Ознаки Ватикану як офшорної зони

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Устатті досліджено питання офшорів та особливості їх функціонування у сучасному світі. Ця тема є досить актуальною, адже вона є одним із проявів глобалізації міжнародної фінансової системи, де є суспільні відносини, які виникають у процесі надання офшорних послуг. У статті визначено процес «офшоризації» як одна з тенденцій глобалізації сучаної міжнародної фінансової системи, яка має вплив на всіх гравців фінансового ринку. Ідентифікуючі у статті ключові міста фінансової кон’юктури офшорної системи на міжнародному фінансовому ринку аналізується найстаріша податкова гавань світу — Ватикан. У сучасному глобалізованому світі велику роль займають офшорні юрисдикції через які проходить майже 10 % світового ВВП, яке складало 84,835 трлн доларів США у 2018 році. Серед основних дослідників проблеми можна виділити таких: Н. Фергюсон, С .Василенков, О. М. Мозговий, Т. Є. Оболеньска та інші. Розглянуто також масштабність поняття «офшор» в історичній перспективі, а також офшор як фінансовий інструмент. Проблема офшорів перебуває в центрі уваги так званої системи Transparency, тобто повної прозорості як однією з методів контролю за грошовими потоками, а з нею інші ефективні інстурументи боротьби: BEPS, ФАТФ. Особлива увага була присвячена аналізу Ватикану та його Інституту релігійних справ та офшорної діяльності в цілому. З часів Стародавньої Греції і до сьогоднішнього дня ми маємо змогу продивитися скрізь історичну спіраль діяльність офшорних зон, які знайшли своє місце у найсвятіших містах людства. Ватикан впливав у минулому і продовжує впливати на сьогодні й відіграє важливу роль у міжнародному політичному та економічному житті та концентрує величезні фінансові ресурси і бере участь при вирішенні важливих проблем світового масштабу. This article explores the issues of offshore and the peculiarities of their functioning in the modern world. This topic is very relevant because it is one of the manifestations of globalization of the international financial system, where there are public relations that arise in the process of offshore service provision. The article identifies the «offshore» process as one of the trends in the globalization of the modern international financial system which has an impact on all financial market players. By identifying the key cities in the financial context of the offshore system in the international financial market, the oldest tax haven in the world, the Vatican, is analyzed. In today’s globalized world, offshore jurisdictions play an important role, accounting for almost 10 % of global GDP, which amounted to $ 84.835 trillion in 2018. Among the main researchers of the problem are the following: N. Fergyuson, S. Vasylenkov, O. Mozgovyi, T. Obolenska and others. The article also looks at the scope of the concept of «offshore» in historical perspective, as well as offshore as a financial instrument. The problem of offshore is at the center of attention in the so-called Transparency system, that is, full transparency as one of the methods of control over cash flows, and with it other effective instruments of struggle: BEPS, FATF. Particular attention was paid to offshore investigation on the analysis of the Vatican and its Institute of Religious Affairs and offshore activities in general. From the time of Ancient Greece to the present day we are able to look everywhere at the historical spiral of the activities of the offshore zones that have found their place in the holiest cities of mankind. The Vatican has influenced in the past and continues to influence today and plays an important role in international political and economic life and concentrates enormous financial resources and participates in solving important global problems.
Description
Keywords
фінансова глобалізація, міжнародний рух капіталів, фінансові послуги, офшор, ринок фінансових послуг, офшорні центри, офшорна система, деофшоризація, фінансові центри, податкова гавань, фіскальниий оазис, податкова асиметрія, financial globalization, international capital movement, financial services, offshore, financial services market, offshore centers, offshore system, de-offshore, financial centers, tax haven, fiscal oasis, tax asymmetry
Citation
Мусієць Т. В. Ознаки Ватикану як офшорної зони / Мусієць Тетяна В., Мазур Микола І. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 127–137.