загальнотеоретичні та політико-правові аспекти / Г. О. Федоренко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 126–136.