Невиконання гілками влади судових рішень: вплив на стійкість системи стримувань та противаг

Abstract
Description
Keywords
Citation
Макаренко А. В. Невиконання гілками влади судових рішень: вплив на стійкість системи стримувань та противаг / Макаренко А. В. // Судова влада в системі стримувань та противагдемократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січ. 2021 р.) / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Юрид. ін-т ; [редкол.: Шульженко Ф. П. (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 37–40.