Світовий досвід роботи з проблемними банками

Thumbnail Image
Date
2012-02-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні підходи до роботи з проблемними банками, зокрема через продаж активів і зобов’язань й обґрунтовано теоретичні і практичні засади створення і функціонування «брідж-банку». Узагальнено світовий досвід створення «перехідного банку» та визначено основні проблеми започаткування такого банку в Україні.
This article outlines the main approaches of dealing with problem banks, including the sale of assets and liabilities and determines theoretical and practical principles of creation and functioning of «bridge bank.» The world experience of creating a «transitive bank» and the main problems of establishing such a bank in Ukraine are generalized.
В статье исследованы основные подходы к работе с проблемными банками, в частности путем продажи активов и обязательств и обоснованы теоретические и практические основы создания и функционирования «бридж-банка». Обобщен мировой опыт создания «переходного банка» и определены основные проблемы учреждения такого банка в Украине.
Description
Keywords
проблемний банк, бридж-банк, санаційний банк, банк «поганих активів», застраховані зобов’язання, діючі активи, problem bank, bridge-bank, remedial bank, bad bank, insured liabilities, operating assets, проблемный банк, бридж-банк, санационный банк, банк «плохих активов», застрахованные обязательства, действующие активы
Citation
Осадчий Є. С. Світовий досвід роботи з проблемними банками / Є. С. Осадчий, Ю.А. Клокун // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 131–138.