Випуск № 81

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Концептуальні підходи до моделювання та управління операційним ризиком комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Водзянова, Наталія Костянтинівна; Водзянова, В. М.
  В статті розглянуто теоретичні аспекти моделювання та управління операційним ризиком комерційного банку та охарактеризовано основні підходи до його оцінки, запропоновані Базельським комітетом з питань банківського нагляду. Також описано ряд стратегій управління операційним ризиком з врахуванням таких факторів, як частота несприятливих подій та їх величина у грошовому еквіваленті.
 • Item
  Урахування об’єктивно-суб’єктивної структури ризику в моделюванні економічних систем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Вітлінський, Вальдемар Володимирович
  У статті розглядаються проблеми пов’язані з оцінюванням та врахуванням ризику в процесі вироблення та обґрунтування управлінських рішень. Наголошується, що кількісна оцінка ступеня ризику є вектором, одна група компонент якого характеризує ризик, породжений структурою невизначеності, друга група — характеризує психологію та суб’єктивне ставлення до ризику осіб, які приймають управлінські рішення. Пропонуються та аналізуються відповідні кількісні показники і параметри ризику та можливість їх урахування в прийнятті управлінських рішень.
 • Item
  Використання інтегрального рівняння вінера-хопфа для моделювання динаміки обмінних курсів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Стрельченко, Інна Іллівна
  У статті викладено методологічні аспекти використання інтегральних рівнянь для апроксимації динаміки валютних курсів. Розроблена економіко-математична модель на базі інтегрального рівняння Вінера-Хопфа, одержана імпульсна характеристика системи. Отримані результати дають можливість формувати стратегії гравців на валютному ринку.
 • Item
  Модель оцінки інвестиційного ризику та прогноз котирування акцій на ПФТС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Стець, О. В.; Гладківська, Г. В.
  На основі імітаційного моделювання та систем штучного інтелекту розроблено модель оцінювання фінансових ризиків Value at Risk.Розроблено програмний продукт, який дозволяє оцінювати майбутню піну акцій та ризик інвестора за показником вартісної міри ризику Value at Risk. Аналоги приведеному методу розрахунку в літературі знайдені не були.
 • Item
  Удосконалення управління економічною безпекою промислового підприємства на базі ідентифікації загроз.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Солодухін, С. В.; Клопов, І. О.
  Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми класифікації загроз економічної безпеки промислового підприємства відповідно до діяльності підприємства та зовнішнього середовища. В статті запропоновано класифікацію та механізм ідентифікації загроз промислового підприємства металургійної галузі.
 • Item
  На шляху до штучного інтелекту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Шарапов, Олександр Дмитрович; Шарапов, Александр Дмитриевич; Матвійчик, Андрії Вікторович
  У статті наводяться результати дослідження філософського та технологічного аспектів створення систем штучного інтелекту. Розкрито різні підходи до конструювання інтелектуальних систем та показано місце нейро-нечітких технологій у цьому процесі.
 • Item
  R/S-аналіз динаміки курсів акцій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Пирх, Д. О.
  Досліджується внутрішня структура часового ряду курсів акцій «Arcelor Mitall Corporation» за допомогою апарату фрактального аналізу. Виявлено ключові особливості при використанні методів, які базуються на коефіцієнті Херста.
 • Item
  Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Ольховська, О. Л.
  Розроблено економіко-математичну модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки. Запропоновано модель визначає ступінь фінансової стійкості та здатність страхової компанії виконувати взяті на себе зобов’язання. Модель має можливість налаштування на реальних даних та враховувати експертно-аналітичну інформацію.
 • Item
  Бізнес-планування як задача багатоцільової багатокритеріальної оптимізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Ніколаєв, М. Г.; Nikolajev, M.
  В роботі розглянуто бізнес-планування з точки зору багатокритеріальної оптимізації. Здійснено впровадження концепції багатоцільової багатокритеріальної задачі, розробленої та дослідженої Верченком П.І. Визначено ключові простори для формування цілей та критеріїв оцінки стратегій розвитку підприємств, оцінено можливість використання окремих принципів оптимальності на практиці.
 • Item
  Побудова СППР формування збалансованого еколого-економічного розвитку Запорізького регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Мержинський, Є. К.
  У статті розроблено СППР регіонального еколого-економічного розвитку на базі створення економіко-математичного апарату управління, що забезпечує одержання якісного прогнозу валового регіонального продукту з урахуванням оптимального співвідношення основного капіталу регіону до якісного стану навколишнього середовища.
 • Item
  Система комплексної комп’ютерної підтримки аналізу та прогнозування економічної динаміки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Максишко, Н. К.; Чеверда, С. С.
  У статті проведено аналіз існуючих програмних засобів щодо аналізу та прогнозування часових рядів, розглянуті їх переваги та недоліки. Запропонована концепція системи комплексної комп’ютерної підтримки аналізу, прогнозування економічної динаміки та подальшого використання їх результатів. Представлена реалізація підсистеми аналізу та прогнозування, що базується на використанні моделей та методів дискретної нелінійної динаміки.
 • Item
  Агрегована модель оптимальних інноваційних стратегій розвитку регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Кравченко, Володимир Георгійович
  Розглянуто питання моделювання процесу управління при формуванні наближеної до оптимальної стратегії конкурентоспроможного розвитку регіону. На основі дослідження чинників, які впливають на ефективність та конкурентоздатність реалізації стратегії розвитку, побудована дискретна модель розвитку регіону з екологічним і інноваційним блоками, враховуючи стратегію реструктуризації щодо конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку регіону.
 • Item
  Використання онтологій для інформаційних систем віртуальних організацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Козак, Ірина Антонівна
  В роботі досліджено існуючі онтології для віртуальних організацій і колаборативних мереж. Узагальнено методи та напрями використання онтологій в інформаційних системах віртуальних організацій. Визначено перспективні напрями досліджень в галузі онтологій.
 • Item
  Еволюція економіки суспільства в просторі «корупція — тіньова економіка — легальна економіка»: математична модель, якісні оцінки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Коляда, Юрій Васильович
  Вперше економічна структура суспільства описується в координатах «корупція N1 — тіньова економіка N2 — валовий продукт — N3 легальної економіки». При одній гіпотезі щодо співіснування зазначених складових економічного процесу виписані диференціальні рівняння його динаміки. Змінним математичної моделі (ММ) та самого процесу подій надано якісні оцінки, відповідно до яких негативні явища щезатимуть (дійсність засвідчує протилежне) або співіснуватимуть з легальною економікою, сягаючи щонайменшого свого рівня. Останнє більше відповідає реаліям економічного буття.
 • Item
  Прогнозування розвитку фінансових показників із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Кайданович, Дмитро Броніславович
  Автором статті розроблений принципово новий підхід до прогнозування розвитку фінансових показників, який ґрунтується на розпізнаванні образів динаміки фінансових даних, які свідчать про подальшу відповідну зміну аналізованого показника. У даному випадку розпізнавання образів здійснюється картою самоорганізації Кохонена, а інтерпретація результату кластеризації та віднесення до одного із встановлених класів змін показника здійснюється шаром Гроссберга.
 • Item
  Інформаційно-аналітична система моделювання процесів управління вартістю підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Іванов, М. М.; Комазов, П. В.
  У статті представлено інформаційно-аналітичну систему управління вартістю підприємства.
 • Item
  Моделювання розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Хорошун, В. В.
  У статті представлені концептуальні основи моделювання видаткової частини місцевого бюджету, запропонована модель планування видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, сформовано сценарії розподілу фінансового резерву бюджету Запорізької області. Актуальність теми визначається необхідністю створення ефективної системи розподілу видатків на місцевому рівні в умовах обмежених фінансових ресурсів для формування збалансованого місцевого бюджету.
 • Item
  Ймовірнісні моделі оцінки ризику боргових цінних паперів та їх програмна реалізація
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Галкін, Андрій Ігорович
  Розглядається актуальна проблема створення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень на підґрунті ймовірнісних моделей оцінки ризику основних боргових цінних паперів. Відображаються основні математичні моделі оцінки вартості та надійності векселів та облігацій, відповідний конструктивний алгоритм такої оцінки та розробка на їх основі прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу прийняття фінансових рішень.
 • Item
  Розвиток наукомістких підприємств України: моделі і методи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Галіцин, Володимир Костянтинович; Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович
  Запропоновано динамічну модель оптимального економічного розвитку наукомісткого підприємства. Проведено чисельне моделювання задачі оптимального розподілу капіталовкладень та інвестицій в процесі функціонування та розвитку наукомісткого підприємства. Отримано структуру оптимальних траєкторій фондоозброєності динамічної системи наукомісткого підприємства. Доведено існування магістралі для динамічної моделі, яка може бути використана в різних наукомістких галузях України.
 • Item
  Синхронне планування інноваційного розвитку виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04) Галіцин, Володимир Костянтинович; Суслов, Олег Павлович; Галіцина, Ольга Володимирівна
  Розроблено багатоступеневу економіко-математичну модель оптимізації плану інноваційного розвитку підприємства з врахуванням його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Сформульовано передумови та викладено особливості моделі.