Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наводено аналіз поняття метапрограми, здійснено огляд історії вивчення даного питання, представлено стислий опис основних метапрограм. Показано зв’язок між метапрограмним підходом і сучасною практикою добору персоналу в організації.
The analysis of concept of the metaprogram is provided in the article, the review of history of studying the matter is carried out, the short description of the main metaprograms is submitted. Communication between metaprogram approach and modern practice of selection of the personnel in the organization is shown.
В статье приводится анализ понятия метапрограммы, осуществлен обзор истории изучения данного вопроса, представлено краткое описание основных метапрограмм. Показана связь между метапрограммным подходом и современной практикой подбора персонала в организации.
Description
Keywords
метапрограми, добір персоналу, інтерв’ю з кандидатом, співбесіда з кандидатом, технології добору персоналу, методи добору персоналу, управління персоналом, мetaprograms, recruiting, interviews with candidates, technologies of recruitment, methods of recruitment, human resources management, метапрограммы, подбор персонала, интервью с кандидатом, собеседование с кандидатом, технологии подбора персонала, методы отбора персонала, управление персоналом
Citation
Омельченко Ю. Ю. Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу / Ю. Ю. Омельченко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 157-163.