Бізнес-планування як задача багатоцільової багатокритеріальної оптимізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі розглянуто бізнес-планування з точки зору багатокритеріальної оптимізації. Здійснено впровадження концепції багатоцільової багатокритеріальної задачі, розробленої та дослідженої Верченком П.І. Визначено ключові простори для формування цілей та критеріїв оцінки стратегій розвитку підприємств, оцінено можливість використання окремих принципів оптимальності на практиці.
The article deals with the business planning in terms of multi-objective optimization. The concept of multi-purpose multi-objective problems, that was developed and investigated by Verchenko PI, was implemented. The key areas for the formation of goals and benchmarks strategies of firms are determined; the use of certain optimality principles in practice is evaluated.
Description
Keywords
бізнес-планування, стратегічні і оперативні плани, методика UNIDO, моделювання бізнесу, багатоцільовість і багатокритеріальність, критерії оцінки ефективності та ризиків, принципи оптимальності, business planning, strategic and operational plans, UNIDO methods, business modeling, multi-goal and multi-criteria, evaluating the effectiveness and risks, principles of optimisation
Citation
Ніколаєв М. Г. Бізнес-планування як задача багатоцільової багатокритеріальної оптимізації / М. Г. Ніколаєв // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 178–189.