Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів

Abstract
У статті висвітлюються окремі методичні аспекти можливостей Е-навчання для конструювання змісту дисциплін економічного циклу з урахуванням міжпредметних зв’язків самої економічної науки та соціально-гуманітарної складової професійної підготовки майбутніх економістів. Теоретично обґрунтовується необхідність розроблення системи керування змістом економічних дисциплін та впорядкування інформаційних об’єктів з використанням інтернетресурсів для навчання у професійній підготовці майбутніх економістів та управління знаннями для професійної діяльності. The article highlights some methodological aspects of designing content disciplines economic cycle based on interdisciplinary connections of the economics and social and humanitarian component of training for future economists. Theoretically proved, the necessity of developing the content management system of disciplines economic cycle and organize information objects using online resources for education in the training of future economists and knowledge management for professional activities. В статье освещаются отдельные методические аспекты возможностей Е-обучения для конструирования содержания дисциплин экономического цикла с учетом межпредметных связей самой экономической науки и социально-гуманитарной составляющей профессиональной подготовки будущих экономистов. Теоретически обосновывается необходимость разработки системы управления содержанием экономических дисциплин и упорядочения информационных объектов с использованием интернет-ресурсов для обучения в профессиональной подготовке будущих экономистов и управления знаниями для профессиональной деятельности.
Description
Keywords
професійна компетентність майбутніх економістів, якість освіти, Е-навчання, інформаційно-освітній простір, навчальний модуль, інформаційні об’єкти (RIO), управління знаннями, система керування змістом (CMS), professional competence of future economists, quality of learning, informational educational space, training module, information objects (RIO), knowledge management, content management system (CMS), профессиональная компетентность будущих экономистов, качество обучения, информационно-образовательное пространство, учебный модуль, информационные объекты (RIO), управление знаниями, система управления контентом
Citation
Сергієнко В. П. Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів / Сергієнко В. П., Ковальчук Г. О. // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: М. І. Шкіль (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 113. – C. 173–182.