Глобальні трансформації енергетичного ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено сучасну термінологічну диспозицію трансформаційних процесів на світовому енергетичному ринку. Узагальнено методологічні засади дослідження світового енергетичного ринку на основі модельного підходу шляхом застосування положень теорії галузевих ринків (модель «Структура — поведінка — результативність — регулювання», СПРР), теорії трансформації соціально-економічних систем, концепції сталого розвитку, що дало змогу структурувати кон’юнктурні, компонентні, організаційні та інноваційно-технологічні характеристики трансформації. Ідентифіковані базові параметри трансформаційних процесів на світовому енергетичному ринку як результат зміни суспільних цінностей у парадигмі сталого розвитку, необхідних передумов, драйверів і стимулів, інструментарію, основних напрямів перетворень. Визначено основних стейкхолдерів, які об’єктивно сприяють або гальмують трансформаційні перетворення; а також стимули трансформації з боку національних і міжнародних регуляторів та появи нових бізнес-моделей та екосистем. Сформульовано методологічні підходи до застосування базової моделі СПР (SCP) з її адаптацією для дослідження трансформації світового енергетичного ринку за напрямами, динамікою, впливом, реакцією та соціально значимими ефектами. Отже, за методологічну основу дослідження глобальних трансформацій світового енергетичного ринку взято модифіковану модель СПР з виокремленням параметру «публічної політики на енергетичному ринку» як однієї з базових умов. Вказано, що адаптація моделі з систематизацією показників та індикаторів за основними параметрами моделі дає змогу проаналізувати взаємозв’язок між структурою ринку, поведінкою суб’єктів, результативністю галузі та отриманням соціально-значимих позитивних ефектів. Подальше удосконалення методології дослідження світового енергетичного ринку на засадах системного підходу може здійснюватися шляхом алгоритмізації трансформаційних змін: кон’юнктурних, структурних, організаційних, техніко-технологічних. Зазначений підхід слугуватиме обґрунтуванню подальшого адресного застосування інструментів публічної політики. Досліджено глобальні тренди трансформації енергетичного ринку у напрямі лібералізації на засадах демонополізації, конкурентної організації ринку, державно-інституційного інструментарію. Доведено незворотність трансформаційних перетворень світового енергетичного ринку, визначено їхні джерела та основні фактори (демонополізація, зниження вхідних / вихідних бар’єрів, децентралізація, лібералізація, корпоративна інтеграція, диверсифікація, екологізація). Проаналізовано структурні трансформації енергоринку через призму змін структури енергоспоживання, рівня концентрації ринку, міжнародних злиттів і поглинань. Обґрунтовано вплив якісних і кількісних змін структури ринку на трансформацію поведінки стейкхолдерів (зміну моделей ціноутворення, зростання сегментації, зменшення ринкової влади природних монополій, зростання глобальної внутрішньогалузевої конкуренції, інтенсифікація впровадження інновацій). Детерміновано параметр «регулювання» в адаптованій моделі СПРР (SCPR) у розрізі заходів впливу, стимулювання, мотивації, оптимізації. Акцентовано увагу на важливості формування і реалізації екологічної парадигми глобальної трансформації енергетичної галузі як основи сталого розвитку у рамках четвертого енергетичного переходу з використанням новітніх технологій і моделей. The up-to-date terminological definition of transformation processes in the global energy market has been investigated. The researchers have been summarized the methodological framework of studying the global energy market on the basis of model approach by application of provisions of the theory of branch markets ("Structure-Conduct-Performance-Regulation" model, SCPR), the theory of transformation of social and economic systems, the concept of sustainable development, which contributed to market-determined, componential, organizational and innovational and technological features of transformation. The key parameters of transformation processes in the global energy market as a result of changing social values in the paradigm of sustainable development, the necessary preconditions, drivers and incentives, techniques, the main directions of transformation have been identified. The experts have been identified the main stakeholders who honestly promote or hinder the transformations, as well as incentives for transformation by national and international regulators and the emergence of new business models and ecosystems. Methodological approaches to the application of the basic SCP model with its adaptation to study the transformation of the global energy market in areas, dynamics, impact, response and socially significant effects have been fixed. The global trends of energy market transformation towards liberalization on the basis of demonopolization, competitive market patterns, state and institutional tools have been studied. The irreversibility of transformations of the global energy market has been proved, their sources and key factors have been determined (demonopolization, reduction of entry/exit barriers, decentralization, liberalization, corporate integration, diversification, and greening). The structural transformations of the energy market through the prism of changes in the structure of energy consumption, the level of market concentration, international mergers and acquisitions have been analyzed. The influence of qualitative and quantitative changes in the market structure on the transformation of stakeholder behavior (change of pricing models, growth of segmentation, reduction of market power of natural monopolies, growth of global intra-industry competition, and stimulation of implementing innovations) has been substantiated. The term of "regulation" in the adapted model of SCPR in the context of measures of influence, stimulation, motivation, optimization has been determined. The focus is made on the importance of developing and implementing the ecological paradigm of the global transformation of the energy sector as a basis for sustainable development in the fourth energy transition using the cutting-edge technologies and models.
Description
Keywords
глобальна економіка, глобальна трансформація енергетики, ринкові трансформації, галузевий ринок, енергетичний ринок, енергетичний перехід, модель СПР (SCP), діджиталізація, децентралізація, лібералізація, екологічна парадигма, Global economy, global energy transformation, market transformations, industry market, energy market, energy transition, SCP model, digitalization, decentralization, liberalization, ecological paradigm
Citation
Бурмака М. Глобальні трансформації енергетичного ринку / Бурмака Микола, Рудьковський Сергій // Міжнародна економічна політика. – 2021. – № 2. – С. 28–54.
Burmaka M. Global Transformations of the Energy Market / Mykola Burmaka, Serhii Rudkovskyi // International economic policy. – 2021. – № 2. – P. 28–55.